ขอเชิญร่วมลงนามคัดค้านกฎหมายการทําแท้ง (มาตรา 301 และมาตรา 305)

เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามคัดค้านกฎหมายการทําแท้ง (มาตรา 301 และมาตรา 305)

ทางมิสซัง​ ขอรบกวนคุณพ่อ​ทุกท่านได้ปริ้นเอกสาร​ ที่เป็นรายชื่อ​ พร้อมกับให้พี่น้องสัตบุรุษทำการเซนต์​ เพื่อต่อต้านการทำแท้ง​ และส่งคืนให้มิสซังฯ ​(ชื่อคพ.ศราวุธ​ แฮทู)​ ภายในวันที่​ 21​ มกราคม​ 2021​ นี้​ และผมจะรวบรวมส่งต่อให้สภาพระสังฆราช

ขอบคุณ​ คุณพ่อทุกท่านครับ
(ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์)

ที่ สสท. 06/2021
วันที่ 14 มกราคม 2021

เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามคัดค้านกฎหมายการทําแท้ง (มาตรา 301 และมาตรา 305)
เรียน พระคุณเจ้าประมุขศาสนปกครองและประธานสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย
เอกสารแนบ แบบฟอร์มลงนามคัดค้านกฎหมายการทําแท้ง

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการทําแท้ง ในขั้นต้นสภาพระสังฆราชฯ ได้ยื่นจุดยืนและคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก เกี่ยวกับกฎหมายการทําแท้ง ถึงประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแล้ว หลังจากนี้จะรวบรวมรายชื่อคริสตชนเพื่อคัดค้านกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือจากท่านได้เชิญชวนคริสตชนหรือสมาชิกใน สังกัดได้ร่วมลงนามตามแบบฟอร์มที่ส่งมา ณ ที่นี้

          และส่งกลับมายังสํานักเลขาธิการ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 (ซอยนาคสุวรรณ) ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) ภายในวันที่ 25 มกราคม ศกนี้ เพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไป

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ ขอพระเจ้าประทานพระพร ปรีชาญาณ และทรงนําในชีวิตและภารกิจของท่านเสมอ

          รักในพระคริสตเจ้า

(บิชอบฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ

การอบรม เลาดาโตซีในบ้านเณร

การอบรม เลาดาโตซีในบ้านเณร

เอกสาร FABC เล่มที่ 162 (6 มกราคม 2021 หน้า 2-3) มีรายงานการสัมมนา  เรื่อง การสอนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในบ้านเณร  วันที่ 4-8 พฤศจิกายน  2018  ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน  หัวหิน ประเทศไทย  ผู้เข้าอบรม 40 คนจาก 10 ประเทศในทวีปเอเชีย

            ในถ้อยแถลงมีกล่าวว่า  พระสงฆ์ในอนาคตจะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้เพื่อโลกที่ยั่งยืน  จึงควรมีการอบรมสามเณรให้มีการพัฒนาทัศนคติ  วิถีปฏิบัติ  และมุ่งมั่นในเรื่องนี้

            ผู้ร่วมสัมมนาอุทิศตนแนะนำวิชา  เทววิทยาด้านสิ่งแวดล้อม  คำสอนคาทอลิก  และการปฏิบัติ  ที่เข้ากับสภาพท้องถิ่น  ในสามเณราลัย

            ส่งเสริมให้มีการกลับใจด้านนิเวศวิทยาอย่างต่อเนื่อง  แก่ผู้อบรมสามเณร และทีมงานบ้านเณร  ให้ไตร่ตรองเรื่องสิ่งสร้างของพระเจ้า  อาศัยพิธีกรรม  การภาวนา  การฟื้นฟูจิตใจเรื่องสิ่งแวดล้อม  และมีช่วงเวลาเงียบอยู่กับธรรมชาติด้วย

            เพื่อเข้าใจเสียงร้องคร่ำครวญของโลกให้ดีขึ้น  จำเป็นต้องฟังเสียงร้องคร่ำครวญของคนจน  สตรี  ชนพื้นเมือง  และกลุ่มเปราะบาง  ที่ต้องทนทุกข์มากที่สุดจากภัยพิบัติด้านสภาพอากาศ  ควรให้สามเณรไปสัมผัสชีวิตจริงของคนจน  และเรียนรู้จากพวกเขา  อยู่กับพวกเขาไม่ว่าระยะสั้น  หรือระยะยาว  อาจมีการเสวนากับบุคคลต่างความเชื่อ  เรียนรู้ประเพณีความเชื่อของเขา  ในเรื่องเอาใจใส่บ้านที่เราอาศัยร่วมกันนี้

            วิกฤติสภาพอากาศอยู่รอบตัวเรา  ช่วงเวลานี้  เราจึงพิจารณาถึงโครงสร้างการอบรมในบ้านเณร  อาจจะมีวิธีการอบรมใหม่ๆ  ขอให้พูดคุยกันด้วยความจริงใจ  และโปร่งใส   ฟังเสียงร้องคร่ำครวญของโลก  และที่พระเจ้ากำลังขอให้เรากระทำ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน  (11 มกราคม 2021)

ที่ชม. 004/2021
เรื่อง การปรับตัวในช่วงการระบาดของโรค Covid-19

ที่ชม. 004/2021 วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.2021

เรื่อง การปรับตัวในช่วงการระบาดของโรค Covid-19

ที่ชม. 004/2021

วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.2021

เรื่อง การปรับตัวในช่วงการระบาดของโรค Covid-19
เรียน คุณพ่อ นักบวชซาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษ ทุกท่าน

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่นับวันยิ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้น และมีผลกระทบต่อ การดํารงชีวิตของคนทั่วไป ทางสังฆมณฑลเองก็ได้รับผลกระทบด้วย โดยเฉพาะทางโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุน ที่สนับสนุนการดําเนินงานของสังฆมณฑล เพื่อให้เห็นถึงความจําเป็นในการช่วยเหลือกันและกัน ทางสังฆมณฑล ผ่านทางคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการที่ปรึกษาได้มติและมีความเห็นว่า

1. ควรจะต้องให้เขตวัดต่างๆ เหล่านี้ได้รับผิดชอบตัวเองมากขึ้น โดยทางสังฆมณฑลจะตัดเงินช่วยเหลือค่ากินอยู่ของคุณพ่อและซิสเตอร์ (ให้ใช้เงินของวัด) แต่ยังคงให้เงินประจําแก่คุณพ่อ/เงินเดือนครูคําสอน และเงินสําหรับเขตวัดที่มีเด็กมาพักอยู่ที่ศูนย์ตามความเหมาะสม ดังมีรายชื่อวัดต่อไปนี้

1) วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น
2) วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย
3) วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา
4) วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ
5) วัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง
6) วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม
7) วัดแม่พระลูกประคํา ขุนยวม
8) วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง
9) วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ
10) วัดนักบุญโยเซฟ สะเมิง
11) วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง
12) วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง

**หากเขตวัดใด มีความจําเป็นจริงๆ ก็ให้เสนอทางสังฆมณฑล เพื่อทําการพิจารณา

2. ค่ายคําสอนภาคฤดูร้อน จะมีงบประมาณจํานวนหนึ่ง หากเขตวัดใดต้องการให้นําเสนอ และคณะกรรมการบริหาร จะทําการพิจารณาจัดให้ตามความเหมาะสม

3. ขอให้ทุกวัดส่งเงินซองมิสซาและถุงทาน ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.2021 ให้ทางสังฆมณฑล

4. ปีนี้จะไม่มีการเพิ่มเงินเดือนทั้งที่โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของสังฆมณฑล
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.2021 เป็นต้นไป

หวังในความร่วมมือและขอขอบคุณทุกท่านด้วย

(บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
มุขนายกศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวงยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

