บาดหลวง เปาโล-มารีอา สุบัญชา ยินดีงาม – Rev. Subancha Yindeengarm

Rev. Subancha Yindeengarm

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ)
Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาส วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก พะเยา
  • วันเกิด : 10 เมษายน ค.ศ. 1966
  • วันบวช : 30 ตุลาคม ค.ศ. 1999
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-1952-4430
  • Email : [email protected]