วันเสกสุสานพระหฤทัย เชียงใหม่

วันเสกสุสานพระหฤทัย เชียงใหม่

2 พฤศจิกายน 2020

เป็นธรรมเนียมของเราคริสตชนคาทอลิก วันที่ 1 พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย และ วันที่ 2 พฤศจิกายน ระลึกถึงผู้ล่วงลับ หรือวิญญาณในไฟชำระ
บางคนเปรียบชีวิตคือการเดินทาง แต่มนุษย์ควรรู้ เป้าหมายชีวิต คืออาณาจักรสวรรค์ ชีวิตในโลกนี้จึงเป็นการเดินทางสู่ชีวิตนิรันดร์
 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสมณลิขิตเตือนใจ “จงชื่นชมยินดีเถิด” เกี่ยวกับการเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน ข้อ 94-95 กล่าวถึงคำสอนของพระเยซูเจ้า 2 เรื่องคือ
 
1. ความสุขแท้ 8 ประการคือ ใจยากจน อ่อนโยน ทุกข์โศก กระหายความชอบธรรม เมตตา
ใจบริสุทธิ์ สร้างสันติ และผู้ถูกเบียดเบียนข่มเห่งเพราะความชอบธรรม… เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา (มธ.5:3-12)
 
2. บรรทัดฐานที่ยิ่งใหญ่ “ถ้าเราแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่พึงพอใจในสายพระเนตรของพระเจ้า หลักเกณฑ์ ที่พระองค์จะตัดสิน คือ “ เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านก็ให้เรากิน เรากระหายท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่ เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุกท่านก็มาหา” (มธ 25. 31-46)
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ทั้งเดือน เรารับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โดย
 
1. เยี่ยมสุสาน และสวดวันละครั้ง
2. โดยเยี่ยมวัด สวดบทข้าพเจ้าเชื่อ และข้าแต่พระบิดา
3. สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ไม่สามารถออกจากบ้านได้
 
สามารถภาวนาต่อหน้ารูปพระเยซูเจ้า หรือ รูปแม่พระ และรับศีลอภัยบาป รับศีลมาหาสนิท สวดตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

เนื่องจาก โบสถ์สีรุ้งสําหรับคนทุกเพศ…เชียงใหม่ (AII Saints Chiang Mai) ได้ออกคลิปเผยแพร่ โดย SPECTRUM ว่ามีบาทหลวง 1 คน และสังฆานุกร (แต่งงาน) ชาวอังกฤษ 1 คน มาอยู่ที่เชียงใหม่ บาทหลวงและสังฆานุกรใส่ชุดในพิธี และภาพในโบสถ์เหมือนของเรา ต้อนรับชาวคริสต์ ทุกนิกาย ทุกศาสนา ทุกเพศ (LGBT) บทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งได้ใช้บริเวณหน้าอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ด้วย ซึ่งอาจทําให้บางคนเข้าใจผิด คิดว่าเราคาทอลิก สนับสนุน แนวความคิดนี้ เราจึงขอชี้แจงว่า


1. โบสถ์นี้ไม่ใช่ของชาวคริสต์คาทอลิก
2. ในหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก สอนว่า “ พฤติกรรมความใคร่ต่อเพศเดียวกัน เป็นพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ ไม่ยอมให้กิจกรรมทางเพศเป็นการให้ชีวิต…พฤติกรรมนี้จึงไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ” (CCC 2357)
3. “บุคคลเหล่านี้จึงควรได้รับความเคารพ ความเห็นใจ และความอ่อนโยน” (CCC 2358)
4. “บุคคลที่มีความใคร่เพศเดียวกัน ก็ได้รับเรียกให้มีความบริสุทธิ์ด้วย… อาศัยคุณธรรม การควบคุมตนเอง ซึ่งสอนเขาให้มีอิสรภาพภายใน และบางครั้งอาศัยความช่วยเหลือของมิตรภาพที่ไม่เห็นแก่ตัว อาศัยการอธิษฐานภาวนา และพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ก็อาจ และต้องตั้งใจจริง ค่อยๆเข้ามาถึงความครบครันแบบคริสตชนให้ได้ด้วย (CCC 2359)

เราคาทอลิกยินดีต้อนรับบุคคลที่มีความรักใคร่เพศเดียวกันเข้าวัด ด้วยความเคารพ เห็นใจ แต่ไม่ยอมรับเรื่อง”คู่ชีวิต” คือไม่ยอมรับกิจการทางเพศเช่นนี้ และไม่สามารถประกอบพิธีแต่งงานให้ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สังฆมณฑลเชียงใหม่

A Letter to Our Brothers and Sisters (25th September 2020)

The video clip of the Rainbow Church for all Genders in Chiang Mai (All Saints Chiang Mai) published by Spectrum showed that their community has a priest and a married deacon, both British who came to stay in Chiang Mai. The priest and the deacon are shown wearing ceremonial garments and the images of the church are similar to what we have in our Catholic churches. This church welcomes Christians of all denominations and people of different religions and gender identities (LGBT). The interview in one section of the video clip was shot in a spot in front of the Sacred Heart Cathedral, Chiang Mai, which may mislead some people to think that we, Catholics, support this view or concept. For this reason we would like to clarify that:

1. This church does not belong to the Catholics.
2. The Catechism of the Catholic Church teaches that “homosexual acts are contrary to natural law. They close the sexual act to the gift of life…Under no circumstances can they be approved.” (CCC 2357)
3. People with homosexual tendencies “must be accepted with respect, compassion and sensitivity.” (CCC 2358)
4. “Homosexual persons are called to chastity. By the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection.” (CCC 2359)

We, Catholics, welcome homosexual people who come to church with respect and sympathy. However, we refuse to accept matters that pertain to “same-sex life partners”, which signifies that we do not accept such form of sexual activity and that same-sex wedding ceremonies are not allowed.

Please be informed accordingly.

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana
Chiang Mai Diocese

เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์

เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์

วันที่ 29 สิงหาคม 2020 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์ ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ พร้อมกับฉลองครบรอบ 20 ปีในการบูรณะอาสนวิหารพระหฤทัย ด้วย โดยพระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมกับพระคุณเจ้า ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม มุขนายกสังฆมณฑลเชียงราย ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้นี้แม้เราอยู่ในช่วงบรรยากาศของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต ก็ตาม มีบรรดาคุณพ่อ นักบวชหญิง ชาย และพี่น้องคริสตชนได้มาร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับคุณพ่อใหม่ทั้ง 4 องค์คือ

  • คุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง สัตบุรุษ เขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงโผล่ง องค์แรกของสังฆมณฑลเชียงใหม่และประเทศไทยด้วย
  • คุณพ่อ คริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู สัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นพระสงฆ์องค์ที่ 9 ของเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ
  • คุณพ่อมัทธิว ธรรมชาติ ขอบพงไพร สัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นอัครสาวก บ้านแม่เหาะ อำภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระสงฆ์องค์แรกของหมู่บ้านและของเขตวัด
  • คุณพ่อโทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์ สัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านขุนแตะ เขตวัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ เป็นพระสงฆ์องค์แรกของหมู่บ้านและของเขตวัดหลังจากที่ได้แยกออกมาจากเขตวัดแม่ปอน

สุดท้ายของพิธีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานในพิธีได้ให้ข้อคิดสั้นๆ แก่พระสงฆ์ใหม่ว่า “พระสงฆ์หนุ่มมีไฟแรงกระตือรือร้น ส่วนพระสงฆ์อาวุโส กำลังเริ่มอ่อนแรงแต่มีความสุขุมรอบคอบ ดังนั้นของให้คุณพ่อมีทั้งความกระตือรือร้นในงานแพร่ธรรมประกาศข่าวดีด้วยความกระตือรือร้นและสุขุมรอบคอบ จึงจะสมบูรณ์”

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า 14 มิถุนายน 2020

อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า 14 มิถุนายน 2020

“พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีนมัสการศีลมหาสนิท – วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า” วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020 ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ (เปิดอาสนวิหาร – อาทิตย์ที่สอง)

ประธาน : บาดหลวง ประทีป กีรติพงศ์ – เจ้าอาวาส อาสนวิหาร พร้อมด้วย :

1. บาดหลวง โจงชอส์ แก้วมา – ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาสนวิหาร
2. สังฆานุกร นนทชัย ริทู – ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาสนวิหาร

*********

“ส่วนหนึ่งของบทเทศน์” โดย บาดหลวง ประทีป กีรติพงศ์

       วันนี้ เรามาสมโภช ระลึกถึงพระธรรมล้ำลึกแห่งพระกายและพระโลหิต – ศีลศักดิ์สิทธ์ ศีลมหาสนิท

เป็นคำถามที่น่าคิดตาม เรามีไหม? 3 คุณลักษณะของพระศาสนจักรคาทอลิกท้องถิ่น (บทความ-ประเทศอเมริกา)

คือ 1. เยาว์วัย 2. มีชีวิตชีวา 3. กระตือรือร้น

เรารู้สึกอย่างไร ? ที่เรามาสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

– ไม่ตื่นเต้น เคยชิน รู้สึกเฉยๆ นี่คือ ความเคยชิน เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับพระเยซูเจ้า

– พระองค์ต้องการให้เราเคยชิน แต่ ต้องเป็นอะไรที่ใหม่เสมอทุกครั้งที่เรามาร่วมมิสซา มารับศีลมหาสนิท

– ทุกครั้งที่เรามาวัด ต้องคิดว่าเป็นอะไรที่ใหม่เสมอ ถึงแม้จะเป็นบทสวดเดิมๆ เพราะอาทิตย์ที่แล้วที่เรามาวัด และวันนี้ที่เราวัดนั้นไม่เหมือนกัน

– เราต้องเลิกนิสัยความเคยชิน เราต้องสร้างความตื่นเต้น ทำให้เป็นเรื่องใหม่เสมอ

การรับศีลมหาสนิท…เราต้องมีความยินดี ตื่นเต้น เหมือนเราได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกเสมอๆ เปรียบเหมือนเราเกิดมามีคุณพ่อคุณแม่ มีคู่ชีวิตใหม่ คือ ทุกอย่างให้เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ

วันนี้ เราได้มาสมโภชพระเยซูเจ้าทั้งพระกายและพระโลหิต ในศีลมหาสนิทที่เราได้รับนี้ เรามาฉลองแล้ว เรากลับไปทำอะไรได้บ้าง ?

ประการที่ 1

เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูเจ้าและพี่น้องด้วย คือ รักพระอย่างเดียวไม่พอ ต้องรักพี่น้องด้วย เราปฏิบัติกับพระอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติกับพี่น้องเช่นเดียวกัน เร่ิมจาก การคืนดีกับพระเป็นเจ้าในศีลอภัยบาป (ก่อนร่วมมิสซา)ให้อภัยพี่น้อง มอบสันติสุขให้แก่กันและกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก่อนที่เราจะไปรับศีลมหาสนิททุกครั้ง

ประการที่ 2

การมาวัด พระองค์ไม่ต้องการอยู่ในวัด พระองค์ต้องการให้เรานำพระองค์กลับไปด้วย ไปมอบให้กับผู้อื่น ไปเจริญชีวิตตามพระวาจา ด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า

ประการที่ 3

ความเชื่อ ทำให้เราได้พบความจริงในองค์พระเยซู เรามีพระเจ้าองค์เดียว และด้วยความรักเท่านั้น ที่สามารถประทานของขวัญพิเศษให้กับเรา พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ และอยู่กับเราจนวันสิ้นพิภพ

*********

หลังภาครับศีลมหาสนิท

– เราสวด “บทถวายครอบครัวแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า” พร้อมกัน (เดือนมิถุนายน สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า)

– บทสวดนี้ ทางอาสนวิหาร มีจัดเตรียมไว้ให้พี่น้องเพื่อนำไปสวดที่บ้านพร้อมครอบครัว สามารถนำกลับไปได้ มีจัดไว้ให้ที่ท้ายวัด ตรงอ่างน้ำเสก

ช่วงท้ายพิธีมิสซา :

“พิธีนมัสการศีลมหาสนิท (งดแห่ศีล)

“น้ำเสก” ทางอาสนวิหาร ได้จัดเตรียมน้ำเสก ให้กับสัตบุรุษทุกครอบครัว (น้ำเสก โดย พระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019)

*********

14/06/20

ประกาศ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

ประกาศของอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

ตามประกาศของทางภาครัฐ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นวงกว้างทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้

ทางอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีความตระหนักดี ต่อความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องคริสตชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องด้วย อาสนวิหารเป็นเขตวัดที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีพี่น้องคริสตชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งพี่น้องชาวไทย ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวที่มาจากที่ต่างๆ มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะในวันอาทิตย์

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

ทางอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ จึงขอประกาศ งดกิจกรรมทางศาสนา (พิธีบูชาขอบพระคุณ) ทั้งหมด ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันเสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

ขอพี่น้องคริสตชนทุกท่านได้อยู่ที่บ้านของตน สวดภาวนาส่วนตัว สวดทำวัตร สวดสายประคำ

และติดตามข่าวสารของทางอาสนวิหาร ได้จาก Facebook ของอาสนวิหาร และทาง Website ของสังฆมณฑลเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้พี่น้องสัตบุรุษทุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน

(บาดหลวง ประทีป กีรติพงศ์)
เจ้าอาวาส-อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

สัตบุรุษอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ร่วมวันสวดสายประคำโลก

อาสนวิหารพระหฤทัยชัยเชียงใหม่ได้จัดวันสวดสายประคำโลกขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2561  เวลา 17.00 น.ได้มีบาดหลวงนักบวชและคริสตชนเป็นจำนวนมากได้มาลงทะเบียน พร้อมกับรับสายประคำและรูปแม่พระ ต่อด้วยพิธีตั้งศีลมหาสนิท แล้วสวดสายประคำด้วยภาษาต่างๆ รวม 7 ภาษาด้วยกัน มีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาปกาเกอะญอ ภาษาอาข่า ภาษาโม้ง ภาษาเวียดนาม และภาษาคะฉี่น

1

อาทิตย์ฉลองพระเมตตา อาสนวิหารพระหฤทัย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2016 อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ วันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา มีเยาวชนหลังจากเรียนคำสอน 1 เดือน จึงได้รับศีลกำลัง 11 คน และศีลมหาสนิทครั้งแรก 12 คน โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี

วันพุธรับเถ้า อาสนวิหารพระหฤทัย

เมื่อ วันที่  1 มีนาคา 2017 เวลา 19.00 น. อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้ทำพิธีมิสซาเริ่มต้นเทศกาลมหาพรตเป็นอาทิตย์แรกของเทศกาล โดยมีคุณคุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย เป็นประธานในพิธี โดยมีบาดหลวง นักบวชชาย หญิงและพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมงานอย่างมากมาย จึงกำหนดวันจำศีลอดเนื้อและอดอาหารเพื่อเริ่มเทศกาลมหาพรต นอกจากการอดเนื้อและอดอาหารแล้ว พี่น้องคริสตชนยังสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเทศกาลมหาพรต เพื่อให้การเตรียมสมโภชปัสกาเปี่ยมด้วยคุณค่าและความหมาย ร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณอย่างสม่ำเสมอและภาวนาในครอบครัว เดินรูป 14 ภาค ภาวนาเพื่อระลึกถึงธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า และมีส่วนร่วมในพระมหาทรมานในวาระสุดท้ายของพระองค์

วันเอกภาพของคริสตชน ณ อาสนวิหารพระหฤทัย

วันเอกภาพของคริสตชน ณ อาสนวิหารพระหฤทัย

คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนโปรเตสแตนต์และคาทอลิก เชียงใหม่ ได้จัดนมัสการพระเจ้าร่วมกันเนื่องในวันเอกภาพคริสตชน ในคืนวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ค.ศ.2017 เวลา 19.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ในการนมัสการครั้งนี้ผู้รับผิดชอบสถานที่และอาหารว่างคือพี่น้องคริสตชนคาทอลิก มีพี่น้อง คริสตชนทั้ง 2 ฝ่ายมาร่วมนมัสการกันอย่างมากมาย ขอพระเจ้าประทานพรแด่ทุกท่าน

16114180_1364148256971491_6090495164711857023_n