สายประคำกับนักบุญโยเซฟ

สายประคำกับนักบุญโยเซฟ

ตามปกติเวลาเราคาทอลิก  สวดสายประคำ  เรารำพึงชีวิตของพระเยซูเจ้า  และแม่พระ  โดยมีข้อรำพึง 4 หัวข้อ  คือ  พระธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี   พระมหาทรมาน   สิริมงคล  และธรรมลำลึกแห่งแสงสว่าง  ที่พระศาสนจักรรับรอง

ใน ปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม  2020 – 8 ธันวาคม 2021 ) ผมได้ค้นคว้าการสวดสายประคำกับนักบุญโยเซฟ (Rosary of  Saint  Joseph) ทำให้พบธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี เป็นข้อรำพึงเกี่ยวกับบทบาทชีวิตของนักบุญโยเซฟ   เราสามารถนำมาสวดสายประคำ   .ในโอกาสพิเศษนี้  แม้มิได้รับการรับรองเป็นทางการ  แต่มีบันทึกในพระวรสาร  จึงสามารถนำมาไตร่ตรอง  และประยุกต์กับชีวิตปัจจุบันได้

  • การหมั้นกับพระนางมารีย์

“เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้  พระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ” (มธ 1:18 ก) เป็นการเริ่มความรักความสัมพันธ์กันมิใช่ฝ่ายร่างกาย แต่ฝ่ายจิตวิญญาณ  อาศัยการเสนอวิงวอนของนักบุญโยเซฟ  ขอให้เราเข้าใจความหมายแท้ของความรักในครอบครัวของเรา

  • ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่โยเซฟ

“แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน  ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า  โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรม  ไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย  จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่  ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เข้าฝัน  กล่าวว่า โยเซฟ  โอรสกษัตริย์ดาวิด  อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย  เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้น  มาจากพระจิตเจ้า” (มธ 1:18ข – 20)

  • การบังเกิด  และการตั้งชื่อพระเยซู

“นางจะให้กำเนิดบุตรชาย  ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู  เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้

รอดพ้นจากบาป…  เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น  เขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้”  (มธ.1:21,24)

  • การหนีไปประเทศอียิปต์

“เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว  ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ  กล่าวว่า “จงลุกขึ้นพาพระกุมาร  และพระมารดาหนีไปอียิปต์  เพราะกษัตริเฮโรดกำลังสืบหาพระกุมาร  เพื่อจะประหารชีวิต” (มธ 2:13)

  • ชีวิตซ่อนเร้นที่นาซาเร็ธ

“หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์  ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟในประเทศ

อียิปต์กล่าวว่า “จงลุกขึ้น  พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล  เพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมาร ตายแล้ว… เขาจึงกลับไปยังแคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อ  นาซาเร็ธ” ( 2:19-20,22-23)

ในพระวรสารนักบุญลูกา  ยังมีเรื่องการถวายพระกุมารในพระวิหาร (ลก 2:22-35) และการพบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร (ลก 2: 41 – 50)  แต่เนื่องจากเนื้อที่จำกัด…จึงได้แค่นี้  ผมหวังว่าท่านจะรักนักบุญโยเซฟมากยิ่งขึ้นนะครับ

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุปความคิด (4/1/2021)
จากยูทูป Saint Joseph’ Rosary ของ Full of Grace TV)

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง
มกราคม 2021

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง

1-2 มกราคม 2021

ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้เรามีชีวิต ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2021

          – 9.00 น. เช้าถวายมิสซาที่สำนักมิสซัง สมโภชแม่พระมารดาพระเจ้า ขอบคุณและขอพร ในตอนบ่ายเดินทางไปวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ คุณพ่ออาทิตย์ เกษตรสุขใจ เป็นเจ้าอาวาส มีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าเขตวัด

          -19.00 น. ฉลองคริสต์มาส ของเขตวัดนี้ คุณพ่อชาญ กุ๊นุ เป็นประธานมิสซา ภาษาปกาเกอะญอ เริ่มที่หน้าวัดด้วยการอ่านพระวรสาร (มธ.2โหราจารย์ ติดตามดาว มาเฝ้าพระกุมาร)) และการชักดาวขึ้นยอดวัด มีชาวบ้านมาร่วมฉลองเต็มวัด ประมาณ 500 คน

          หลังมิสซา ประมาณ 20.30 เริ่มกิจกรรมบนเวที การแสดงร้องเพลง และมีสอยดาว

          เช้าวันที่ 2 มกราคม (อากาศหนาว 12 องศา C.)

