Skip to content
202

เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2014  เวลา 10.00 น.  บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์  เป็นประธานเสกวัดนักบุญนิโคลัส  บ้านดงหลวง  ต.แม่เหาะ  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  เป็นวัดสาขาของเขตวัดนักบุญยอห์น  อัครสาวก  แม่เหาะ  มีคุณพ่อวศิน  ฌานอรุณ  เจ้าอาวาสวัด

ช่วงนี้เป็นฤดูฝน  การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านค่อนข้างลำบากเพราะถนนลื่น  แต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทาง  พิธีในวันนี้มีบรรดาคุณพ่อ  ชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมแสดงความยินดี  บรรดานักศึกษาจากศูนย์คำสอนแม่ริมที่มาร่วมพิธีและถือโอกาสเยี่ยมเยียนรุ่นพี่นักศึกษาที่จบจากศูนย์คำสอนแม่ริมแล้วทำงานอยู่ที่เขตแม่เหาะ   และซิสเตอร์แม่ปอนมาที่ช่วยจัดงาน  เตรียมพิธีกรรมและอาหาร

วัดนักบุญนิโคลัส  บ้านดงหลวง  ได้รับการสนับสนุนงบการก่อสร้าง  โดยครอบครัวคุณจารุวรรณ  ธนธนานนท์  ซึ่งคุณจารุวรรณได้มาร่วมงานเสกวัดในวันนี้ด้วยเช่นกัน

หมู่บ้านดงหลวงมีคนเข้ามาอาศัยอยู่ครั้งแรกประมาณปี ค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2457)  และกระจายอยู่เป็นหย่อมบ้าน  ปัจจุบันมีผู้มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้จำนวน 80 หลังคาเรือน  จำนวนประชากรประมาณ 300 คน  นับถือประเพณีดั้งเดิม 40 หลังคาเรือน  โปรเตสแตนต์ 17 หลังคาเรือน  เป็นคาทอลิก 23 หลังคาเรือน  จำนวนสมาชิก 90 คน  ผู้ที่เข้ามาเป็นคาทอลิกกลุ่มแรก คือ นายดอยงี  ผู้มีมิตร  และสมาชิกในครอบครัว เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)  โดยการเดินทางมาประกาศข่าวดีของครูคำสอนเบเนดิกต์  ชาญณรงค์  ชัยมงคล  และครูคำสอนยอห์น  ประสิทธิ์  เลิศศักดานนท์  ที่มาบุกเบิกงานแพร่ธรรมในเขตพื้นที่นี้

พระคุณเจ้าวีระพักค้างคืนที่บ้านพักบาทหลวงวัดนักบุญยอห์น  อัครสาวก  แม่เหาะ  คุณพ่อวศินและคุณแม่เซซีลีอา  ลาวา ปูลือ  เจ้าคณะแม่ปอน  และซิสเตอร์แม่ปอน  ให้การต้อนรับ  ช่วงหัวค่ำ  พระคุณเจ้าวีระได้พบปะพูดคุยกับบรรดาเยาวชนและผู้ใหญ่  ที่มาพักค้างคืนเพื่อเตรียมตัวรับศีลกำลังในวันรุ่งขึ้น  บรรยากาศพูดคุยแบบเป็นกันเอง

ในวันต่อมา 15 มิถุนายน  เวลา 10.00 น.  พระคุณเจ้าวีระเป็นประธานพิธีมิสซาวันอาทิตย์  ที่วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก  มีเด็กและผู้ใหญ่ล้างบาป 7 คน โดยคุณพ่อวศิน  และพระคุณเจ้าวีระโปรดศีลกำลังให้แก่บรรดาเยาวชนและผู้ใหญ่ 56 คน  จากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตแม่เหาะ

เสกวัดนักบุญนิโคลัส ดงหลวง และโปรดศีลกำลังที่วัดแม่เหาะ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง