ร่วมฉลองกับภราดาเซนต์คาเบรียล

ร่วมฉลองกับภราดาเซนต์คาเบรียล

17 ตุลาคม 2020 เวลา 10.00 น.

ชีวิตเป็นพระพร

ขอแสดงความยินดีกับภราดา เปาโล พงษ์พัฒน์   หวานเส  และภราดา ออกัสติน  วันวสันต์  สุกุล ที่สัญญาถวายชีวิต “นักบวช” ในคณะเซนต์คาเบรียล  ถือความบริสุทธิ์  ความยากจน   และความนบนอบ  เป็นเวลา  1 ปี

มีภราดา  เดชาชัย  ศรีพิจารณ์  เจ้าคณะบรรดาบราเดอร์  ซิสเตอร์  เยาวชน เด็กๆบ้านพรสวรรค์  ครอบครัวของภราดา  ทั้ง  2 จาก นครราชสีมา  และอำนาจเจริญ ฯลฯ  ประมาณ 250 คน มาร่วมพิธี

คณะเซนต์คาเบรียล  เข้ามาในประเทศไทยเกือบ  120 ปี  มาที่เชียงใหม่เกือบ  90 ปี   ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่อุทิศตน  เพื่อการศึกษาแก่เยาวชนของเรา

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

พิธีมอบอำลาหมู่ 4 บ้านมารีน่า เชียงใหม่

พิธีมอบอำลา หมู่ 4 บ้านมารีน่า เชียงใหม่

15 ตุลาคม 2020 เวลา 17.30 น.

บ้านมารีน่า  เชียงใหม่  จัดพิธีมิสซา ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระหรรษทานและโอกาสดีๆแก่เราทุกคน จนมีวันนี้  มี มอบเกียรติบัตร  แก่เยาวสตรี  7 คน (หมู่ 4) ที่สำเร็จการศึกษา  หลักสูตร ตัด เย็บ  ออกแบบเสื้อผ้า  โดยใช้เวลาการศึกษา  หนึ่งปีครึ่ง

            หลังจากมิสซา  มีรับประทานอาหาร   การฟ้อนและแสดงละคร รวมประมาณ 10 รายการของแต่ละหมู่  พี่ครู และศิษย์เก่า เรียกเสียงหัวเราะ และความชื่นชม แก่ผู้ปกครองและผู้ชม  มี คุณพ่อสายชล  คุณพ่อพิพัฒน์  และบราเดอร์ปี คณะ เยสุอิต มาร่วมรับประทานอาหาร  และชมการแสดงให้กำลังใจแก่คณะมารีนา ถึง 21.30 น.

            คณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้า  และพระนางมารีอา (คณะมารีน่า)  เข้ามาทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 1965 (55 ปี) มี 3 บ้าน คือที่เชียงใหม่  พะเยา(เชียงราย)  และลำพูน  ปัจจุบันมีซิสเตอร์ ประมาณ 10 คน อัสปีรันต์ และผู้สนใจ 2-3 คน

            ขอบคุณซิสเตอร์  ศิษย์เก่า ครู และพี่ครู  ที่ทำงาน ให้แก่ศึกษาอบรม  จริยธรรม และทักษะชีวิตแก่เยาวชนของเราตลอดมา

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์   รายงาน
สิริ   เจริญธรรม     ถ่ายภาพ

ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม

ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม

9-10 ตุลาคม 2020 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ผมมีโอกาสมาเยี่ยมสัตบุรุษที่วัดแม่พระลูกประคำ  ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  อีกครั้งหนึ่ง เป็นปีที่  31  แล้วที่มีชุมชนคริสตชนที่นี่  นึกถึงคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์  สนั่น  สันติมกุล  เป็นผู้ริเริ่ม  นึกถึง  คนจุ่น-หุ่ย  ผู้ทำบุญสร้างหอพัก ชาย  ค.ศ.1995  คุณวิเชียร-บุษบา  กิจวานิชย์  ผู้ทำบุญสร้างหอพักหญิง  ค.ศ.1998/พ.ศ. 2541  และผู้ทำบุญสร้างวัดแม่พระลูกประคำ

