บาดหลวง เปตรุส ปุสโปบีนัทโม

Rev.Petrus Puspobinatmo

คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) (SJ)
The society of Jesus
  • วันเกิด : …
  • วันบวช : …
  • เชื้อชาติ : …
  • สัญชาติ : …
  • มือถือ  …
  • Email : …