สายประคำกับนักบุญโยเซฟ

สายประคำกับนักบุญโยเซฟ

ตามปกติเวลาเราคาทอลิก  สวดสายประคำ  เรารำพึงชีวิตของพระเยซูเจ้า  และแม่พระ  โดยมีข้อรำพึง 4 หัวข้อ  คือ  พระธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี   พระมหาทรมาน   สิริมงคล  และธรรมลำลึกแห่งแสงสว่าง  ที่พระศาสนจักรรับรอง

ใน ปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม  2020 – 8 ธันวาคม 2021 ) ผมได้ค้นคว้าการสวดสายประคำกับนักบุญโยเซฟ (Rosary of  Saint  Joseph) ทำให้พบธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี เป็นข้อรำพึงเกี่ยวกับบทบาทชีวิตของนักบุญโยเซฟ   เราสามารถนำมาสวดสายประคำ   .ในโอกาสพิเศษนี้  แม้มิได้รับการรับรองเป็นทางการ  แต่มีบันทึกในพระวรสาร  จึงสามารถนำมาไตร่ตรอง  และประยุกต์กับชีวิตปัจจุบันได้

 • การหมั้นกับพระนางมารีย์

“เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้  พระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ” (มธ 1:18 ก) เป็นการเริ่มความรักความสัมพันธ์กันมิใช่ฝ่ายร่างกาย แต่ฝ่ายจิตวิญญาณ  อาศัยการเสนอวิงวอนของนักบุญโยเซฟ  ขอให้เราเข้าใจความหมายแท้ของความรักในครอบครัวของเรา

 • ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่โยเซฟ

“แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน  ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า  โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรม  ไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย  จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่  ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เข้าฝัน  กล่าวว่า โยเซฟ  โอรสกษัตริย์ดาวิด  อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย  เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้น  มาจากพระจิตเจ้า” (มธ 1:18ข – 20)

 • การบังเกิด  และการตั้งชื่อพระเยซู

“นางจะให้กำเนิดบุตรชาย  ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู  เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้

รอดพ้นจากบาป…  เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น  เขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้”  (มธ.1:21,24)

 • การหนีไปประเทศอียิปต์

“เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว  ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ  กล่าวว่า “จงลุกขึ้นพาพระกุมาร  และพระมารดาหนีไปอียิปต์  เพราะกษัตริเฮโรดกำลังสืบหาพระกุมาร  เพื่อจะประหารชีวิต” (มธ 2:13)

 • ชีวิตซ่อนเร้นที่นาซาเร็ธ

“หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์  ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟในประเทศ

อียิปต์กล่าวว่า “จงลุกขึ้น  พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล  เพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมาร ตายแล้ว… เขาจึงกลับไปยังแคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อ  นาซาเร็ธ” ( 2:19-20,22-23)

ในพระวรสารนักบุญลูกา  ยังมีเรื่องการถวายพระกุมารในพระวิหาร (ลก 2:22-35) และการพบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร (ลก 2: 41 – 50)  แต่เนื่องจากเนื้อที่จำกัด…จึงได้แค่นี้  ผมหวังว่าท่านจะรักนักบุญโยเซฟมากยิ่งขึ้นนะครับ

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุปความคิด (4/1/2021)
จากยูทูป Saint Joseph’ Rosary ของ Full of Grace TV)

(คำสอน 5 นาที) จงยื่นมือช่วยคนยากจน (บสร 7: 32)

(คำสอน 5 นาที) จงยื่นมือช่วยคนยากจน (บสร 7: 32)

เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2020 วันฉลองนักบุญอันตน  แห่งปาดัว  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสาส์น  วันสากลระลึกถึงคนยากจน  (ครั้งที่ 4)  ตรงกับ วันอาทิตย์  ที่  (33 เทศกาลธรรมดา)  15 พฤศจิกายน  2020

            “จงยื่นมือมือช่วยคนยากจน” (บสร 7.32) เป็นกฎที่เราควรปฏิบัติในชีวิต  ช่วยเราให้มองข้ามอุปสรรคแห่งความเมินเฉย  ความยากจนมีหลายรูปแบบ ที่เราควรใส่ใจในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เรามีโอกาสพบปะพระเยซูเจ้าในบรรดาพี่น้องชายหญิงผู้ต่ำต้อยที่สุด (เทียบ  มธ 25:40)

