Skip to content

เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2014 บาทหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่เขต 2 ได้ประชุมเตรียมจัดงานภายในเขต 2 ที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ เขียนโดย คุณพ่อศศิน โหม่โพ

 


การประชุม เขต 2
ครั้งที่ 1/2014   10 มิถุนายน 2014

ณ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน

1. ประธานต้อนรับสมาชิกและแต่งตั้งหน้าที่

– ประธานเขต 2 คุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล
– เลขาเขต 2 คุณพ่อศศิน โหม่โพ
– จิตตาธิการเยาวชนเขต 2 คุณพ่อ ธินากร ดำรงอุษาศีล

2. เรื่อง ” Bible Games” เขต 2 จะจัดในวันที่ 6 กันยายน 2014

สถานที่ บ้านธิดารักษ์ ซาเลเซียน

o   สำหรับเอกสารการศึกษาพระวรสารนักบุณมัทธิว มี 2 ระดับ ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ทางคณะกรรมการพระคัมภีร์ได้ส่งให้กับเขตวัดต่างเรียบร้อย ระยะเวลาในการศึกษา เดือน มิถุนายน-กรกฏาคม 2014 เริ่มไบเบิ้ลเกมส์ในเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2014
o   ให้แต่ละวัดได้เตรียมผู้ร่วมกิจกรรมแข่งขันไบเบิ้ลเกมส์ในวันดังกล่าว
o   สำหรับอาหารกลางวัน บาทหลวงและนักบวชในเขตรับผิดชอบร่วมกัน
o   บาทหลวงเขตควรมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับเยาวชนด้วย

3. การรับคริตชนใหม่ในปีแห่งผู้รับพระพร

  • ศึกษาเอกสาร กำหนดการพิธีกรรม คริสตธรรมผู้ใหญ่ ปี พ.ศใ 2557/ค.ศ. 2014 ปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อ สังฆมณฑลเชียงใหม่
  • เขต 2 จะจัดพิธีฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมเป็นคริสตชน จะจัดในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2014 สถานที่ วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง

4. เรื่องอื่นๆ

4.1 คุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้เตรียมงานบวชบาทหลวง สำหรับญาติพี่น้องที่จะมาร่วมงานบวช ต้องมาในวันที่ 28 เช้า สถานที่โรงเรียนมงฟอร์ตที่มาพักทุกปี ช่วงเวลานั้นสถานที่ไม่สะดวกมีงาน

4.2 สำหรับการแสดงให้เตรียม 2 ชุด เผ่าปากะญอ 1 ชุดและเผ่าอาข่า 1 ชุด เนื่องจากว่าครั้งที่แล้วมีการแสดงมากเกินไป

4.3 ในวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2014 สัมมนาบาทหลวง ณ บ้านผู้หว่าน สำหรับการเดินทางไปพร้อมกัน สำหรับนักบวช สำหรับค่าใช้จ่ายในการไปร่วมสัมมนารับผิดชอบเอง

4.4 วันที่ 17 สิงหาคม 2014 มิสซาระลึกถึงการมรณภาพ พระคุณเจ้าลูเซียน ลาก๊อตเวลา 18:00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย

4.5 คุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล วันที่ 17 สิงหาคม 2014 ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เชิญบาทหลวงใหม่มาถวายมิสซา มิสซา เวลา 10:00 น.

4.6 วันที่ 14 มิถุนายน 2014 เสกบ้านพักเด็ก ป่าฝาง

4.7 วันที่ 22 มิถนายน 2014 ฉลองวัดนักบุญการิกอยส์ จจอมทอง

4.8 สังฆานุกร ธินากร ดำรงอุษาศีล แจ้งกำหนดการ ถวายมิสซาแรกบาทหลวงใหม่

  • มิถนายน          อาสนวิหารพระหฤทัย
  • กรกฎาคม        บ้านป่าเกี๊ยะ
  • กรกฎาคม        ห้วยบง
  • กรกฎาคม        ห้วยตอง
  • กรกฎาคม        ป่าปงเฮียง
  • กรกฎาคม        ขุนแปะ