            ปัจจุบันคุณพ่อเปโตร ประภาส  สายธารวนาวาส  เป็นเจ้าอาวาส  คุณพ่อพิชิต  จำปาพยุง  เป็นผู้ช่วย  มีซิสเตอร์แม่ปอน  3 คน  มีครูนิทัศน์ดูแลนักเรียน  และ นางสาว ปาณิศา  ช่างสมบัติ  เพิ่งมาอยู่  มีนักเรียนอยู่ที่นี่  ประมาณ 40 คน (หญิงมากกว่าชาย)

            คุณพ่อวิวัฒน์  แพร่สิริ  และคุณกฤษฎา  จุลสุคนธ์  อาสาสมัครโคเออร์  มาประชุม อาสามัคร  16 หมู่บ้าน  วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม มีการรื้อฟื้นข้อตั้งใจ

19.00 น.  มีมิสซาเตรียมฉลองวัด คุณพ่อ  สุธี  เจริญกุล  เป็นประธาน

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม   มีสัตบุรุษมาร่วมฉลองวัด  ประมาณ 400 คน  มีพี่น้องชาวโม้งจากหมู่บ้านปางอุง    มีสวดสายประคำ ภาษาปกาเกอะญอ  ภาษาม้ง และภาษาไทย

            ระหว่างรับประทานอาหาร มีการแสดง 5 ชุด  ที่ เวทีใต้วัด  และมีการแข่งขันฟุตบอลด้วย

          ขอบคุณพระเจ้า  ที่โปรดให้ท้องฟ้าแจ่มใส  ในโอกาสฉลองวัด  และระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9 ที่สวรรคต ครบ 4 ปี ขอพระเจ้าทรงรับพระองค์ในสรวงสวรรค์

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน)

เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง

เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง

บ่ายวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2020 คุณพ่อ ธรรมนูญ  จินดาดุจสายชล  เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารีย์  หนองแห้ง จ.แม่ฮ่องสอน  ชวนให้พ่อแวะเยี่ยมโรงเรียนหนองแห้ง เวลา 15.00-16.00 น. เป็นทางผ่าน ไปขุนยวม  จึงไปเยี่ยมคุณครูจันทร์ทิพ  มือแป  ซึ่งเคยเรียน 2 ปี ที่ศูนย์อบรมการแพร่ธรรม  (NCC) สามพราน  (มีบิดาเคยเป็นครูคำสอน และน้องชาย  เป็นพระสงฆ์เยสุอิตด้วย)  มีนักเรียนประมาณ 100 คน  นักเรียนคาทอลิกประมาณ 70 จึงทักทายคุณครู  และนักเรียน เรื่องทำความดีเพื่อในหลวง ร.9  โอกาสครบ 4 ปี ของการเสด็จสวรรคต    “เกิดมาพึ่งกัน” และ “ เราทุกคนเป็นที่น้องกัน”

          จบด้วยการสวดข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา….นักเรียนอนุบาลคนหนึ่งดวงตาเจ็บ เพราะอักเสบ มีหนอง  ฝากให้ครูช่วยพาไปหาหมอ    ขอบใจที่พ่อธรรมนูญชวนไปเยี่ยมโรงเรียนนี้นะครับ

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน)

