บาดหลวง เกลาดีโอ โกร์ตี

Rev. Claudio Corti

คณะธรรมทูตปีเม (PIME)
Pontificium institutum Missionum Exterarum
  • วันเกิด : 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1967
  • วันบวช : 12 มิถุนายน ค.ศ. 1992
  • เชื้อชาติ : อิตาลี
  • สัญชาติ : อิตาลี
  • มือถือ  08-7027-4865
  • Email : [email protected]