          7.30 น. ไปเสกบ้านใหม่ ของพ่อแม่โมโด่ะแอน (ใกล้บ้านมาสเตอร์โก)

          9.50 น. มีการแสดงกระทบไม้ ของเด็กๆ และมิสซา ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วัด (ปีที่ 64) ปกติสัตบุรุษจะนั่งแยกชาย – หญิง แต่วันนี้ นั่งเป็นครอบครัว ชาวบ้านมาประมาณ 400 คน
ชาวบ้านมีธรรมเนียมทำบุญข้าวให้วัด ในวันฉลองวัด กองอยู่หน้าวัด เพื่อให้วัดใช้ และทำบุญไปยังศูนย์อื่นๆที่จำเป็น
บทอ่านเป็นเรื่อง อับราฮัม บรรพบุรุษความเชื่อของชาวยิว ผมจึงขอให้คุณพ่อประสิทธิ์ กุ๊นุ แบ่งปันว่าใครคือผู้นำความเชื่อมาที่หมู่บ้านนี้ มีเด็ก และผู้ใหญ่รับศีลกำลัง 11 คน

          ผมมอบสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” ให้พ่อหลวงสนั่น เชอร์ หัวหน้าคริสตชน เป็นสัญลักษณ์ถึง “ปีนักบุญโยเซฟ”

          หลังมิสซารับประทานอาหาร ป้าน้อยกับคณะจากอาสนวิหารเชียงใหม่ทำอาหารและขนมสาคูเผือกมาเสริม ภาคบ่าย มีการแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล

          มีการเชิญรูปพระหฤทัยพระเยซูเจ้าไปป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญสำหรับชาวบ้าน มีอาสาสมัครเฝ้าดูแล คณะเซนต์ปอลฯ ได้เคยสนับสนุนเดินท่อน้ำไปยังหมู่บ้าน (เกือบ 10 กิโลเมตร) ก่อนกลับเชียงใหม่ พ่อมีโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่ง ภาวนา และเสกบริเวณบ้านให้ สำหรับผมการฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ในวันนี้ มีความหมายดีสำหรับหน้าที่และต่อบรรดาสัตบุรุษ

60 ปีชุมชนคริสตชนบ้านหนองแห้ง

60 ปีชุมชนคริสตชนบ้านหนองแห้ง

26-27 ธันวาคม 2020

นอกจากฉลองคริสต์มาสที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ คืนวันที่ 24 ธันวาคม 21.30 น. แล้ว เช้าวันที่ 25 ธันวาคม เวลา 11 โมง ผมไปถวายมิสซาที่อารามกลาริส สารภี

บ่ายวันที่ 26 ธันวาคม นั่งรถจากเชียงใหม่ไปประมาน 5 ชั่ว โมง ถึง วัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พบ คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เจ้าอาวาส ต้อนรับ มีการ ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าหมู่บ้าน ถึง 2 รอบ

18.45 น. นายก อบต.สมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ เป็นประธานเปิดงาน

19.00 น. เริ่มการแสดงละครคริสตมาส โดย เยาวชนบ้านมารีน่าเชียงใหม่ และต่อด้วยมิสซาฉลองคริสต์มาส มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ สามเณรใหญ่ และชาวบ้านจากหลายหมู่บ้าน ประมาณ 600 คน มาร่วมงาน
หลังมิสซา มีการแสดงจากเยาวชน – แม่บ้าน เขตวัดแม่ลาน้อย ไม่นานมากนัก เพราะ
ต้องระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 และชาวบ้านรีบกลับบ้านด้วยเจ้า

