เชียงใหม่ได้บาดหลวงเพิ่ม 2 องค์

เชียงใหม่ได้บาดหลวงเพิ่ม 2 องค์ โอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ประจำปี วันที่ 9 มิถุนายน2018 และเป็นธรรมเนียมของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่จะจัดให้มีพิธีบวชบาดหลวงด้วย ในกรณีที่มีสังฆานุกรที่ได้รับการอนุมัติให้บวชได้ และปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ถือเป็นพระพรของสังฆมณฑลฯ ที่มีบาดหลวงบวชใหม่อีก 2 องค์ คือ คุณพ่อ คริสโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์ และคุณพ่อ มาระโก ประยูร ปันมณีกุล โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน คุณพ่อทั้งสองเป็นชาวปกาเกอะญอ และก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณได้มีพิธีเสกถ้ำแม่พระหลังจากที่ได้ทำการบูรณะปรับปรุงใหม่ให้สวยงามและน่าสวดภาวนามาก ส่วนประวัติความเป็นมาของกระแสเรียกของคุณพ่อทั้งสองเป็นดังนี้  คุณพ่อคริสโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1987 เป็นบุตรของนายสมจิต  และนาง นันทาศิริ สมศักดิ์ ได้รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน เป็นลูกคนโตในจำนวนพี่น้อง 10 คน หลังบวชแล้วไปประจำที่วัดนักบุญยอห์นบัปติสต๋ แม่โถ [...]

บาดหลวง ยอห์น บอสโก สมหมาย โสภาโอภาส – Rev. JOHN Bosco Sommai Sophaophat

Rev. JOHN Bosco Sommai Sophaophat คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ) Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ......... ......... วันเกิด : วันที่ 10 ธันวาคม 1985 วันบวช : 13 มกราคม ค.ศ. 2018 เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย มือถือ  : ....... Email : ........ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

บาดหลวง อัลฟอนโซ ประเสริฐ พิทักษ์คีรีบูน – Rev. ALFONSO Prasert Pitakiriboon

Rev. ALRONSO Prasert Pitakiriboon คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ) Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ......... ......... วันเกิด : 17 กันยายน ค.ศ. 1984 ( 2527 ) วันบวช : 13 มกราคม ค.ศ. 2018 เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย มือถือ  : ....... Email : ........ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

บาดหลวง มาระโก โจงชอส์ แก้วมา – Rev. MARCO Jongchor Keawma

Rev. MARCO Jongchor Keawma บาดหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM) Parish Priest of Chiang Mai Diocese อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ......... ......... วันเกิด : 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982 วันบวช : 16 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย มือถือ  : ....... Email : ........ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

บาดหลวง อันแซล์ม อนุชิต สมบูรณ์พูนเพิ่ม – Rev. ANSELM Anuchit Somboornphoem

Rev. ANSELM Anuchit  Somboornphoem บาดหลวงคณะภราน้อยกาปูชิน Parish Capuchin Franciscans ..................... ตำแหน่ง : ......... ......... ......... วันเกิด : 12 มีนาคม ค.ศ.1988 วันบวช : 24 มิถุนายน 2017 เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย มือถือ  : ....... Email : ........ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

บาดหลวง ยอแซฟ ชูพงษ์ เชวงชาติตระกูล – Rev. JOSEPH Choopong Chaveachattrakool

Rev. JOSEPH Choopong Chaveachattrakool บาดหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM) Parish Priest of Chiang Mai Diocese วัดนักบุญยอแซฟ สะเมิง ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญยอแซฟ สะเมิง ......... ......... วันเกิด : 10 พฤศจิกายน 1984 (2527) วันบวช : 24 มิถุนายน ค.ศ. 2017 เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย มือถือ  : ....... Email : ........ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

บาดหลวง มีคาแอล สิทธิชัย สัญญานที – Rev. Michael Sittichai Sanyanatee

Rev. Michael Sittichai Sanyanatee บาดหลวงคณะพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM) Parish Priest of Chiang Mai Diocese ..................... ตำแหน่ง : ......... ......... ......... วันเกิด : 11 มิถุนายน ค.ศ. 1984 (2527) วันบวช : 24 มิถุนายน ค.ศ. 2017 เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย มือถือ  : ....... Email : ........ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

บาดหลวง ราฟาแอล ทนงศักดิ์ บิโข่ – Rev. Rafael Thanongsak Bikho (M.Id.)

Rev. Rafael Thanongsak Bikho (M.Id.) บาดหลวง   คณะผู้ประกาศพระวาจาแห่งพระผู้ไถ่ (ธรรมทูตอิเดนเตส) Parish  Identes Missionaries (M.Id.) วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า ......... ......... วันเกิด : 9 กันยายน ค.ศ. 1982 (2525) วันบวช : 28 มกราคม 2017 เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย มือถือ  : ....... Email : ........ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง