ฉลองวันครูคำสอนไทย

ฉลองวันครูคำสอนไทย

16 ธันวาคม 2020 เชียงใหม่

บุญราศีฟิลิป  สีฟอง  ถวายชีวิตคืนแด่พระเจ้า  วันที่ 16 ธันวาคม 2563  อักเนสพิลา และเพื่อนมรณสักขี   วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1940  จึงครบ  80 ปี  นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์นักบุญราศี เมื่อ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล)

            สามโรงเรียนคาทอลิกคือ โรงเรียนเรยีนา มงฟอร์ต  และพระหฤทัย  ร่วมฉลอง  “วันครูคำสอนไทยด้วยกัน  ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่  เวลา 17.00 น. พิธีมิสซา  มีนักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม  โฟโกลาเร่ และผู้ร่วมงานในสำนักมิสซังเชียงใหม่  รวม 75 คน

            หลังมิสซา  ชมวีดีทัศน์  ปรีชาของมด  แล้วแบ่งปัน  ข้อคิด  และแนะนำ  ปีนักบุญโยเซฟ ที่สมเด็จพระสังตะปาปาฟรังซิส ประกาศ  วันที่ 8 ธันวาคม 2020  โอกาส ครบ 150 ปี  ที่พระศาสนาจักรประกาศให้นักบุญโยเซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล

            มงซินญอร์  วิษณุ  ธัญญอนันต์  กำลังจัดพิมพ์ 2000 เล่ม จะเป็นประโยชน์แก่เรา  แม้พระศาสนไทยถือ  ค.ศ. 2021 ปีเยาวชน  พระจักรสากลประกาศ  “ ปีนักบุญโยเซฟ ”

            18.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  โดยแต่ละโรงเรียนนำอาหารมาแบ่งปันกัน  มีชาวบ้านนำ ผักสลัดแก้ว  มาให้  2 คนรถ  จึงปิดการฉลอง ด้วยการมอบผัก  กลับบ้าน

            มิสซังมอบ “ไบเบิ้ลไดอารี่” เป็นของขวัญแก่ครูคำสอน

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์

ปีเลาดาโตซี แก่บุคลากร

ปีเลาดาโต ซี แก่บุคลากร

23  ตุลาคม 2020  ที่โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง  ซิสเตอร์ พรรณี  ภู่เรือนหงส์   คณะพระหฤทัยฯ ได้จัด  สัมมนาแก่บุคลากรในความดูแลของซิสเตอร์คณะพระหฤทัย  เขต 7 จำนวน 159 คน

บุคลากร  จากโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย

โรงเรียนอรุโณทัย  ลำปาง                          9    คน

บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง                       27    คน

วัดนักบุญยอแซฟ  แพร่                           11   คน

บ้านพระหฤทัย  ล้านนา                           3     คน

บ้านสวรรคโลก                                       5     คน

บ้านพิษณุโลก                                        3     คน

โรงเรียน สวรรคโลก                                 6      คน

โรงเรียนพระหฤทัย  เชียงใหม่                     47   คน

โรงเรียนศิริมาตย์  เทวี                             28   คน

อธิการ และซิสเตอร์                                20  คน

9.45   น.                       คุณพ่ออันเดรส  เริ่มวจนพิธีธรรม
10.15 – 11.30 น.           พระสังฆราชวรีระ  อาภรณ์รัตน์  เลาดาโตซี  “ทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กัน”
13.00 – 14.15 น.           เราตอบสนองพระประสงค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างไรกลับไปจะทำกิจกรรมอะไร

ขอบคุณซิสเตอร์ที่จัดสัมมนา 1 วันตอบสนองนโยบายคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  ให้เรารักษาธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเราเอง  และลูกหลาน

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
สิริ เจริญธรรม ถ่ายภาพ

ประชุมประจำปีครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่

คณะ กรรมการชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่  ซึ่งประกอบด้วยครูจาก 7 โรงเรียนของสังฆมณฑล  8 โรงเรียนของนักบวช  และ 5 โรงเรียนของฆราวาส  ได้มาประชุมกันจำนวน 235 คน  ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2015  ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เชียงใหม่

พ่อได้รับเชิญให้เป็นประธานมิสซา เวลา 08.45 น.  มีคุณพ่อสุธน  คีรีวัฒนสกุล  และคุณพ่อชาญ  กุ๊นุ ร่วมด้วย     หัวข้อมิสซาสอดคล้องกับปีศักดิ์สิทธิ์ เรื่อง เมตตากรุณา (ลก 6:36-38)  พระเจ้าทรงเลือกสรรเราให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์  (คส 3:12-15)
ดร. ราฟาแอล  ชัยณรงค์  มณเฑียรวิเชียรฉาย  ได้เป็นวิทยากร เรื่อง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในชีวิตคริสตชนผู้เป็นครู              อาจารย์แบ่งปัน 2 ชั่วโมง  แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ

  1. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจากคติพจน์ของพระองค์ “ด้วยพระเมตตา และด้วยการเลือกของพระองค์”  มาจากพระวรสารที่พระเยซูทรงเลือกนักบุญมัทธิว (9:9)  พระสันตะปาปาตระหนักว่าทรงเป็นคนบาป  แต่ทรงพยายามปฏิบัติตามคำสอนและแบบอย่างของพระเยซูเจ้า  ที่ทรงประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
  2. ชีวิตคริสตชน พระเจ้าทรงเรียกเราให้มาเป็นลูกของพระเจ้า  อย่ารอช้า  มัวไปสนใจเงินทอง
  3. ครูคาทอลิกต้องรักเด็กที่ไม่เก่ง ได้ยกตัวอย่างของ Faith  สุนัขที่มีแต่ขาหลัง  Judy Stringfellow  ได้ขอมาเลี้ยงจนเดิน 2 ขาได้

ตัวอย่างเยาวชน Jason McElwain  ได้พบครูพละที่ดี  มีข้อคิด No one left behind  ช่วยให้เขาเป็นโค้ชบาลเก็ตบอล

ครูคาทอลิกประทับใจมากๆ และพยายามรักพระเจ้าองค์ความดี  ความงาม  และความจริงตามค่านิยมพระวรสาร  และตั้งใจจะเป็นครูคาทอลิกที่ดียิ่งขึ้นในโรงเรียนของเรา

โดย  บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์

ประชุมกรรมการครูคำสอน

วัน ที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่  ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม นำโดยคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดการประชุมกรรมการครูคำสอนประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ที่ประชุมได้พูดคุยปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ ได้แก่ การวางแผนกิจกรรมและการประเมินผลระดับเขตย่อยของครูคำสอนแต่ละคน การสอนคำสอนและเตรียมผู้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ตลอดปี การสอนคำสอนในโรงเรียน การติดตามการการจัดค่ายคำสอนและรายงานกิจกรรม  การติดตามประสานการคัดเลือกตัวแทนครูคำสอนร่วมงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติในเดือนตุลาคมที่บ้านสองคอน และการพิจารณาวางแผนและเตรียมการสัมมนาประจำปีในเดือนตุลาคม มีกรรมการครูคำสอนและเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมประชุมทั้งสิ้น 19 คน

พิธีปลงศพของครูคำสอน เปาโล วีระพันธ์ ตุ๊เว

มื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 บรรดาบาดหลวง ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษจากหมู่บ้านต่าง ๆ ได้ไปร่วมในพิธีปลงศพของครูคำสอน เปาโล วีระพันธ์ ตุ๊เว ที่วัดพระวิสุธิวงค์ห้วยบง อ.ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ ซึ่งได้เสียชีวิตลงจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็ง ครูวีระพันธ์ ได้ทำหน้าที่ครูคำสอนกว่า 36 ปี และทำหน้าที่ในงานเพื่อชุมชุนอีกมากมาย จึงทำให้บรรดาเพื่อน ๆ ครูคำสอนและชาวบ้านได้มาร่วมพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของท่าน และภาวนาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกในครอบครัวด้วย

