บาดหลวง มาร์ติน เดอ ตูรส์ ธินากร ดำรงอุษาศีล – Rev. Martin of Tours Thinnakorn Damrong Usasin

Rev. Martin of Tours Thinnakorn Damrong Usasin

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ)
Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram

ตำแหน่ง :

 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก พะเยา
 • วันเกิด : 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1983
 • วันบวช : 28 มิถุนายน ค.ศ. 2014
 • เชื้อชาติ : ไทย
 • สัญชาติ : ไทย

คติพจน์ในชีวิต

“Do everything to the glory of God” ทำทุกสิ่งเพื่อพระสิริของพระเจ้า (1 Corinthians 10:31)

ประวัติโดยสังเขป
 • เกิดวันที่ : 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 (2526)
 • ชื่อบิดา : นายเกะโพ ดำรงอุษาศีล
 • ชื่อมารดา : นางแต๊ะ ดำรงอุษาศีล
 • จำนวนพี่น้อง 5 คน พี่สาว 2 คน พี่ชาย 1 คน น้องชาย 1 คน เป็นบุตรคนที่ 4
 • ที่อยู่ : 56 ม.12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240
กระแสเรียก
 • เข้าบ้านเณรปี 1995 โดยคุณพ่อ การ์โลส โรดรีเกส
 • บ้านเณรเล็กเบธาราม พะเยา 3 ปี
 • บ้านเณรเล็กเบธาราม สามพราน 3 ปี
 • โปสตุลันต์ เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
 • โนวิส เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
 • ปฎิญาณตนครั้งแรก 11 พฤษภาคม 2004
 • รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ปี 2009
 • รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ปี 2010
 • ปฎิญาณตนตลอดชีพ  11 พฤษภาคม 2013
 • บวชบาดหลวง 28 มิถุนายน 2014 อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
จบการศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแปะ
 • มัธยมตอนต้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา (โทกหวาก)
 • มัธยมตอนปลาย โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
 • จบชั้นปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัญชาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 2008
 • จบชั้นปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 2012
 • เข้ารับการอบรม จิตตารมณ์และชีวิตจิตคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม “โครงการเดินตามรอย นักบุญมีคาแอล การีกอยส์” ประเทศฝรั่งเศส ปี 2012