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2020 ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จัดงานวันอาหารโลกที่มูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จอมทองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชัยงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและเปิดงานในครั้งนี้ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า”เราต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอที่พระองค์ประทานอาหาร น้ำ ดินฟ้าอากาสให้เราพระองค์เตรียมสิ่งสร้างธรรมชาติให้เราเพื่อดำเนินชีวิต รักพระองค์ เมื่อรักพระองค์ก็ต้องรักแบ่งปันอาหารการกินแก่กันและกันรวมทั้งบำรุงรักษาด้วย เช่นเดียวกันพระสันตะปาปาฟรังซิสได้สมณสาสน์เลาดาโตซีเชิญชวนให้เราตระหนักและรักสิ่งแวดล้อมสิ่งสร้าง และสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้วยกัน เพราะพระองค์ดำรงอยู่กับเราในสิ่งสร้างต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเราเห็นสิ่งสร้างและธรรมชาติต่างๆให้เราคิดถึงและสรรเสริญพระองค์ที่เลี้ยงดูเรา” เช่นเดียวกัน ภาราดาอนุรักษ์นิธิภัทราภรณ์ ได้ให้ข้อคิดว่า”

เวลาที่เราเห็นธรรมชาติสิ่งสร้างรอบตัวเราให้เราคิดถึงพระเป็นเจ้าว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราตลอดเวลาประทานอาหารอากาศสิ่งแวดบ้อมให้เรามีชีวิตและรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก และรักเคารพธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน แม้เรามีความกบากหลายของชนเผ่าแต่ล้วนมีพระบิดาเดียวกัน ดังนั้นเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเสมอที่ประทานธรรมขาติให้เราดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณสาสน์เลาดาโตซี เชิญชวนให้เราสรรเสริญพระเป็นเจ้าที่พระองค์ประทานสิ่งสร้างต่างๆให้เรา คือเมื่อเห็นธรรมชาติแล้วสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้ายการดำเนินชีวิตรักและรับใช้ซึ่งกันและกัน”

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานฐานเกษตร, ฐานสมุนไพร, ฐานสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ,ฐานสัมผัสธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้าและฟังเสียงธรรมขาติ, ฐานย้อมสีธรรมชาติ และแต่ละชนผ่าแต่ละหมูบ้านได้นำเอาอาหารของแต่ละท้องถิ่นของตนมาให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

(คุณพ่อ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส ลำพูน 2020

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส ลำพูน 2020

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม วัดต่างๆใช้บทอ่านประจำวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา แต่ที่ลำพูน เป็นโอกาสฉลองวัดประจำปี ตรงวันที่ 4 ตุลาคม ที่ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส ชาวอัสซีซี ผู้รักธรรมชาติ และศาสนสัมพันธ์


คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี คอยต้อนรับสัตบุรุษ พระสงฆ์ และนักบวช ที่มาร่วมฉลอง ประมาณ 300 คน พิธีมิสซาเริ่ม 10.00 น.

มีพิธีโปรดศีลล้างบาป แก่เด็ก 1 คน
รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 5 คน

มีซิสเตอร์ และเยาวชน บ้านมารีน่า ช่วยขับร้องเพลงพิธีกรรม และสถานที่, ชาวบ้าน และซิสเตอร์ ทำบุญอาหาร, คุณพ่อบรูโน รอสซี่ นำกาแฟบรูโน มาบริการชาวบ้าน


หลังพิธีมิสซามีสวดบทพระวาจา และมอบดอกไม้ แด่นักบุญฟรังซิส ฝนตกหนักหลังพิธีมิสซา ครู่หนึ่ง แดดออก อากาศสดชื่น ซิสเตอร์ และเยาวชนช่วยเก็บของ อย่างแข็งขัน


พ่อไปเยี่ยมบ้านใหม่ของซิสเตอร์ และสนทนากับเยาวชนศิษย์เก่าบ้านมารีน่าครู่ใหญ่


นักบุญฟรังซิส อัสซีซี รักธรรมชาติ ช่วยเหลือคนป่วย คนจน และสร้างสันติกับผู้ต่างความเชื่อ เป็นแบบอย่างแก่เรา

60 ปีชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ

60 ปีชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ

60 ปีชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ

วันที่ 26 กันยายน 2020 คริสตชนหมู่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นเพิเศษ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งความเชื่อคริสตชน ของหมู่บ้าน

โอกาสนี้มีพี่น้องคริสตชนจากหมู่บ้านต่าง ๆ มาร่วมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งบรรดานักบวชชาย หญิง ทั้งบรรดาพระสงฆ์ 37 องค์ โดยได้รับเกียรติจากบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งนี้ และก่อนที่จะเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีพิธีเสกหอระฆังซึ่งสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกโอกาสครบรอบ 60 ปีของชุมชนคริสตชน และได้ให้ความหมายว่า เมื่อได้ยินเสียงระฆังเหมือนเสียงเรียกของพระเจ้าที่เรียกให้เรามาร่วมกันโมทนาคุณและสวดภาวนาขอพรจากพระองค์ สอดคล้องกับสุภาษิตของชนเผ่าปกาเกอะญอที่ว่า “เมื่อได้ยินเสียงฆ้อง (ระฆัง) ไม่ว่า เช่า สาย เที่ยง หรือบ่าย หรือค่ำ ให้รีบไปพระพระองค์ “ และพร้อมกันนี้ ได้มีสมาชิกได้รับศีลกำลังเพิ่มขึ้นอีก 5 คนด้วยกัน

ความเป็นมาของหมู่บ้านขุนแปะ
ความเป็นมาของหมู่บ้านขุนแปะ ก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอนั้น พื้นที่แห่งนี้ได้มีพี่น้องชนเผ่า ละว้า (ลั้ว) ได้มาตั้งรกรากที่บริเวณนี้มาก่อนแล้ว โดยมีหลักฐานที่พบได้ เช่น ก้อนอิฐ เศษอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ วัดร้าง ลูกปัด ซึ่งพบได้ตามสถานที่สำคัญ เช่น วัดร้าง ป่าช้า เป็นต้น ต่อมาเมื่อพี่น้องชนเผ่าละว้าได้อพยพย้ายออกไปที่อื่น และได้ทิ้งพื้นที่แห่งนี้เป็นที่รกร้าง จึงทำให้กลุ่มพี่น้องชนเผ่าปกาเกอะญอนั้น ได้อพยพมาจากเขตอำเภอแม่แจ่มเข้ามาตั้งหมู่บ้านที่ขุนแปะนี้ตามเชิงเขา โดยการนำของคุณลุงแอะเจะ ลุงเหมอะเลอะ และลุงพาเหล่อชอ ต่อมามีครอบครัวของคุณลุงพาเหล่อชอ ได้เข้ามาสมทบ และเนื่องจากคุณลุงพาอเหล่อชอสามารถพูดภาษาไทยได้คล่อง ประรู้จักกับทางราชการ จึงได้รับความไว้ใจจากเพื่อนบ้านเพื่อเป็นผู้ประสานกับทางราชการ และเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทางราชการได้ประกาศให้พี่น้องชนเผ่าที่อยู่ตามบนดอยให้มาแจ้งความจำนงของการเข้าไปตั้งที่อยู่อาศัยตามบนดอย ทำให้ชาวบ้านมอบให้คุณลุงพาเหล่อชอเข้าไปติดต่อกับทางราชการเพื่อซื้อที่ดินขุนแปะผื่นนี้จากเจ้าเมืองเชียงใหม่โดยชาวบ้านได้ช่วยกันออกเงินรวมทั้งหมด 400 แถบ จึงทำให้ที่ดินผืนนี้มีชื่อของคุณลุงพาเหล่อชอ เป็นเจ้าของ ต่อมาปี พ.ศ. 2389 คุณลุงพาเหล่อชอได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

งานประกาศข่าวดีเข้ามาที่บ้านขุนแปะ
ปี ค.ศ. 1953 เมื่อคณะสงฆ์พระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ได้อพยพออกจากประเทศจีน ด้วยเหตุผลทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงได้ขอเข้ามาทำงนแพร่ธรรมที่ภาคเหนือของประเทศไทย ที่เชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อโฟญีนี คุณพ่อยอแซฟ เซกีน๊อต คุณพ่อโบนัต ได้เข้ามาตั้งศูนย์กลางแพร่ธรรมกับชนเผ่าปกาเกอะญอที่แม่ปอน และได้เดินทางขึ้นไปแพร่ธรรมกับพี่น้องที่หมู่บ้านขุนแปะโดยคุณพ่อยอแซฟ เซกีน๊อต โดยมีครูคำสอน นายซอลอย ดำรงอุษาศีล (Sau lwai) บิดาของคุณพ่ออนุพงษ์ ดำรงอุษาศีล เป็นผู้ร่วมงาน จึงทำให้ครอครัวของคุณลุงพาแค เป็นคริสตชนครอบครัวแรก จากนั้น 3 ปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 3 ครอบครัว ในช่วงแรก ได้รับการต่อต้านจากพี่น้องกลุ่มความเชื่อเดิม แต่ก็ไม่ทำให้พวกเขาย่อท้อ ต่อมาปี พ.ศ. 2507 คุณพ่อเซกีน๊อต ได้สร้างโบสถ์หลังแรกที่บ้านผาขาว อยู่เหนือบ้านขุนแปะขึ้นไป เสกโดยบิชอปลูเซียนลากอส์ต หลังจากนั้นเมื่อมีกลุ่มคริสตชนเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2515 กลุ่มคริสตชนได้ย้ายลงมาสร้างวัดหลังที่ 2 ที่บ้านขุนแปะ และประกอบพิธีเสกโดย บิชอป ลูเซียน ลากอส์ต จากนั้นเมื่องานแพร่ธรรมได้ประสบความสำเร็จอย่างดี ทำให้จะต้องสร้างโบสถ์หลังที่ 3 (หลังปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2542 ด้วยคอนกรีต แข็งแรงสวยงาม และประกอบพิธีเสกโดย บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

ตั้งวัดอัครเทวาดราฟาแอล ขุนแปะ เป็นเขตวัด
ต่อมาปี ค.ศ.2017 สังฆมณฑลฯ เห็นว่าเริ่มมีจำนวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับมีบุคลากรพระสงฆ์มากขึ้น จึงประกาศตั้งวัดอัครเทวาดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ เป็นศูนย์กลางเขตวัด แยกออกจากวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน โดยตั้งคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส และคุณพ่ออรุณ กาโน๊ะ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ มีวัดสาขาทั้งหมู่ 5 วัด มีคริสตชนทั้งหมด 1,775 คน กำลังเรียนคำสอนเตรียมตัวรับศีลล้างบาป 10 คน มีลูกวัดเป็นสามเณรระดับเณรใหญ่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 1 คน เณรใหญ่นักบวช 1 คน