วัดแม่พระบังเกิดขอบคุณเซอร์แอนนี สนเจริญ และต้อนรับคณะเซอร์ที่เข้ารับหน้าที่ใหม่

ลังอาทิตยปัสกา วัดแม่พระบังเกิดเชียงรายโดยคุณพ่อเจ้าวัด สภาภิบาลและพี่น้องสัตบุรุษ ได้จัดให้มีพิธีขอบคุณเซอร์แอนนี สนเจริญในโอกาสที่เซอร์ต้องไปรับหน้าที่ใหม่ที่นครสวรรค์ หลังจากที่เซอร์ได้รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาเป็นเวลานาน และโอกาสนี้เช่นกัน ทางวัดมีความยินดีต้อนรับคณะเซอร์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้ามารับหน้าที่บริหารโรงเรียนสันติวิทยาชุดใหม่ทั้งหมด 3 ท่านด้วย
สำหรับเซอร์แอนนี สนเจริญ ได้รับหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาเป็นเวลานาน ได้พัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก เป็นผู้ที่ได้เสียสละทุ่มเทให้กับภารกิจที่ได้รับมอบนี้อย่างเต็มกำลัง

4 ปี ที่วิทยาลัยแสงธรรม

สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ส่งเยาวชน 8 คน ไปเรียนที่วิทยาลัยแสงธรรมอำเภอสามพราน จ.นครปฐม โดยพักที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (NCC) ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 จนถึง เดือน มีนาคม 2558 บัดนี้ พวกเขาได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ครูคำสอน…เชิญฟังความรู้สึก ของพวกเขานะครับ

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

นางสาวศตนันทน์ ชมไพรวัลย์

 

สำหรับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแสงธรรม ทำให้ได้เรียนรู้จัก การช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ที่สำคัญคือชีวิตการภาวนาซึ่งเป็นการหล่อหลอมจิตใจให้ชิดสนิทและมีความเชื่อมากขึ้น รวมทั้งได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเป็นหมู่คณะทำให้รู้จักยอมรับผู้อื่นและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ที่ต้องพบเจอในแต่ละวันอีกด้วย และทำให้ได้ฝึกฝนตนเองในการมีระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่น

ระยะเวลาการเรียนการสอนที่วิทยาลัยแสงธรรมนั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักออกแรงและเอาชนะใจตนเองเพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้าใจในบทเรียนและสิ่งที่บรรดาคณาจารย์สอน ช่วงเวลาในการเรียนทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างอาจารย์และเพื่อนๆในชั้นเรียน

ส่วนด้านการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาก็ยากพอสมควรแต่การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมีทั้งสนุกและน่าตื่นเต้นทุกครั้งที่เรียน บรรดาอาจารย์ผู้สอนจะสอนและติดตามเราอย่างใกล้ชิดรวมถึงการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่างๆ สอนทั้งด้านเนื้อหาวิชาและรวมถึงชีวิตจิตที่อยู่ภายในของเราอีกด้วย และที่สำคัญในความหลากหลายทั้งนักบวช และฆราวาสทำให้เรารู้จักวางตนให้เหมาะสม และในรั้วแสงธรรมแห่งนี้ฝึกฝนเราในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้นำในการใช้ชีวิตให้เป็นประจักษ์พยานให้กับคนอื่นดังที่ปรัชญาของแสงธรรมมีไว้ คือ แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

นางสาวศตนันทน์ ชมไพรวัลย์

นางสาวน้ำฝน โว่ยแม้

 

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรมตลอดระยะเวลา 4 ปี

ด้านการศึกษา :ด้วยบรรดาคณาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม มีความพร้อมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายทอด อบรมสั่งสอนให้กับบรรดานักศึกษา ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ และเกิดความเข้าใจในเรื่องราวและเนื้อหาวิชาเรียนด้านศาสนาอย่างลึกซึ้ง

ด้านความเชื่อความศรัทธา:อาศัยการ่วมทำกิจศรัทธา การทำวัตร ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมทั้งการได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ความเชื่อผ่านทางการดำรงชีวิตในแต่ละวัน ช่วยให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงพระเจ้าว่า พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างและอวยพรชีวิตของข้าพเจ้าเสมอ

ด้านการดำรงชีวิต: เนื่องจากนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม มาจากหลายสังฆมณฑลทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และสัมผัสถึงความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ ขณะเดียวกัน อาศัยการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงการช่วยเหลือแบ่งปันและการอยู่ร่วมเป็นหมู่คณะของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม

สิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้: ความรู้และประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากตลอดระยะเวลาการได้ศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม ข้าพเจ้ามีความตั้งใจ จะนำไปใช้ในด้านการสอนคำสอน และด้านการประกาศข่าวดีของพระเจ้า โดยการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าผ่านทางการดำเนินชีวิต อาศัยการนำและส่องสว่างจากพระจิตเจ้า

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ “บิดาผู้ใจดี” ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ไปศึกษาเรียนรู้และมีประสบการณ์ความเชื่อในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม วอนขอพระพรจากพระเจ้า ขอพระองค์โปรดตอบแทนในน้ำใจดีของท่าน ความเสียสละและการทุ่มเทเอาใจใส่ด้านงานคำสอน

นางสาวน้ำฝน โว่ยแม้

นายบุญทวี กันทรค้ำฟ้า

การที่ผมได้ไปศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแสงธรรม เป็นพระพรของพระเจ้าที่ทำให้ผมได้รับประสบการณ์ที่มีค่า สำหรับชีวิตเลยทีเดียว เพราะผมมีความตั้งใจไว้ว่าจะทำงานในด้านพระศาสนจักร แม้จะไม่เป็นนักบวชหรือบาดหลวงก็ตาม การได้เป็นครูคำสอนทำให้ความฝันเป็นจริงอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ที่แสงธรรม ยอมรับว่าได้พบเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย ผมก็ได้พยายามต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นด้วยความอดทน อย่างไรก็ตามความสำเร็จในวันนี้ได้ลบล้างปัญหาต่างๆ กลายเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับชีวิต

ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่สำเร็จการศึกษาครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของผมและกับครอบครัวของผมด้วย จากนี้ผมจะทำหน้าที่ในการเป็นครูคำสอนให้ดีที่สุด จะทำงานด้วยความรักและความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตน ผมรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของพระคุณเจ้าเป็นอย่างมาก ที่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ คอยให้การอบรมและให้โอกาสผมตลอดมา และผมขอขอบคุณ บรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะครูทุกท่าน ที่ได้ให้การอบรม ให้ความช่วยเหลือตลอดการอยู่ที่นั่น และขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ ขอพระเป็นเจ้าได้ตอบแทนในน้ำใจดีของพระคุณเจ้า บรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะครูอาจารย์ทุกท่าน ขอพระพรจากพระเจ้าโปรดอวยพรท่านทั้งหลาย พร้อมหน้าที่การงาน ตลอดจนครอบครัวของท่านให้ประสบสุขด้วยเทอญ

นายบุญทวี กันทรค้ำฟ้า

นางสาวโศรดา ภาคภูมิอนันต์

 