 1. ในพันธสัญญาเดิม หนังสือบุตรสิรา  กล่าวว่า  “จงมีใจเที่ยงตรงและมั่นคง  อย่าตกใจเมื่อตกทุกข์ได้อยาก  จงยึดพระองค์ไว้  อย่าพรากจากพระองค์ไปเลย  เพื่อท่านจะได้รับเกียรติในวันสุดท้ายของท่าน… จงวางใจในพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงช่วยเหลือท่าน จงเดินตามทางตรง  และมีความหวังในพระองค์..จงรอรับพระเมตตา” (บสร 2:2-7)
 2. หัวข้อประจำปีนี้  มาจาก  บสร 7:29-36  การภาวนาต่อพระเจ้าแล้วต้องเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกับคนยากจน  และผู้กำลังทนทุกข์  เราต้องใจดีช่วยเหลือคนจน
 3. ความใจกว้าง หมายถึง การช่วยเหลือคนอ่อนแอ  ให้กำลังใจผู้มีความลำบาก  บรรเทาใจผู้มีความทุกข์  และฟื้นฟูศักดิ์ศรี   การมุ่งช่วยคนจนเป็นสิ่งยาก  แต่จำเป็น ไม่ใช่เป็นแค่คำพูดสวยๆ  แต่ต้องอุทิศตนเป็นรูปธรรม  พระเยซูเจ้าตรัสว่า “คนยากจนนั้นอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอ “ (ยน 12:8)
 4. เราจะช่วยคนยากจนทั้งฝ่ายร่างกาย และจิตวิญญาณได้อย่างไร  เป็นหน้าที่ของชุมชนคริสตชน  เราต้องดำเนินชีวิตมีจิตใจยากจน  ตามที่พระเยซูเจ้าสอน เพื่อพิทักษ์คุ้มครอง  สนับสนุนพวกเขา  และเชิญเขามาร่วมชีวิตในชุมชน
 5. เราสามารถยื่นมือออกไปช่วยคนยากจน…ทุกวัน  มิใช่เมินเฉย  ต่อคนข้างบ้าน  มีข่าวร้ายในหน้าหนังสือพิมพ์  เวปไซท์  และโทรทัศน์  ทำให้ดูเหมือน  ความชั่วครองโลก  ความรุนแรง  การละเมิด  และการทุจริต  มิใช่ข้ออ้างให้เมินเฉย  แต่เราต้องก้าวต่อไป   และมีความหวัง
 6. การยื่นมือออกไป เป็นเครื่องหมายถึงความใกล้ชิด  เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน  และความรัก  ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา  ทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของไวรัสที่นำความเจ็บปวด  ความตาย  ความสิ้นหวัง  และความยากลำบาก  เราเห็นหลายคนยื่นมือออกช่วยเหลือบรรดาผู้ป่วย  เช่น  บรรดาแพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  พระสงฆ์  อาสาสมัคร  ทำกิจการดีมากมาย…  เพื่อช่วยเหลือ  และให้กำลังใจ
 7. ในช่วงการแพร่ระบาด  ยิ่งมีผลกระทบต่อคนยากจน  เราเห็นข้อจำกัดของเรา ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน  ยิ่งทำให้รู้สึกถึงภราดรภาพ  การเคารพ  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เราต้องหันมาสร้างวัฒนธรรมดูแลสิ่งแวดล้อม  (เลาดาโตซี 229)  ต้องร่วมกันรับผิดชอบแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจ  และการเมือง ซึ่งยังคงมีต่อเนื่อง
 8. “จงยื่นมือช่วยคนจน”  ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย…จงรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก … จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง  …จงแบ่งเบาภาระของกันและกัน (กท 5:13- 14;6:2)  “อย่าเบือนหน้าหนีคนที่ร้องไห้  อย่ารีรอที่จะไปเยี่ยมคนเจ็บไข้”  (บสร 7:34-35)
 9. อย่าเอามือใส่กระเป๋า  อย่าเมินเฉย  และชอบวิพากษ์วิจารณ์  “จงยื่นมือช่วยคนยากจน”  อย่ามีวิถีชีวิตที่ไม่สนใจผู้อื่น  คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว  ไม่สนใจเสียงร้องของคนยากจน  เราจะไม่มีความสุข  จนกว่าจะเป็นเครื่องมือแห่งความยุติธรรม  และสันติสุขในโลก
 10. “ไม่ว่าจะทำสิ่งใด  จงระลึกถึงบั้นปลายชีวิต” (บสร 7:36) จะช่วยเราให้ช่วยเหลือคนจน  ด้วยความรัก  กล่าวคือ  แบ่งปัน  อุทิศตน  และรับใช้  ขอพระนางมารีย์  มารดาของคนยากจน… ช่วยเราให้ “ ยื่นมือออก”ให้คนยากจนสัมผัส  ภราดรภาพ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ สรุป
(15/6/2020 )

รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2020

รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2020

ความจำเป็นสำหรับความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน  และความร่วมมือกันหลายด้าน  เป็นความสำคัญเด่นชัดมากกว่าแต่ก่อน  คณะกรรมการรางวัลโนเบลของประเทศนอร์เวย์  ตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ  ปี 2020 แก่โครงการอาหารโลก (World Food Programme)ของสหประชาชาติ  ที่พยายามต่อสู้ความหิว  ที่ช่วยเหลือให้มีสภาพดีขึ้น  สำหรับสันติภาพ  ในสถานที่ที่มีความขัดแย้ง  และพยายามออกแรง  ป้องกันความหิวโหย  เหมือนผู้ที่ใช้อาวุธ ทำสงครามและความขัดแย้ง

โครงการอาหารโลก  เป็นองค์การช่วยมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด  ช่วยผู้หิวโหยให้มีอาหารรับประทาน  ใน ค.ศ. 2019  โครงการนี้ช่วยประมาณ  100 ล้านคน  ใน 88 ประเทศ  ผู้เป็นเหยื่อเคราะห์ร้าย  ขาดอาหาร  ใน ค.ศ. 2015 เป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  คือขจัดความหิว  ไม่กี่ปีมานี้  สถานการณ์แย่ลง  ในปี 2019  ประชาชน 135 ล้านคน  เผชิญความหิวโหย  จำนวนสูงหลายปี  สาเหตุเพราะสงคราม  และความขัดแย้งที่ใช้อาวุธต่อสู้กัน

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  ทำให้มีคนหิวโหยยิ่งขึ้น  ในหลายประเทศ เช่น เยเมน  สาธารณรัฐคองโก  ไนจีเรีย  ซูดานใต้  และบูร์กีนาฟาโซ  ความขัดแย้งรุนแรงภายในประเทศ  และการแพร่ระบาดทำให้ประชาชนรับเคราะห์หิวโหยเพิ่มจำนวนขึ้น   การเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัส โครงการอาหารโลก  ได้พยายามช่วยเหลืออย่างน่าประทับใจ  “อาหารเป็นวัคซีนที่ดีที่สุด  ต่อสู้ความวุ่นวายนี้  จนกว่าเราจะมีวัคซีนเยียวยารักษา”

โลกกำลังประสบวิกฤติความหิว  ถ้าโครงการอาหารโลก  และองค์การอื่นๆที่ช่วยเหลือด้านอาหาร  ไม่รับช่วยเหลือด้านการเงินตามที่พวกเขาร้องขอมา

ความเชื่อมโยงระหว่างความหิว  และความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ  เป็นวงจรชั่วร้าย  สงครามและความขัดแย้ง  เป็นสาเหตุให้ขาดอาหาร  และความหิวโหย   เหมือนความหิวและการขาดอาหาร ก็เป็นสาเหตุความขัดแย้ง  ก่อให้เกิดความรุนแรงได้   เราจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขจัดความหิวได้ หากเราไม่ยุติสงคราม  และความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ

คณะกรรมการรางวัลโนเบิล แห่งประเทศนอร์เวย์  ปรารถนาเน้นว่าการจัดความช่วยเหลือเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร  มิใช่ป้องกันความหิวเท่านั้น  แต่ยังสามารถช่วยให้เกิดความมั่นคง  และสันติภาพด้วย  โครงการอาหารโลกเป็นผู้นำในการทำงานนี้  กับพยายามส่งเสริมสันติภาพ  โดยอาศัยโครงการริเริ่มต่างๆในทวีปอเมริกาใต้  อาฟริกา  และอาเซีย

            โครงการอาหารโลก  ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการทางทูต ในเดือนพฤษภาคม  2018  ในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ  ซึ่งเป็นครั้งแรก  ที่ประกาศเชื่อมโยงระหว่างความขัดแย้งและความหิว…  และเป็นเจตนาของอัลเฟรด  โนเบล  ที่ต้องการสร้างภราดรภาพในประเทศต่างๆ

งานของโครงการอาหารโลก  ควรได้รับการรับรู้  การรับรอง  และการสนับสนุนจากประเทศต่างๆในโลก

กรุงออสโล    9 ตุลาคม 2020
ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป (12 ตุลาคม 2020)
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/press-release

คำสอน 5 นาที : แผนกิจกรรม เลาดาโตซี 7 ปี

คำสอน 5 นาที : แผนกิจกรรม เลาดาโตซี 7 ปี

แผนกิจกรรมเลาดาโตซี (Laudato Si Action Platform) 7 ปี เริ่มต้น พฤษภาคม ค.ศ.2020 จุดประสงค์เพื่อทำให้ชุมชนทั่วโลกสนใจนิเวศแบบองค์รวม ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