เช้าวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ของพระเยซูเจ้า และ 60 ปีชุมชน
09.30 น. ก่อนเริ่มมิสซา คุณพ่อธรรมนูญอ่านประวัติของชุมชน (ที่รายงานในสารสังฆมณฑลเชียงใหม่)ช่วยให้เยาวชน สัตบุรุษ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ง ทราบ
บ้าน วัด และโรงเรียน เป็น 3 สถานบันเพื่อร่วมมือกันพัฒนาชีวิตของชุมชน

ครอบครัวศักดิ์สิทธ์ มี พ่อ แม่ ลูก คนเลี้ยงแกะ และโหราจารย์ สอนใจเรา ให้พ่อแม่ดูแลลูก และสอนลูกเรื่อง ชีวิตคริสตชน
หลังมิสซา มีการขอบคุณ และมอบของที่ระลึก (เป็นย่ามปกาเกอะญอ) แก่พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และถ่ายภาพร่วมกัน และรับประทานอาหารที่ริมลำธารน้ำ บรรยากาศดี
ชีวิตต้องมีการฉลอง แม้มีการแพร่ระบาดไวรัส 19 เราก็พยายามระวังตัว มีเจ้าหน้าที่อนามัยตำบลมาให้ความช่วยเหลือ และผอ.โรงเรียนก็ให้ครูมาช่วยงาน และเอาไอศรีมมาเลี้ยงด้วย


ชาวบ้านหนองแห้งดีใจ ให้ความร่วมมือกันดีมาก ในโอกาสพิเศษนี้

(ฟ.วีระอาภรณ์รัตน์ รายงาน)

คริสต์มาสบ้านมารีน่า 2020

คริสต์มาสบ้านมารีน่า 2020

คริสต์มาสบ้านมารีน่า

ซิสเตอร์มารีน่าเชิญพ่อไปถวายมิสซาที่บ้านมารีนาเชียงใหม่ (11 ถนนอารักษ์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200)  มิสซาเวลา  17.30 น. มีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชน  ม้ง (คู่แฝด) และศีลมหาสนิทครั้งแรก รวม 3 คน

            “ประชากรที่เดินในความมืด  แลเห็นความสว่างยิ่งใหญ่”  (อสย.9:1) พ่อจึงให้ปิดไฟระหว่างเทศน์  แต่มีแสงเทียนบนพระแท่น  และถ้ำคริสต์มาสส่องสว่าง  บางครั้งเราชอบความมืด  มากว่าความสว่าง ที่พระเยซูทรงนำมาให้

             หลังมิสซา  รับประทานอาหารร่วมกัน   ชมการแสดงละครคริสต์มาส  (โดย เยาวชน 25 คน) ซึ่งจะไปแสดง  วันที่ 26  ธันวาคม  ที่วัดพระแม่มารีย์หนองแห้ง  โอกาสฉลอง  60 ปี ชุมชนคริสตชน หลังการแสดงละครมีถามคำถาม 3-4 คำถาม

            มีการจับฉลากของขวัญ  นำความตื่นเต้นยินดีให้ทุกคน  หลายคนได้รับตรงกับใจของตนปรารถนา โป๊ปฟรังซิสมอบสารวันสันติภาพสากล ว่า วัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่เอื้ออาทร  เป็นหนทางสู่สันติภาพ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

ประกาศ ที่ ชม.226/2020 ปีนักบุญโยเซฟ

ประกาศ ที่ ชม.226/2020 ปีนักบุญโยเซฟ

ที่ ชม.226/2020

ปีนักบุญโยเซฟ

           เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ” ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.2020 ถึง 8 ธันวาคม ค.ศ.2021 ในสมณลิขิต ชื่อ ด้วยหัวใจของบิดา (Patris Corde) เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 150 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 (วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1870) ได้ ประกาศให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ได้เสนอให้ท่าน เป็นผู้อุปถัมภ์คนงาน และนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอลที่ 2 เสนอให้เป็น ผู้ปกป้องดูแล พระผู้ไถ่