จากชีวิตคริสตชนธรรดาคนหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสสัมผัสถึง ความรัก ความเมตตา และความช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยผ่านทางเพื่อมนุษย์ ทำให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหาวิชาความรู้และจิตตารมณ์ในการเป็นครูคำสอน ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตในการทำหน้าที่การเป็นคริสตชน ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับพระเจ้า และเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ข้าพเจ้ามีทั้งความสุขและความทุกข์ บางครั้งรู้สึกท้อแท้ มีความกังวลและต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่เมื่อข้าพเจ้าผ่านพ้นมาได้ สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นแรงผลักดันเป็นประสบการณ์ เป็นบทเรียนและทำให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งมากขึ้น ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากนั้นพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างนำทางเสมอ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเพียงแต่ไม่ตามใจเราตามที่เราต้องการ ทำให้ข้าพเจ้ากล้าเผชิญกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตในแต่ละวันมากขึ้น

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่คอยให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ คอยแนะนำ คอยส่งเสริมและคอยให้กำลังข้าพเจ้าในการทำหน้าที่การเป็นคริสตชน ที่สำคัญข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ที่ช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ข้าพเจ้ามาตลอด จากแบบอย่างของท่านทำให้ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานของพระในพระศาสนจักรและการเป็นคริสตชนที่ดีต่อไป

สุดท้ายนี้ วอนขอพระพรจากพระเจ้าโปรดตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่านที่ผลักดันให้ข้าพเจ้าได้มีวันนี้

นางสาวโศรดา ภาคภูมิอนันต์

นางสาวญานิน กุลศุภนิมิตร

 

…ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่หนูได้เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม ทำให้หนูไดรับประสบการณ์มากมาย พร้อมทั้งได้รับความรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้า หนูเป็นคนที่เรียนไม่เก่ง ช่วงแรกๆมีความกังวลเป็นอย่างมาก ว่าหนูจะเรียนได้หรือไม่ แต่พระคุณเจ้าก็เป็นกำลังให้กับพวกเราเสมอ เกรดก็ไม่ได้วัดทุกอย่าง จึงทำให้หนูมีกำลังใจมากขึ้น

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้เรียน ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับหนู และหนูคิดเสมอว่าเป็นพระพรของพระที่ทำให้หนูได้มีโอกาสเรียนรู้ความรักของพระ ความรู้ที่หนูได้รับไม่ใช่เพียงความรู้ในหนังสือเท่านั้น แต่หนูได้รับถึงความรักของโดยผ่านทางบุคคลรอบข้าง …ที่แสงธรรมได้สอนให้หนูเป็นคนดี มีคุณธรรม และที่สำคัญเสมอคือ ให้หนูได้สอนในสิ่งที่เราเป็น ในสิ่งที่เราเชื่อ และหนูก็เชื่อเสมอว่า ความเชื่อที่ดีที่สุดคือ แบบอย่างจากตัวผู้สอนเอง หนูเชื่อแบบนั้นเสมอ

สุดท้ายนี้ หนูขอบคุณพระคุณเจ้าที่ทำให้หนูได้มีโอกาสและคอยสนับสนุนทุนการศึกษาให้ ซึ่งมูลค่าเยอะพอสมควรและที่สำคัญพระคุณเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหนูเสมอ หนูขอสัญญาว่าจะสวดภาวนาให้กับคุณพ่อทุกวันค่ะ

นางสาวญานิน กุลศุภนิมิตร

นาวสาวบุศรินทร์ ศรชัยปัญญา

 

… ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่หนูได้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแสงธรรม หนูได้รับความรู้ด้านวิชาการ ทักษะกระบวนการเรียนการสอน ชีวิตหมูคณะ ชีวิตจิต และประสบการณ์อื่นๆอีกมากมาย

ด้านความรู้ –ได้รับความรู้ด้านวิชาการ ทั้งเรื่องพระคัมภีร์ ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม และเทววิทยาบ้าง หนูมองว่าความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะคำสอนเรื่องความเชื่อต้องไม่ผิดพลาด ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้อย่างถี่ถ้วน

ด้านทักษะและกระบวนการ -ได้เรียนวิชาหลักคำสอน วิชาครู วิชาการวิจัยในชั้นเรียน วิชาการพัฒนาหลักสูตร วิชาการสังเกตการณ์สอน และวิชาการฝึกสอนคริสตศาสนธรรม ซึ่งเป็นการฝึกฝนเรื่อง ทักษะ กระบวนการ และเทคนิกในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนมาสู่นักเรียนให้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ของนักเรียน

