ระหว่าง วันที่ 31 มีนาคม  1 เมษายน 2015 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาประจำปี 2015 ของบาดหลวงร่วมกับสภาภิบาล ในหัวข้อ “วิถีชุมชนวัด” ในวันที่ 31 มีนาคม  เริ่มด้วยพิธีมิสซาบูบขอบพระคุณเปิดการสัมมนาโดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน จากนั้นเป็นการสัมมนาของบาดหลวงที่ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่ในรูปแบบของการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลงสู่ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ “คุณธรรมพื้นฐาน” ของกลุ่มคริสตชนแล้วกำหนดเป็นกิจกรรมลงสู่ภาคปฏิบัติของแต่ละเขตวัด วันที่ 1 เมษายน เป็นการสัมมนาร่วมกับสภาภิบาลระดับสังฆมณฑลฯ ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงาน องค์กรคริสตชนฆราวาสและนักบวชที่ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในหัวข้อ “สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการอภิบาลและการแพร่ธรรม” ในหัวข้อนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยได้ให้การบรรยาย

วันพุธศักดิ์สิทธิ์  พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ รื้อฟื้นคำสัญญา และ ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายบาดหลวง

ภาคกลางคืนวันที่ 1 เมษายน 2015 ซึ่งเป็นวันพุธศักดิ์สิทธิ์ มีพิธีมิสซาขอบพระคุณที่อาสนวิหารซึ่งเป็นธรรมเนียมของสังฆมณฑลที่จัดให้มีพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำสัญญาของบาดหลวงในวันพุธแทนวันพฤหัสศักดิสิทธิ์ เนื่องจากระยะทางในการเดินทางตามบนดอยต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง หลังมิสซามีการแสดงความยินดีกับคุณพ่อโรแบร์โต เปนซา คณะเบธารามในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีชีวิตสงฆ์ และ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล และปิดด้วยการประกาศโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ประจำปี 2015

คุณพ่ออัลแบร์โต เพนซา
ฉลองครบรอบ 50 ปีชีวิตสงฆ์

คุณพ่อโดมีนิก ซาวีโอ สมพงษ์ กัมพลกูล
ฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสงฆ์

 

คุณพ่อเปโตร เมลอตตอ
อำลา กลับอีตาลี

 

Recommended Posts