ทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกฯ รณรงค์ป้องกันเชื้อโรค โคโรน่าไวรัส

วันที่ 1 มีนาคม 2020 ที่วัดแแม่พระลูกประคำ (โรซารีโอ) บ้านปางตอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่รณรงค์ป้องกันเชื้อโรค โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 นำโดยคุณพ่อยอแซฟ ศราวุธ แฮทู จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล คุณหมอเดชา คูวุฒยากร ประธานเวชบุคลคาทอลิกสังฆมณฑล ร่วมด้วยคุณพ่อสมยศ คุณหมอวนิดา นาจรุง คุณสัจจพร ศรีสวัสดิ์ ประสานงานโดยคุณประภา วงศ์จอมพร เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล

การจัดอบรมผู้นำคริสตชนเพื่อการสอนคำสอนและการอภิบาล

วันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้นักบุญฟรังซิสห้วยซอตือ ขุนยวม ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมฯ ร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัด เขต ๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดการอบรมผู้นำคริสตชนเพื่อการสอนคำสอนและการอภิบาล มีผู้นำคริสตชนทั้งชายและหญิงเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๖๕ คน

กองบุญข้าวบ้านขุนแตะ

กองบุญข้าวบ้านขุนแตะ”ข้าวอร่อย คนดี มีคุณธรรม”
“One Family Food For all”
…เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020
ณ บ้านขุนแตะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
Reported Togy Yuthachai Ngeanla

กองบุญข้าวประจำปี 2020

ร่วมงานรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2020
ณ โรงเรียนบ้านห้วยกู่ปะ หมู่4 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อยจ.แม่ฮ่องสอน

คุณธรรมข้าว 9 เม็ด

  • เม็ดที่หนึ่ง เพื่อตนเองแบะครอบครัว
  • เม็ดที่สองเพื่อญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน
  • เม็ดที่สามเพื่อแลกแก้วแหวนเงินทอง
  • เม็ดที่สี่เพื่อยาจกผู้ยากไร้
  • เม็ดที่ห้าเพื่อขายซื้อของจำเป็น
  • เม็ดที่หกเพื่อเอาไปบวชนาค
  • เม็ดที่เจ็ดเพื่อสร้างกำแพงเมือง
  • เม็ดที่แปดเพื่อรับแขกมาเยือน
  • เม็ดที่เก้าเพื่อนำไปสู่สังคมพระศรีอริยเมตตรัย

ประโยชน์ของกิจกรรมกองบุญข้าว

– ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของชาวบ้าน
– ธนาคารข้าว
– เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้าน
– ขยายเครือข่ายกว้างออกไป
– กองทุนหมุนเวียน
– กองทุนการศึกษา
– ช่วยเหลือแม่ม่าย ลูกกำพร้า
– ส่งเสริมกระแสเรียก
– ส่งผลให้ผลผลิตมากขึ้น

การรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี ค.ศ. 2020 ทางคณะกรรมการเครือข่ายกองบุญข้าวได้วางแผนเพื่อการรณรงค์จัดงานกองบุญข้าวตามเขตวัดต่างๆมีทั้งหมด 13 เขต ทางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สังฆมณฑลนเชียงใหม่ 12 แห่ง และพื้นที่จังหวัดตาก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 1 แห่ง ซึ่งตามนโยบายของเครือข่ายกองบุญข้าวมีแผนที่ขยายกิจกรรมนี้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตวัดและขยายไปสู่กลุ่มชนเผ่าอื่นๆด้วยนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแล้ว ยังมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนด้วย เช่น สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามศูนย์ สนับสนุนค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนตามเขตวัด และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
“กองบุญข้าว” ก่อเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้จัดในรูปแบบของการเสวนา ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เฒ่า ผู้แก่ ตัวแทนพ่อบ้าน แม่บ้าน และเยาวชน มาร่วมแบ่งปันเรียนรู้ เนื้อหาหลักเป็นเรื่องของการปกป้องสิ่งสร้าง การอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเพื่อความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของชุมชน

“กองบุญข้าว” + “การประสานงาน” เครือข่ายกองบุญข้าวได้ประสานงานกับสถาบันโรงเรียน องค์กรในพระศาสนาจักร (คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน)องค์กรภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ เช่น ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล

ผลของการรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี ค.ศ. 2020 ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น จึงขอขอบพระคุณบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน สถาบันโรงเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการ สมาชิกเครือข่ายกองบุญข้าวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย

Cr.ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่(แผนกพัฒนา)
Cr. Photo by สุพจน์ นิมิตรคีรีมาส
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

กองบุญข้าวประจำปี 2020

เยี่ยมวัด (สาขา)นักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม เขตแม่แตง

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020

เป็นครั้งแรกที่คุณพ่อศราวุธ แฮทู (เลขา) ซิสเตอร์ 2 ท่านที่ประจำศูนย์สังฆมณฑล ไปเยี่ยมวัดด้วยกัน มิใช่โอกาสฉลองวัด เราไปเยี่ยมวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม เขตแม่แตง จ.เชียงใหม่ คุณพ่อศิริพงษ์ พงษ์วัฒนา ภราดามานะ ศรีสุทธิจรรยา (คณะกาปูชิน) มารอต้อนรับ

เราไปถึงประมาณ 5 โมง ใช้เวลาเดินทางจากศูนย์มิสซังเชียงใหม่ ประมาณ 3 ชั่วโมง มีชาวบ้านรอต้อนรับ… เราต้องเดินข้ามสะพานแขวน จริงๆกำลังดำเนินการ ก่อสร้างสะพาน (ใช้เวลา 300 วัน งบประมาณ 14 ล้านบาท)

19.00 น. คุณพ่อศราวุธ ถวายมิสซา เป็นภาษาปกาเกอะญอ ชาวบ้านมาร่วมพิธีประมาณ 90 คน หลังมิสซามีเวลาสนทนากับชาวบ้าน 30 นาที และคุณสิริ เตรียมคลิปวีดีโอโป๊ปเสด็จประเทศไทย และประวัติช้าง ไม่มีไฟฟ้าจึงต้องปั่นไฟ ชมกันจนถึงเกือบห้าทุ่ม

พ่อไปนอนที่บ้านของชาวบ้าน ตื่นเช้าอากาศหนาวมาก ประมาณ 6-7 องศา ต้องผิงไฟกับชาวบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พิธีมิสซา 10.00 น.ฉลองวันอาทิตย์พระวาจา มีสัตบรุษจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมพิธีที่นี่ รวมประมาณ 140 คนครับ

หลังมิสซา ผมเอารูปพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูทรงเลือกศิษย์ ไปถามชาวบ้าน และ รับประทานอาหารร่วมกัน

ผมจำได้ว่าเคยมาที่นี่เกือบ 5 ปีมาแล้ว บริเวณหน้าวัดกว้างขวางดี แต่ทางเข้าวัดเยื้องๆผ่านหน้าบ้านของชาวโปร์แตสแตนท์

คุณพ่อศิริพงษ์ ซื้อปฏิทินคาทอลิก ไปแจกสัตบุรุษทุกครอบครัว เป็นพิเศษมีรูปสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จประเทศไทย

++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

เยี่ยมวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม เขตแม่แตง

อุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์มารีย์โยเซฟ คูนา ภูผาสูงส่ง

