สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2020 ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จัดงานวันอาหารโลกที่มูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จอมทองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชัยงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและเปิดงานในครั้งนี้ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า”เราต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอที่พระองค์ประทานอาหาร น้ำ ดินฟ้าอากาสให้เราพระองค์เตรียมสิ่งสร้างธรรมชาติให้เราเพื่อดำเนินชีวิต รักพระองค์ เมื่อรักพระองค์ก็ต้องรักแบ่งปันอาหารการกินแก่กันและกันรวมทั้งบำรุงรักษาด้วย เช่นเดียวกันพระสันตะปาปาฟรังซิสได้สมณสาสน์เลาดาโตซีเชิญชวนให้เราตระหนักและรักสิ่งแวดล้อมสิ่งสร้าง และสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้วยกัน เพราะพระองค์ดำรงอยู่กับเราในสิ่งสร้างต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเราเห็นสิ่งสร้างและธรรมชาติต่างๆให้เราคิดถึงและสรรเสริญพระองค์ที่เลี้ยงดูเรา” เช่นเดียวกัน ภาราดาอนุรักษ์นิธิภัทราภรณ์ ได้ให้ข้อคิดว่า”

เวลาที่เราเห็นธรรมชาติสิ่งสร้างรอบตัวเราให้เราคิดถึงพระเป็นเจ้าว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราตลอดเวลาประทานอาหารอากาศสิ่งแวดบ้อมให้เรามีชีวิตและรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก และรักเคารพธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน แม้เรามีความกบากหลายของชนเผ่าแต่ล้วนมีพระบิดาเดียวกัน ดังนั้นเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเสมอที่ประทานธรรมขาติให้เราดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณสาสน์เลาดาโตซี เชิญชวนให้เราสรรเสริญพระเป็นเจ้าที่พระองค์ประทานสิ่งสร้างต่างๆให้เรา คือเมื่อเห็นธรรมชาติแล้วสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้ายการดำเนินชีวิตรักและรับใช้ซึ่งกันและกัน”

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานฐานเกษตร, ฐานสมุนไพร, ฐานสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ,ฐานสัมผัสธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้าและฟังเสียงธรรมขาติ, ฐานย้อมสีธรรมชาติ และแต่ละชนผ่าแต่ละหมูบ้านได้นำเอาอาหารของแต่ละท้องถิ่นของตนมาให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

(คุณพ่อ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

สื่อมวลชนคาทอลิกเชียงใหม่จัดอบรมการผลิตสารคดีสั้น

ฝ่ายงานสื่อมวลชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชมรมสื่อมวลชนคาทอลิกสภาบิชอปอีตาลี จัดอบรมการผลิตวีดีโอสั้น เพื่อการแพร่ธรรม ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2019 ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อเปาโล เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสภาบิชอปอีตาลีให้การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีการอบรมสองรอบ ทั้งการผลิตวีดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ และจากเครื่องบันทึกวีดีโอทางการ

โอกาสนี้ คุณเปาโล ได้ให้ข้อคิดว่า ปัจจุบันสื่อสารมวลชนมีบทบาทต่อสังคมอย่างสูง ทั้งด้านสร้างสรรค์และด้านลบ ซึ่งมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปัจจุบันเยาวชนหลายคนหันไปหมกมุ่นกับสื่อ Social Media มากกว่าการเข้าร่วมในพิธีกรรมที่โบสถ์ ดังนั้นเป็นคำถามว่า เราในฐานะผู้ลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ จะต้องทำอย่างไรเพื่อเป็นเครื่องมือในการแพร่ธรรมประกาศข่าวดี ชักจูงให้เด็กเยาวชนหันกลับมาเข้าวัดร่วมพิธีกรรมสวดภาวนามากขึ้น

ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้มาจากตัวแทนจาก 3 สังฆมณฑลภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย และนครสวรรค์ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ประกอบด้วยซิสเตอร์คณะแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์นิรมล (แม่ปอน) เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนเชียงใหม่ รวม ุ6 คน เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนจากเขตวัดเพชรบูรณ์ สังฆมณฑลนครสวรรค์ 5 คน และเจ้าหน้าที่ครูคำสอนจากวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แพร่ สังฆมณฑลเชียงราย 1 คน รวม 12 คนด้วยกัน

.... …………………………………

.... …………………………………

.... …………………………………

.... …………………………………

.... …………………………………

ตัวแทนเชียงใหม่เข้าร่วมชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัว 2019

รายงานจากฝ่ายงานอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่ ย้อนหลังไประหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2019 ฝ่ายอภิบาล แผนกครอบครัว โดยการนำของคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ ได้พาครอบครัวจากสังฆมณฑลเชียงใหม่จำนวน 20 คนเข้าร่วมชุมนุมครอบครัวระดับชาติที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ราชบุรี พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในมิสซาเปิดการชุมนุมในครั้งนี้ จากนั้นคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ได้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมประเมินงานที่แต่ละสังฆมณฑลทำในรอบปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง เจ้าภาพจัดงานครั้งนี้

ครอบครัว 1 .... …………………………………

ฉลองศาสนนามพระคุณเจ้า

เย็นวันที่ 5 ธันวาคม 2019 สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดให้พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพิเศษฉลองศาสนนามพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ที่อาสนวิหารพรหฤทัย มีบรรดาบาดหลวง นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษร่วมในพิธีจำนวนมาก โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า จากตัวอย่างของนักบุญ ฟรังซิสเซเวียร์ ที่มีความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวดี ทั้งที่ท่านเป็นชาวยุโรปแต่มีความกระตือรือร้นในการมาประกาศข่าวดีทางเอเซีย และสุดท้ายขอให้พวกเราช่วยกันดูแลครอบครัว สังคม เขตวัดของเรา โดยเฉพาะปัญหาสังคม เป็นพิเศษเรื่องยาเสพติด ซึ่งเริ่มกลับมาระบาดขยายไปสู่ตามหมู่บ้านมากขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนต้องช่วยกัน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการรับประทานอาหารค่ำด้วยกันที่ลานพระกุมาร มีการแสดงของนักเรียน และดนตรีของคณะครูพระหฤทัย

IMG_3942 .... …………………………………

.... …………………………………

.... …………………………………

แผนกพระคัมภีร์ร่วมกับเขต 4 จัดไปเบิ้ลเกมส์

รายงานข่าวจากเขต 4 แม่ฮ่องสอนว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2019 หน่วยงานแผนกพระคัมภีร์ร่วมกับเขต 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมไบเบิ้ลเกมส์ ขึ้นที่วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้มีบรรดาเด็กนักเรียนตามศูนย์ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามและกิจกรรรมพระคัมภีร์กว่า 300 คน โดยภาคเช้าคุณพ่อเจริญ นันทการ หัวหน้าเขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ส่วนพิธีปิดได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมฉลองฟรังนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอนต่อไป

ซิสเตอร์แม่ปอนเข้าเงียบประจำปี2019

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2019 ซิสเตอร์ภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฎิสนธินิรมล (ซิสเตอร์แม่ปอน) ได้จัดให้มีการเข้าเงียบประจำปีที่บ้านนิรมล อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ประธาน ศรีดรุณศิล เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ ซึ่งพระคุณเจ้าได้สละเวลามาเทศน์เข้าเงียบให้กับซิสเตอร์แม่ปอนติดต่อกันมากว่า 7 ปีแล้ว โดยแต่ละปีจะเน้นหนังสือของประกาศกแต่ละองค์ สำหรับปีนี้เป็นเรื่องของประกาศกเยเรมีห์

น้ำดื่มตราช้าง ส่งมอบน้ำเสกจากพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งถึงเชียงใหม่

เมื่อเช้าววันที่ 29 พฤศจิกายน 2019 ตัวแทนบริษัทน้ำดื่มตราช้าง ได้ส่งมอบน้ำเสกจำนวน 67,000 ขวดแก่เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นน้ำเสกที่เสกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นทางการ (20-23 พ.ย. 2019) โดยมีบาดหลวงศราวุธ แฮทู เลขาธิการเขตศาสนปกครองเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ เพื่อจะได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องสัตบุรุษในโอกาสต่อไป

111105 .... …………………………………

ฉลองวัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2019 ที่ผ่านมา เขตวัดนักบุญเซซีลีอา ได้จัดให้มีพิธีฉลองวัดประจำปีขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เจ้าอาวาส วัดพระแม่มารีย์ บ้านหนองแห้ง เป็นประธาน พร้อมกับนำสัตบุรุษของเขตวัดมาร่วมสนับสนุนของหวานด้วยลอดช่องมาบริการแก่พี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมฉลองวัดครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้มีพี่น้องสัตตบุรุษจากต่างหมู่บ้านมาร่วมฉลองจนล้นวัด และหลังมิสซา มีการประชุมสภาภิบาลของเขตวัดด้วยเพื่อนัดแนะในการจัดกิจกรรมเตรียมฉลองคริสต์มาสที่จะถึงนี้ ซึ่งปีนี้หมู่บ้านหวยคลองเซ เป็นเจ้าภาพสถานที่ แต่ทุกหมู่บ้านจะร่วมด้วยช่วยกันทั้งอาหารและกิจกรรมต่างๆ  และมีการนัดแนะในการเตรียมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้ด้วย

108513 .... …………………………………

.... …………………………………

เสกโบสถ์น้กบุญอันตน บ้านห้วยนา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 เขตวัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม ได้จัดให้มีพิธีเสกโบสถ์นักบุญอันตน บ้านห้วยนา ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโบสถ์สาขาของขุนยวม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครอง เชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ บิชอบยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย มุขนายกเขตศาสนปกครองนครสวรรค์ ซึ่งได้มาติดตามและจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์ เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้เกียรติร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

หรับหมู่บ้านห้วยนา เป็นหมู่บ้านชนเผ่าปกาเกอะญอ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2472 โดยนายหม่อส่าเมี้ย (ปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว) พร้อมกับเพื่อนบ้านอีก 7 ครอบครัว  ซึ่งในขณะนั้นยังอยู่ในความเชื่อในวัฒนธรรมเดิม  ยังไม่ได้เป็นคริสตชน

ต่อมา ปี ค.ศ. 1973 คุณพ่อเปเดบิโด บาดหลวงคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ได้มาประจำที่วัดนักบุญเซซีลีอา หัวยต้นนุ่น และมีครูคำสอนนายาจะวา วิทยาทาน ได้ช่วยงานแพร่ธรรม ทำให้คุณลุงเกะกลอและครอบครัวนายหม่อทู (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ได้สมัครเข้าเป็นคริสตังสำรอง แต่ต่อมาทั้งสองครอบครัวก็ได้ออกจากเป็นเป็นคริสตังสำรอง

จากนั้น ปี .ศ. 1978 ครอบครัวของคุณลุง บุญเป็ง สกุลวิเชียร ได้เข้ามาเป็นคริสตังสำรอง โดยมีครูคำสอนจะวา วิทยาทาน ซึ่งเป็นครูคำสอนในขณะนั้นได้สอนคำสอนให้

ปัจจุบันหมู่บ้านห้วยนามีจำนวนครอบครัวทั้งหมด 130 ครอบครัว ประกอบด้วยหลากหลายความเชื่อ เช่น กลุ่มคาทอลิก พุธ คริสเตียน และถือวัฒนธรรมเดิม แต่อยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องมีความรักสามัคคีต่างให้เกียรติกันและกันมีความช่วยเหลือกันของทุกศาสนา อย่างเช่นในโอกาสเสกโบสถ์หลังใหม่นี้อาจารย์และตัวแทนพี่น้องคริสเตียนได้มาร่วมยินดีด้วยการขับบทเพลงประสานเสียงสรรเสริญพระเจ้าด้วย ในจำนวนนี้ เป็นคาทอลิก 14 ครอบครัว  โบสถ์นักบุญอันตน เป็นโบสถ์หลังที่สอง ซึ่งโบสถ์หลังแรกนั้นสร้างสมัยคุณพ่อสนั่น สันติมโนกุล เมื่อปี พ.ศ. 2522  ที่แล้ว ด้วยไม้ และเสื่อมโทรมตามกาลเวลาและคับแคบ  ซึ่งขณะนั้นมีครอบครัวคาทอลิกเพียง 6 ครอบครัว  ต้นปี 2562 กลุ่มคริสตชนได้ปรึกษากับคุณพ่อเจ้าวัดเพื่อจัดสร้างโบสถ์หลังใหม่ ในที่สุดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคุณดอน ไตรอัพวงษ์ และครอบครัวจำนวน 300,000 บาท  และได้ลงมือก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน 2562 และการก่อสร้างได้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2562 สาเหตุที่การก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลานานเนื่องจากชาวบ้านได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างทั้งพี่น้องคริสต์และพุธและความเชื่อเดิม ต่างร่วมใจกันทำจนแล้วเสร็จ

DSC_0680 .... …………………………………

.... …………………………………

วัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง เป็นเจ้าภาพวันอาหารโลก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยแผนกสตรีคาทอลิกเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีกิจกรรมวันอาหารโลกประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในนามของสังฆมณฑลเชียงใหม่โดยวัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพ โอกาสนี้มีตัวแทนของเขตวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเขต 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีการจัดขบวนแห่ผลิตผพืชผลการเกษตร และรูปแบบอาหารประจำเผ่าและวิถีชีวิตชุมชน ต่อด้วยการรบรรยายพิเศษเรื่องอาหารปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่อนามัย เมืองปอน คณสุขใจ วิชญพันธ์ เจ้าหน้าที่ตำบลแม่กิ๊ และ ดร.สุนทร วงค์จอมพร เจ้าหน้าที่สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่ ปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบาดหลวงธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายสังคม เป็นประธาน

 

DSC_0545 .... …………………………………