           ในประเพณีของเรามีการฉลองนักบุญดังนี้
1. วันที่ 19 มีนาคม สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์
2. วันที่ 1 พฤษภาคม นักบุญโยเซฟ กรรมกร
3. ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2021
4. ธรรมเนียมระลึกถึงนักบุญโยเซฟ ทุกวันพุธ มีบทวิงวอนต่อนักบุญโยเซฟ บทภาวนาต่อนักบุญโย เซฟ บทเยซู มารีย์ โยเซฟ

           ดังนั้น พ่อจึงขอพี่น้องพระสงฆ์ นักบวช ครูคําสอน และสภาภิบาลดําเนินการฉลองปีนักบุญ โยเซฟ ในเขตต่างๆ เช่น

1. จัดอบรม พ่อบ้าน เยาวชน ผู้มีนามนักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ และผู้สนใจให้รู้จักประวัติ และ คุณธรรมของนักบุญโยเซฟ ในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปา
2. จัดฉลองนักบุญโยเซฟในเขตวัด ตามโอกาสที่สมควร
3. เชิญชวนให้เยี่ยมเยียน ให้กําลังใจ และช่วยเหลือครอบครัวที่มีความยากลําบากมากที่สุดในชุมชน

           หวังในความร่วมมือร่วมใจของเราในโอกาสพิเศษนี้ ทั้ง “ปีเยาวชนของพระศาสนจักรไทย และปีนักบุญโยเซฟของพระศาสนจักรสากล” ให้เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแก่เรา

“จงไปหาโยเซฟเถิด และทําตามที่เขาสั่ง” (ปฐก. 41:55 )

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2020
(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)
บิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่

(บาทหลวงศราวุธ แฮทู )
เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม่

เสกวัด (สาขา) แม่พระองค์อุปถัมภ์
บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อเมือง จ. แม่ฮ่องสอน

เสกวัด (สาขา) แม่พระองค์อุปถัมภ์
บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อเมือง จ. แม่ฮ่องสอน

19 ธันวาคม 2020

ช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 รอบที่สองทำให้ต้องยกเลิกการฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน   คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์  กระบวนศิริ เป็นเจ้าอาวาส  แต่ก็มีการเสกวัดสาขาที่ห้วยปูแกง ซึ่งเป็นชาวกะยัน (กะเหรี่ยงคอยาว) 17 ครอบครัว  ประมาณ 80 คน สมควรที่จะมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมและสวดภาวนา

จากการรายงานของคุณพ่อเจ้าวัดและ ครูลูกาทำให้ทราบว่า ชาวบ้านตั้งใจสร้างวัด  โดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือ  จากพี่น้องที่ต่างประเทศ  แต่มีการแพร่ระบาดโควิดทั่วโลก  ทำให้มีความลำบากทั่วโลก  แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก คุณ วราภรณ์  พันธุมจินดา  (530,000 บาท)  ป้าน้อยหนึ่งแสนบาท   และพี่น้องอีกบางคน   สองแสนกว่าบาททำให้ ความฝัน และความตั้งใจสำเร็จ

ประมาณเก้าโมงเช้า  พ่อไปถึง ชาวบ้านให้ใส่เสื้อสีแดง ตามวัฒนธรรมชองเขา ข้ามฟาก มาถึงวัด  จึงนั่งสนทนาเรื่องความเชื่อ  กับเด็กและเยาวชน  10 คน  ที่จะรับศีลกำลัง

ก่อนสิบโมงปลูกต้นไม้ที่หน้าวัด เป็นสัญลักษณ์ ปีเลาดาโตซี แล้วจึงเริ่มพิธีเสก และพิธีขอบคุณพระเจ้า  ซิสเตอร์มารีอาและเยาวชนร้องเพลงดีมาก  ซิสเตอร์แม่ปอนช่วยจัดดอกไม้ ชาวบ้านและอาสาสมัครจากอาสนวิหารทำอาหารเลี้ยง

วัดสาขาหลังนี้  เป็นบ้านแห่งการภาวนา  ที่ชาวบ้านภูมิใจ  โดยได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องที่อื่นๆ ทำให้เราเข้าใจว่า “วัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่เอื้ออาทร”ช่วยเหลือ  นำสันติสุขและความยินดีมาให้

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

เสกวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง แม่ฮ่องสอน

เสกวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2020 เขตวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีพิธีเสกและและเปิดวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง อำเมือง แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีพิธีโปรดศีลกำลังให้กับคริสตชนจำนวน 10 คนด้วยกัน และในคืนวันที่ 18 ธันวาคม 2020 ได้มีพิธีฉลองพระคริสตสมภพ โดยคุณพ่อนนธชัย ริทู เป็นประธาน

สำหรับการการเดินทางไปร่วมเสกวัดครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ไปร่วมด้วยการต้องนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำปาย เนื่องจากไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำ โดยการบริการของพี่น้องห้วยปูแกงนั่นเอง

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ประวัติแม่พระองค์อุปถัมภ์ บ้านห้วยปูแกง

ความเป็นมาของวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง เป็นมาดังนี้ คือ ในปีช่วงปี ค.ศ. 1989 เกิดการสู้รับกันในฝั่งเมียรมาร์ ใกล้ชายแดนไทยเมียนมาร์ จึงก่อให้เกิดการอพยยพเข้ามาพักพิงตามชายแดนไทย จึงได้มีการตั้งค่ายพักพิงที่บ้านห้วยปูแกงนี้สำหรับรองรับพี่น้องที่ได้หนีการสู้รบเข้ามายังฝั่งไทย ซึ่งมีที่พักพิงที่ห้วยปูแกง กับในสอย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงทำให้ผู้อพยพบางท่านได้ย้ายไปมาระหว่างค่ายที่แม่สุริน กับค่ายพักพิงที่บ้านห้วยปูแกงนี้ ซึ่งในขณะนั้น ได้มีพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่คือ คุณพ่อสนั่น สันติมโนกุล (เส่แฮ) ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบหน่วยงานคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน ได้ติดตามให้ความช่วยเหลือ และมีคุณพ่อมิชชันนารีอีกท่านหนึ่ง คือ คุณพ่อ John Hantom ได้เยี่ยมคริสตชนที่นี่ปีละ 1-2 ครั้ง และต่อมาปี ค.ศ. 1993 ที่ห้วยปูแกง นี้ได้รับแต่งเป็นหมู่บ้านทางการ และไม่ได้เป็นศูนย์อพยพอีกต่อไป

ปี ค.ศ. 1996 ได้มีคุณพ่อมารีอาโน จากสังฆมณฑลหล่อยก่อ ประเทศเมียนมาร์ ได้มาดูแลกลุ่มคริสตชนที่ศูนย์อพยพในเขตแม่ฮ่องสอน รวมทั้งได้มาเยี่ยมกลุ่มคริสตชนที่ห้วยปูแกงนี้ด้วย ซึ่งเวลานั้นยังไม่มีวัดสำหรับถวายมิสซาและประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงใช้บ้านของสัตบุรุษสำหรับรวมกลุ่มถวายมิสซาและสวดภาวนา

ต่อมา ปี ค.ศ. 1997 ได้เริ่มสร้างวัดน้อยเป็นไม้ หลังคามุงใบตองเพื่อเป็นโรงสวดภาวนาที่บนดอยเหนือขึ้นไปจากหมู่บ้าน หลังจากนั้นคุณพ่อซึ่งมีอายุมากแล้ว และมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงไม่สะดวกในการขึ้นลง จึงได้ย้ายลงมาสร้างวัดหลังใหม่ในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านช่วยกันทั้งปัจจัยและวัสดุ โดยมีผู้ใหญ่ปอหลุ เบียแหระให้ความช่วยเหลือมุงหลังคาด้วยสังกะสี