สังฆมฒณฑลเชียงใหม่ อุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์มารีย์โยเซฟ คูนา ภูผาสูงส่ง ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงเรียกกลับไปอยู่กับพระองค์ เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ซิสเตอร์มารีย่ โยเซฟ คูนา ภูผาสูงส่ง
ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงเรียกกลับไปอยู่กับพระองค์
วันอาคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 สิริอายุ 70 ปี
ซิสเตอร์มารีย์ โยเซฟ เป็นสมาชิกคณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฎิสนธินิรมล (ซิสเตอร์แม่ปอน)
มีประวัติโดยสรุปดังนี้
เกิด – – ปี ค.ศ. 1949
มีพี่น้อง 4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน
มาจากหมู่บ้าน ป่าโปง ต.ป่าปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
จบการศึกษา ป.4 จากโรงเรียน แม่ปอน
ชีวิตนักบวช
เข้าโปสตุลันต์ วันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.1965
เข้าโนวิส  วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1969
ปฏิญาณตนครั้งแรก วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ.1972
ปฏิญาณตนตลอดชีพ วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2004
มรณะ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
รวมชีวิตนักบวช 47 ปี

เสกวัดน้อยแม่พระแห่งเบธาราม แม่แฮเหนือ

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019
วัดนักบุญเปาโล ห้วยต้อง  ปัจจุบันมีคุณพ่อพรชัย  สุขใจ เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อมงคล  เจริญธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นสมาชิก คณะเบธราม
มีคุณพ่อกูสตาโว   มหาธิการเจ้าคณะ  และคุณพ่อเอนริโก  จากบ้านศูนย์กลางคณะ ทีกรุงโรมมาเยี่ยมสมาชิก  จึงมาร่วมฉลอง  เสกวัด (น้อย) ด้วย

มีการรำดาบ  ต้อนรับก่อนพิธีมิสซา  มีชาวบ้านมาร่วมฉลอง   ประมาณ 500 คน  มีสมาชิกคณะวินเซนต์ เดอ  ปอล กรุงเทพ  และครอบครัว  “สิงห์สา”  ของซิสเตอร์กาญจนา  มีส่วนช่วยทำบุญสร้างวัด

เบธาราม  เป็นภาษาฝรั่งเศสท้องถิ่น ของภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส  ใกล้ลูร์ด  (ประมาณ 15 กิโลเมตร) เบธาราม  แปลว่า กิ่งไม้งาม  แม่พระประจักษ์โดยอุ้มพระกุมาร  ประมาณ ค.ศ. 1503  (515 ปี แล้ว)  มาช่วยเด็กผู้หญิงที่เก็บดอกไม้แล้วลื่นตกลงไปในแม่น้ำกาฟ

ชาวบ้านได้ยินเรื่องนี้ ที่สุดได้สร้างวัดเล็กๆเป็นที่ระลึก  ที่สุดกลายเป็นสักการะสถาน  ก่อนแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด   (ค.ศ. 1858 ) 355 ปี  นักบุญแบร์นาแด็ต ซูบีรุส์   เคยไปที่สักการะสถานแม่พระเบธาราม นี้ด้วย  แต่ลูร์ดมีชื่อเสียงกว่า

หัวใจของแม่พระ เหมือนแม่ที่ดีทุกคน คือ รัก และคอยปกปักรักษาลูกทุกคนเสมอ

อบรมเยาวชนศูนย์คาทอลิกพระเมตตา อมก๋อย

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมได้จัดการอบรมแก่เด็กและเยาวชนศูนย์คาทอลิกพระเมตตา อมก๋อย เรื่อง ๑. พระวาจากับชีวิต ๒. ครอบครัว (นักบุญมารีย์ กอเร็คตี) ๓. สันติภาพ (นิทานพื้นบ้านเรื่องกำพร้าและเจ้าเมือง) มีเด็กและเยาวชนร่วมการอบรม ๓๘ คน