มีลูกวัดที่เป็นพระสงฆ์ทั้งหมด 6 องค์ สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ 3 องค์ คณะพระมหาไถ่ 1 องค์ คณะอิเดนเตส 1 องค์ คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม 1 องค์ ลูกวัดเป็นซิสเตอร์ 6 คน ประกอบด้วย คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน) 4 คน คณะมารีอาบับบีนา 1 คน และคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 1 คน
โอกาสนี้บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานในพิธี ให้ข้อคิดว่า เป็นการดีและโอกาสดีที่เราได้กลับมาทบทวนระลึกถึงความเป็นมาอดีตของการแพร่ธรรมที่เข้ามาในชุมชนของเรา และขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานพระพรและความรักให้กับเราผ่านทางบรรดามิชชันนารี โดยเฉพาะคณะเบธาราม จึงขอให้เรารักษาความเชื่อความศรัทธานี้สืบต่อไปอย่างเข้มแข็ง และให้เราสวดภาวนาเป็นพิเศษโดยเฉพาะการสวดสายประคำในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ซึ่งเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑลฯ องค์แรก ที่ได้เคยร่วมงานกับบรรดามิชชันนารีที่บ้านขุนแปะแห่งนี้ด้วยการทำงานด้านสังคมควบคู่กับการแพร่ธรรม ได้มาช่วยกันจัดตั้งกองบุญข้าวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชน เนื่องจากในช่วงแรกของหมู่บ้านขุนแปะนี้มีความยากลำบากและขาดแคลนข้าวรวมทั้งถูกเอาเปรียบจากผู้มีอิทธิพลด้วย คุณพ่อได้กล่าวว่า พระคุณเจ้าลูเซียนลาก๊อส์ต ได้ให้แนวคิดว่าถ้าหมู่บ้านใดเริ่มมีคริสตชน 4-5 ครอบครอบครัว ให้เริ่มสร้างวัดประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นที่สวดภาวนาของชาวบ้าน และการจะดูว่าคริสตชนเรามีความเชื่อและจะเป็นผู้ใหญ่ก็เมื่อเห็นว่าพี่น้องคริสตได้มีการเข้าวัดสวดภาวนาและมีความรักมีการแบ่งปันแก่กันและกัน ซึ่งปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วในชุมชนบ้านขุนแปะของเรา
คุณพ่อณัฐพงษ์ แดงสวาท สงฆ์คณะพระมหาไถ่ ตัวแทนของลูกวัดที่เป็นพระสงฆ์นักบวช กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ความเชื่อได้เข้ามาที่หมู่บ้านครบ 60 ปีแล้ว และทำให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านความเชื่อและวัตถุภายนนอก ต้องขอบคุณพระเจ้า และสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าดีที่สุดคือการสืบทอดความเชื่อต่อไปของลูกหลานมีการสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

เนื่องจาก โบสถ์สีรุ้งสําหรับคนทุกเพศ…เชียงใหม่ (AII Saints Chiang Mai) ได้ออกคลิปเผยแพร่ โดย SPECTRUM ว่ามีบาทหลวง 1 คน และสังฆานุกร (แต่งงาน) ชาวอังกฤษ 1 คน มาอยู่ที่เชียงใหม่ บาทหลวงและสังฆานุกรใส่ชุดในพิธี และภาพในโบสถ์เหมือนของเรา ต้อนรับชาวคริสต์ ทุกนิกาย ทุกศาสนา ทุกเพศ (LGBT) บทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งได้ใช้บริเวณหน้าอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ด้วย ซึ่งอาจทําให้บางคนเข้าใจผิด คิดว่าเราคาทอลิก สนับสนุน แนวความคิดนี้ เราจึงขอชี้แจงว่า


1. โบสถ์นี้ไม่ใช่ของชาวคริสต์คาทอลิก
2. ในหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก สอนว่า “ พฤติกรรมความใคร่ต่อเพศเดียวกัน เป็นพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ ไม่ยอมให้กิจกรรมทางเพศเป็นการให้ชีวิต…พฤติกรรมนี้จึงไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ” (CCC 2357)
3. “บุคคลเหล่านี้จึงควรได้รับความเคารพ ความเห็นใจ และความอ่อนโยน” (CCC 2358)
4. “บุคคลที่มีความใคร่เพศเดียวกัน ก็ได้รับเรียกให้มีความบริสุทธิ์ด้วย… อาศัยคุณธรรม การควบคุมตนเอง ซึ่งสอนเขาให้มีอิสรภาพภายใน และบางครั้งอาศัยความช่วยเหลือของมิตรภาพที่ไม่เห็นแก่ตัว อาศัยการอธิษฐานภาวนา และพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ก็อาจ และต้องตั้งใจจริง ค่อยๆเข้ามาถึงความครบครันแบบคริสตชนให้ได้ด้วย (CCC 2359)

เราคาทอลิกยินดีต้อนรับบุคคลที่มีความรักใคร่เพศเดียวกันเข้าวัด ด้วยความเคารพ เห็นใจ แต่ไม่ยอมรับเรื่อง”คู่ชีวิต” คือไม่ยอมรับกิจการทางเพศเช่นนี้ และไม่สามารถประกอบพิธีแต่งงานให้ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สังฆมณฑลเชียงใหม่