ด้านชีวิตหมู่คณะ– การอยู่กับคนจำนวนมาก ทำให้ต้องปรับตัว ออกจากตัวเอง การมีส่วนร่วมต้องมาก่อน รู้จักการเสียสละ เอาใจเขามาใส่ใจเรา

ด้านชีวิตจิต – เมื่อเรียนรู้จักกับเพื่อนๆหลายๆคน ทำให้หนูได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น การภาวนาทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ทำให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระ ทำให้ชัดเจนในกระแสเรียก แม้ไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมด แต่ก็รู้ว่าพระอยู่เคียงข้างตนเองเสมอ

นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ต่างๆอีกมากมาย ซึ่งไม่อาจจะกล่าวได้ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ได้เปิดมุมมองของตนเองให้กว้างขึ้น และหล่อหลอมให้ตนเองพร้อมที่จะทำงานของพระเป็นเจ้า

ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในความสำเร็จครั้งนี้ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ซิสเตอร์เบอร์นาด ปราณี ตรีธารา ศูนย์คาทอลิกเวียงแก่น ครอบครัว วิทยาลัยแสงธรรมและเพื่อนๆทุกคน

“เรียนรู้เพื่อรักและรับใช้”

นาวสาวบุศรินทร์ ศรชัยปัญญา

นางสาวปลา หม่อโป๊กู่

 

ความรู้สึกตลอดระยะ 4 ปี ที่ศึกษาอยู่ที่วิยาลัยแสงธรรม รู้สึกดีใจที่ได้มาศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ เพราะที่นี่สอนให้ดิฉันรู้บทเรียนตามเนื้อหา ที่สำคัญได้เรียนรู้แบบอย่างจากคุณพ่อ ซิสเตอร์ และอาจารย์

ปีแรกที่ไปเรียนดิฉันรู้สึกเกรงๆ กลัวว่าจะทำได้ไหม จะเรียนได้ไหม กลัวเรียนไม่จบ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมาจนถึงจบปี 4 ไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองทำได้ ตลอด 4 ปี รู้สึกท้อแท้บ้าง แต่ก็พยายามให้กำลังใจตนเองเสมอ รวมถึงทุกครั้งที่ท้อก็จะมีกำลังใจขึ้นมาเมื่อคิดถึงทุกๆคน ที่ทำให้ดิฉันยืนอยู่ ณ จุดนี้ได้

สิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้และได้รับคือ การเป็นครูไม่ง่ายอย่างที่คิดเลย และยิ่งดิฉันจะเป็นครูคำสอน ก็รู้สึกว่าการเป็นครูคำสอนก็ยิ่งยากเข้าไปอีก เพราะการเป็นครูคำสอนไม่ได้สอนเพียงเนื้อหาและทฤษฎีเท่านั้น แต่เราต้องนำสิ่งที่สอนมาปฏิบัติในชีวิตเพื่อให้เป็นแบบอย่าง รวมถึงต้องมีความเชื่อในสิ่งที่สอน เพระเราสอนเรื่องพระเจ้า การเป็นครูคำสอนที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เราต้องพยายามต่อไป

ขอขอบคุณพระคุณเจ้า บราเดอร์ยานี และทุกๆคนที่ให้โอกาสแก่ดิฉัน ให้ดิฉันมีวันนี้ ดิฉันจะตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ขอบพระคุณค่ะ

นางสาวปลา หม่อโป๊กู่

นางสาวเรณู สินวรพร

 

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้ไปศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแสงธรรม นับว่าเป็นพระพรจากพระเจ้าที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ไปศึกษา ที่วิทยาลัยแสงธรรม ได้รับประสบการณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน ด้านความเป็นอยู่ชีวิตหมูคณะ ล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีทั้งนั้น วิทยาลัยแสงธรรมเป็นวิทยาลัยเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความรู้ ความสุข เพราะได้รู้จักกันทั่วถึงทุกคน มีความเป็นพี่เป็นน้อง ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กันที่ดีมาก

ด้านความรู้ คณะคณาจารย์ คุณพ่อ ได้ให้ความรู้ข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ สำหรับข้าพเจ้าแล้วได้รับความรู้มาตามความสามารถของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะพยายามที่จะไปถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาอย่างสุดความสามารถ

ด้านความเป็นอยู่ชีวิตหมู่คณะ เป็นชีวิตที่ดีมาก ได้ฝึกอะไรหลายๆอย่าง ได้ฝึกการเป็นผู้นำ ความเป็นผู้ใหญ่ การอยู่ในระเบียบวินัย การใช้ชีวิตหมูคณะเหล่านั้นทำให้ข้าพเจ้ามีความอบอุ่นใจมากมายค่ะ ขอบคุณกระแสเรียก ขอบคุณวันนั้นที่ทำให้มีวันนี้ ขอบคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาส ให้กำลังใจ ดูแลข้าพเจ้าเป็นอย่างดี ขอพระองค์ทรงตอบแทนน้ำใจดี อวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะพยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสุดกำลังความสามารถของข้าพเจ้าค่ะ และขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยเทอญ

นางสาวเรณู สินวรพร

วันสานสายใยครู ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสันติวิทยา เชียงราย

กียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ
คำขวัญวันครูประจำปี พ.ศ. 2558 ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงคุณค่า เกียรติ และศักดิ์ศรีของผู้ประกอบวิชาชีพครู จึงจัดงาน “วันสานสายใยครู ครั้งที่ 12” โรงเรียนสันติวิทยา เชียงราย เป็นเจ้าภาพ วันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2015 มีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามาร่วมงานประมาณ 644 คน
งานเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. ด้วยการลงทะเบียน รับสูจิบัตร ของที่ระลึก ในงานมีนิทรรศการงานวิชาการตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นเวลา 10.30 น. คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด กล่าวต้อนรับประธาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อด้วยผู้อํานวยการโรงเรียนสันติวิทยา เซอร์แอนนี สนเจริญ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน และวจนพิธีกรรมและกล่าวเปิดโดย บิชอปฟรังซีสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ และได้มีการมอบโล่ครูดีศรีสถาบัน รางวัลครูสอนนานและครูที่ทําคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูเป็นประจำทุกปี

ครูคำสอนของศูนย์โม้งคาทอลิกเข้าเงียบเดือนเมษายน 2014

วันที่ 27-29 เมษายน 2014 คณะครูคำสอนของศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่ เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ โดยมี คุณพ่อชัยนรินทร์ เหลาพรหม C.Ss.R. เป็นผู้อบรม หลังการอบรมมีการรื้อฟื้นคำปฏิญาณของคณะครูคำสอนโม้ง เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก ความศรัทธาและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การเป็นครูคำสอน

คณะครูคำสอนศูนย์โม้งฯ มีจำนวนทั้งหมด 10 คน ครูคำสอนฝึกหัด 2 คน หนึ่งในคณะครูคำสอน เป็นสมาชิกใหม่ของคณะครูคำสอนศูนย์โม้งฯ คือ ครูณัฐณิธิ  เลาหาง สำเร็จการศึกษา คริสตศาสนธรรม  หลักสูตร 4 ปี จากวิทยาลัยแสงธรรม และครูคำสอนฝึกหัดประจำในศูนย์โม้งฯ  นายมีชัย  แซ่ท้าว  และนายสิทธิพล  แซ่ว้าง

ครูคำสอนของศูนย์โม้งคาทอลิกเข้าเงียบเดือนเมษายน 2014
ครูคำสอนของศูนย์โม้งคาทอลิกเข้าเงียบเดือนเมษายน 2014