เชียงใหม่ได้บาดหลวงเพิ่ม 2 องค์

เชียงใหม่ได้บาดหลวงเพิ่ม 2 องค์

โอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ประจำปี วันที่ 9 มิถุนายน2018 และเป็นธรรมเนียมของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่จะจัดให้มีพิธีบวชบาดหลวงด้วย ในกรณีที่มีสังฆานุกรที่ได้รับการอนุมัติให้บวชได้ และปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ถือเป็นพระพรของสังฆมณฑลฯ ที่มีบาดหลวงบวชใหม่อีก 2 องค์ คือ คุณพ่อ คริสโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์ และคุณพ่อ มาระโก ประยูร ปันมณีกุล โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน คุณพ่อทั้งสองเป็นชาวปกาเกอะญอ และก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณได้มีพิธีเสกถ้ำแม่พระหลังจากที่ได้ทำการบูรณะปรับปรุงใหม่ให้สวยงามและน่าสวดภาวนามาก

ส่วนประวัติความเป็นมาของกระแสเรียกของคุณพ่อทั้งสองเป็นดังนี้

 คุณพ่อคริสโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1987

เป็นบุตรของนายสมจิต  และนาง นันทาศิริ สมศักดิ์ ได้รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน เป็นลูกคนโตในจำนวนพี่น้อง 10 คน หลังบวชแล้วไปประจำที่วัดนักบุญยอห์นบัปติสต๋ แม่โถ

 ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา                      โรงเรียนบ้านแม่ปอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน (จ.นครปฐม)
ระดับอุดมศึกษา                         – ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาวิทยาลัยแสงธรรม
– ศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะศาสน
สาขาวิชาเทวจริยธรรมวิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร             คุณพ่อ RODRIBGUEZ SAIZCARLOS
บ้านเณรเล็ก       สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม (มาสเตอร์เณร)
บ้านเณรกลาง    สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (นครราชสีมา)
บ้านเณรใหญ่     สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน (จ.นครปฐม)
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์  13 สิงหาคม ค.ศ. 2016 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

โดย บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม      14 สิงหาคม ค.ศ. 2017 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร              6 ธันวาคม ค.ศ. 2018 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
คติพจน์“จงอยู่อย่างสันติกับทุกคน” (รม 12:17)

คุณพ่อมาระโก ประยูร ปันมณีกุล
เป็นสัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอแซฟ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นบุตรของนาย ยอแซฟ ส่วยคำ และนาง มารีอา มักดาเลนา แอ๊ะแหละ  ปันมณีกุล เกิดเมื่อวันที่30 พฤษภาคม ค.ศ  1985 ได้รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระลูกประคำ(โรซารีโอ) บ้านปางตอง จ. แม่ฮ่องสอน            เป็นคนที่ 7 ในจำนวนพี่น้อง 11 คน หลังบวชแล้วไปประจำที่วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย

 

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา                                  โรงเรียนบ้านปางตองประชาสรรค์  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                        โรงเรียนบ้านแม่แว  อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                    โรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ สามพราน
ระดับอุดมศึกษา :                                   – ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์
สาขาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสน
สาขาเทวจริยธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามของวัด        วัดนักบุญยอแซฟ สะเมิง
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร                     คุณพ่อ การ์โลสโรดริเกซ ไซซ์
บ้านเณรเล็ก                             สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
บ้านเณรกลาง                        สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ จ.นครราชสีมา
บ้านเณรใหญ่                           สามเณราลัยแสงธรรม
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์                วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016
สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม                  วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2016
สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

 

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร                     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 สามเณราลัยแสง
สามพราน นครปฐม
โดย บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนท
คติพจน์                                                “ ท่านรักเราไหม?” (ยน. 21:17)

 

 

1

รดน้ำดำหัว ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ 2561

เมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2018 พระคุณเจ้า คุณพ่อ ซิสเตอร์และ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ และ ลูกๆ หลานๆ ของเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ และบาดหลวงที่อยู่ประจำศูนย์สังฆฆมณฑลฯ เพื่อขอขมาลาโทษ เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมืองประจำปี ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของศูนย์ที่ดำเนินต่อเนื่องกันมา เพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และขอพรในโอกาสปีใหม่เมืองด้วย และได้มอบอำลาซิสเตอร์ 2 ท่าน ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่น ตามจิตรมณ์ของคณะ