A Letter to Our Brothers and Sisters (25th September 2020)

The video clip of the Rainbow Church for all Genders in Chiang Mai (All Saints Chiang Mai) published by Spectrum showed that their community has a priest and a married deacon, both British who came to stay in Chiang Mai. The priest and the deacon are shown wearing ceremonial garments and the images of the church are similar to what we have in our Catholic churches. This church welcomes Christians of all denominations and people of different religions and gender identities (LGBT). The interview in one section of the video clip was shot in a spot in front of the Sacred Heart Cathedral, Chiang Mai, which may mislead some people to think that we, Catholics, support this view or concept. For this reason we would like to clarify that:

1. This church does not belong to the Catholics.
2. The Catechism of the Catholic Church teaches that “homosexual acts are contrary to natural law. They close the sexual act to the gift of life…Under no circumstances can they be approved.” (CCC 2357)
3. People with homosexual tendencies “must be accepted with respect, compassion and sensitivity.” (CCC 2358)
4. “Homosexual persons are called to chastity. By the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection.” (CCC 2359)

We, Catholics, welcome homosexual people who come to church with respect and sympathy. However, we refuse to accept matters that pertain to “same-sex life partners”, which signifies that we do not accept such form of sexual activity and that same-sex wedding ceremonies are not allowed.

Please be informed accordingly.

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana
Chiang Mai Diocese

มาถวายมิสซาที่ แจ้ห่ม

มาถวายมิสซาที่ แจ้ห่ม

หลังจากบวชสังฆานุกร  4 คน ที่วัดนักบุญเปาโล  ห้วยตอง จังหวัดเชียงใหม่  คุณพ่ออนุพงศ์  ดำรงอุษาศีล  กับผมเดินทาง บ่าย 2 โมง มาที่วัดราชินีแห่งสันติภาพ  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง   ใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าๆ  พบคุณพ่อ  บรูโน  รอสซี  เจ้าอาวาส  และคุณพ่อ  ราฟาแอล  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  และคุณสเตฟาโน  อาสาสมัครชาวอิตาเลี่ยนอยู่เมืองไทย  เกือบ 10 ปี  แล้ว

            19.45  น. ร่วมสวดสายประคำกับเยาวชน 42 คน ที่ศูนย์คาทอลิกนี้

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน

            เนื่องจากไวรัสโคโรน่าช่วงสัปดาห์ศักดิ์  ไม่สามารถจัดพิธี  ศีลล้างบาปได้  คุณพ่อบรูโนจึงจัดในวันนี้  มีผู้ใหญ่  เยาวชน  และเด็กๆ  รับศีลล้างบาป  ประมาณ  10 คน  ผู้ใหญ่  และเยาวชน  รับศีลล้างบาป  ศีลกำลัง  และศีลมหาสนิท  ประมาณ 50 คน  จากหลายหมู่บ้าน  ทั้งอาข่า  ปกาเกอะญอ  ลาหู่  เมี้ยน  ฯลฯ งดงามดี

            พิธีมิสซาเริ่ม  10.15 น. เนื่องจากกลัวพายุฝนฟ้าคะนอง  จึงจัดในห้องประชุม มีสัตบุรุษประมาณ 300 คน หลังมิสซามีมอบสร้อยไม้กางเขน  แก่ ผู้รับศีลฯ  เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ลี  ชั้น ป.3 เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ  น่ารักมากพร้อมกับ ยาย (แต่เธอเรียกว่า แม่) เป็นผู้มอบของทีระลึก

            คุณพ่อบรูโน  กล่าวขอบใจครูคำสอน  และซิสเตอร์ที่ช่วยสอนคำสอน  และแจก ต้นโกโก้  คนละ 1 ต้น  โอกาสปีเลาดาโตซี

            คุณพ่อราฟาแอล  เสนอให้มิสซังจัดทำเนื้อหาคำสอน แก่เด็ก  และเยาวชนในศูนย์คาทอลิกของเราให้มีเนื้อหาเดียวกัน…  ผมรับไว้พิจารณา  แต่ก็เสนอไปว่า  บรรดาพระสงฆ์เรียนมาเยอะ  น่าจะช่วยสอนคำสอนทุกสัปดาห์  ก็จะดีไม่น้อย  เพราะปัญหาเยาวชนห่างวัด  ซึมเศร้า  เราตามแก้… ป้องกันไม่ทัน

คุณสเตฟาโน  ซาเวญาโก  ชาวอิตาเลี่ยน  อายุ  57 ปี อาสาสมัครช่วยทำอาหาร  อยู่เมืองไทยมาแล้ว 10 ปี  ทำให้ผมเห็นว่าเราต้องสำรวจ  ชาวคาทอลิกต่างประเทศที่มาอยู่เชียงใหม่  มีเท่าไหร่จะได้ช่วยกัน  อภิบาลพวกเขาบ้าง

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

เชียงใหม่บวชสังฆานุกร 2 คณะ 4 คน

เชียงใหม่บวชสังฆานุกร 2 คณะ 4 คน

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020 สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม และคณะภารดาน้อยกาปูชิน ได้จัดให้มีพิธีบวชสังฆานุกรของคณะจำนวน 4 คนด้วยกัน ที่วัดนักนักบุญเปาโล ห้วยต้อง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 คน เป็นลูกวัดสัตบุรุษสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม 2 คน และคณะภารดาน้อยกาปูชิน 2 คน โดยบิชอฟ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครอง เชียงใหม่ เป็นประธาน โอกาสนี้มีพี่น้องสัตบุรุษจากหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะเขตบนดอยเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งโอกาสนี้ตัวแทนสัตบุรุษอาวุโส ของเขตวัดนักบุญเปาโล บ้านห้วยตอง ในฐานะเจ้าภาพสถานที่กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติของหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ แม้เป็นหมู่บ้านบนดอยก็ตาม และรู้สึกยินดีและขอบคุณมากที่พระเจ้าประทานพระพรแก่พระศาสนจักรในสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่ได้มีลูกหลานสัตบุรุษถวายตนเป็นนักบวชพระสงฆ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับสังฆานุกรทั้ง 4 ประกอบด้วย

  • สังฆานุกร ยอแซฟ ธีนาภัทร นภาพิทยาเลิศ สังกัดคณะภารดาน้อยกาปูชิน เป็นบุตรของนาย เปาโล บุญชัย และนาง อันนา สุพิน นภาพิทยาเลิศ เป็นสัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซิสเตอร์ปรียะจิตต์ ชูนิตย์ธนกุล (คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ) เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

  • สังฆานุกร อันเดร ทวีเดช สวรรค์เผ่าพันธุ์ สังกัดคณะภารดาน้อยกาปูชิน เป็นบุตรของนาย อัลเบิร์ต ตุน่า และนาง อันนนา หน่ออิ สวรรค์เผ่าพันธุ์ เป็นสัตบุรุษ เขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณพ่อสถิต สะอิ เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

  • สังฆานุกร ยากอบ ธนิช ปันมณีกุล สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม เป็นบุตรของนาย ยอแซฟ ส่วยคำ และนาง มารีอามักดาเลนา แอ๊ะแหละ ปันมณีกุล สัตบุรุษเขตวัดนักบุญโรซารีโอ บ้านปางตอง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตวัดนักบุญยอแซฟ เด่นฮ่อม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อการ์โลส โรดริเกซ ไซซ์ เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

  • สังฆานุกร เปโตร ระวี เพิ่มพูนวิชา สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม เป็นบุตรของนาย ฟิลิป ประดิษฐ์ และนางอันเจลา ชึลึ เพิ่มพูนวิชา สัตบุรุษเขตวัดพระมารดานิจานุเคราะห์ บ้านดินขาว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)