จากนั้น ปี ค.ศ. 1999 ได้มีการสร้างวัดน้อยหลังใหม่มีพื้นที่ขนาด 30×40 เมตร โดยครูคำสอนได้เลือกเอาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และเสนอให้คุณพ่อผู้ดูแลตั้งเป็นชื่อของวัด และคุณพ่อเจ้าวัดเห็นด้วย ซึ่งในเวลานั้นมีคริสตชนอยู่ 21 ครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะยัน กะยอ มะนอ ซึ่งมีบางท่านอพยพไปอยู่ที่ค่ายในสอย และบางส่วนได้อพยพไปอยู่ต่างประเทศ (โลกที่ 3)

ปี ค.ศ.2001 มีคุณพ่อมาร์โก แพเบีย จากสังฆมณฑลหล่อยก่อ ประเทศเมียนมาร์ (ได้มาถึงสิงหาคม 1998 มารับงานในเดือนธันวาคม 1999) มารับหน้าที่ดูแลคริสตชนต่อจากคุณพ่อมารีอาโน หลังจากนั้น ปี ค.ศ. 2011-2016 คุณพ่อดอมินิก ญาแหระ (มาถึง ปี 2008) เป็นผู้อภิบาลดูแลกลุ่มคริสตชนต่อจากคุณพ่อมาร์โก แพเบีย

จากนั้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 ได้มีคุณพ่อคณะมิชชันนารี ยารูมาล จากโคลอมเบีย คือคุณพ่อหลุยส์ อันโตนีโอ นิเอโต้ คุณพ่อฮวนเปาโล อากีลา และคุณพ่อเมารีซีโอ โปลังโก มารับหน้าที่เป็นผู้อภิบาลเขตวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน และได้รับเอาวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง เป็นวัดสาขาของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน

สำหรับวัดหลังปัจจุบันนี้ ได้เริ่มดำเนินการโดยคริสตชนเอง เมื่อปลายปี ค.ศ. 2018 และเริ่มลงมือในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2019 จากนั้นคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาส ซึ่งมารับตำแหน่งเจ้าวัดวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน จึงได้ติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างวัดหลังใหม่นี้ จึงได้ปรึกษากับพี่น้องคริสตชนและรายงานให้พระคุณเจ้ารับทราบ พร้อมทั้งแจ้งจำนวนประชากรในหมู่บ้านห้วยปูแกง ณ ปัจจุบันว่า มีทั้งหมด 60 ครอบครัว เป็นคริสตชนคาทอลิก 18 ครอบครัว มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 80 คน

จากนั้น ในโอกาสฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน ประจำปีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2019 พระคุณเจ้าได้ประกาศให้ดำเนินการได้ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเบื้องต้น 520,000 บาท นอกจากนั้นได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ เช่น คุณอักแนส มาลินี กิ้งก้าน 100,000 บาท คุณกรรณิการ์ วรรณศิริ 10,000 บาท คุณจารุพรรณ รัตนภาพงศ์ 1,000 บาท คุณเสาวลักษณ์ ศรีสำราญ 500 บาท คุณพ่อลำดวน ผ่องอุดม 500 บาท คุณวันทนีย์ ธาราศีลป์ (กางเขน และรูปพระ) 32,000 บาท คุณสมบัติ คุณพิพัฒน์ 5,000 บาท Sister Daughter of Jesus 2,000 บาท คริสตชนห้วยปูแกง (406 คน 76 วัน) 151,148 บาท คุณเชียง (จากสิงคโปร์) 20,388 บาท รวมได้รับบริจาคทั้งสิ้น 842,536 บาท ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 834,028 บาท เหลือ 8,508 บาท (นำมาใช้สำหรับจัดงานคริสตมาสและเสกวัดใหม่ในครั้งนี้) นอกจากนั้นยังมีครอบครัวสังขรัตน์ และพี่น้องจากบ้านเปียงหลวงสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ด้วย