Skip to content

ผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับคุณพ่อลูกา คำมา อำไพพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเยนอเวฟา นาป่าแป๋ คุณพ่อ ศตวรรษ ใฝ่หาคุณธรรม จิตตาธิการเยาวชน เขต 5 แม่ฮ่องสอนและครูคำสอนสอนในพื้นที่ ร่วมกันจัดค่ายเยาวชนสำหรับเยาวชนที่อยู่ในหมู่บ้าน ณ หมู่บ้านนาป่าแป๋ หมู่บ้านเสาหินและหมู่บ้านห้วยเหี๊ยะ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 31 ม.ค.- 7 ก.พ. 2015 ที่ผ่านมา ในหัวข้อค่ายที่มีชื่อว่า “ผู้ใดมีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7) โดยค่ายครั้งนี้การอบรมหลักคือเน้นให้เยาวชนเป็นผู้มีใจเมตตา ดั่งที่พระเป็นเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อเราไม่มีที่สิ้นสุด โดยการยกตัวอย่างอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ
การอบรมแบ่งออกเป็นภาคกิจกรรมต่างๆดังนี้
1. กิจกรรมที่ 1 พูดถึงผู้เป็นบิดาผู้ใจดี
2. กิจกรรมที่ 2 พูดถึงผู้เป็นลูกคนเล็กได้กลับใจ
3. พูดถึงผู้เป็นลูกชายคนโตผู้ไม่ยอมรับน้องชาย
4. อบรมและสวดแบบ บลีโอดราม่า
5. อบรมและสวดพระเมตตา
6. การแบ่งปันพระวาจาตามบ้านชาวบ้าน
7. กิจกรรมรายทางวันที่มีการเดินทางไกล
8. กิจกรรมสันทนาการ
ระหว่างค่ายครั้งนี้มีการเดินทางไกลจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง รวมการเดินทางด้วยเท้า ตลอดค่ายโดยประมาณ15 ชั่วโมง ค่ายครั้งนี้ซึ่งเป็นค่ายที่มีคุณค่ามากและให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากเยาวชนเป็นอย่างดีและได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านที่อบอุ่น มีเยาวชนเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ประมาณ 40 คน และทุกคนอยู่ด้วยกันตลอดทั้งค่ายตั้งแต่เริ่มจนจบ