ระหว่าง ปีพิเศษเลาดาโตซี ( 24 พฤษภาคม 2020 – 24 พฤษภาคม 2021) โอกาสครบ 5 ปี ของสมณสาส์น Laudato Si (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า)ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส แผนกสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของวาติกัน ได้ประชาสัมพันธ์ แผน 7 ปี ขอความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ

1.ครอบครัว
2.สังฆมณฑล
3.โรงเรียน
4.มหาวิทยาลัย
5.โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลสุขภาพ
6.ธุรกิจ ฟาร์มเกษตรกรรม
7.คณะนักบวช ร่วมดำเนินการ 7 ปี มุ่งสู่นิเวศวิทยาแบบองค์รวม
(คนกับสิ่งแวดล้อม)

มาตรฐานวัด นิเวศวิทยาแบบองค์รวม ตามเจตนาของสมณสาส์นเลาดาโตซี
1. การตอบสนองต่อเสียงค่ำครวญของแผ่นดิน (การใช้พลังงานทดแทนที่สะอาด การลดเชื้อเพลิงถ่านหิน เพื่อพิทักษ์ และส่งเสริมความแตกต่างทางชีวภาพ การช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดบริโภค ฯลฯ)
2. การตอบสนองต่อเสียงคร่ำครวญของคนจน (ปกป้องชีวิตมนุษย์ตั้งแต่การปฏิสนธิจนสิ้นชีวิต… สนใจช่วยเหลือชนพื้นเมือง ผู้อพยพ เด็กๆที่เสี่ยงต่อการค้าทาส ฯลฯ)
3. เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศ ผลิตผลที่ดี ยุติธรรม มีศีลธรรม ไม่ทำร้ายธรรมชาติ พลังงานทดแทน ฯลฯ
4. การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย การใช้ทรัพยากร และพลังงาน อย่างมีสติ หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกครั้งเดียว ลดการบริโภคเนื้อ การใช้ขนส่งสาธารณะ หลีกเลี่ยงการทำให้อากาศเป็นพิษ ดินเป็นพิษ ฯลฯ
5. สิ่งแวดล้อมศึกษา ช่วยปลูกจิตสำนึกด้านรักษาสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมส่งเสริมการรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชน ครู และ ผู้นำการศึกษา ฯลฯ
6. จิตวิญญาณเชิงนิเวศ ค้นพบวิสัยทัศน์ด้านศาสนาของสิ่งที่พระเจ้าสร้างสรรค์ สนับสนุนประชาชนให้สัมผัสธรรมชาติ ชื่นชม สรรเสริญ กตัญญู จัดพิธีรักษ์สิ่งสร้าง พัฒนาคำสอนด้านนิเวศ การภาวนา การฟื้นฟูจิตใจ การอบรม ฯลฯ
7. ข้อตกลงในชุมชน และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อดูแลธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น เขต ระดับชาติ และนานาชาติ (ส่งเสริมการณรรงค์ภาคประชาชน ดูแลรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่น ฯลฯ)

การมอบรางวัลเลาดาโตซี เพื่อให้กำลังใจ รับรู้การอุทิศตนที่ดูแลบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน เริ่มในปี ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป ในแต่ละปี
1. แก่ผู้นำระดับท้องถิ่น ระดับสากล
2. ครอบครัวที่เด่น
3. สถานบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย
4. ชุมชนคริสตชน เขตวัด สังฆมณฑล นักบวช
5. ความคิดริเริ่มเด่นๆของกลุ่มชาวบ้าน และ เยาวชน
6. เศรษฐกิจ ธุรกิจ การดูแลสุขภาพ เกษตรกรรมเด่น
7. การสื่อสารเลาดาโตซี (ผลงานศิลปะ ผลงานวิชาการ ฯลฯ)

“เราทุกคนสามารถร่วมมือ ในฐานะเป็นเครื่องมือของพระเจ้า เพื่อดูแลรักษาธรรมชาติ ตามวัฒนธรรม ประสบการณ์ การมีส่วนร่วม และความสามารถของตน” (โป๊ปฟรังซิส)

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
แปลจาก ข่าววาติกัน แผนกพัฒนามนุษย์ฯ 25/08/2020

การขัดขืนเป็นทางเลือกด้านศีลธรรมในฟิลิปปินส์

การขัดขืนเป็นทางเลือกด้านศีลธรรมในฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ 5 มิถุนายน 2020

นักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งผู้ประสบความสำเร็จมากได้แบ่งปันความคิดในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาได้ตัดสินใจในวิถีทางชีวิต

“การฆ่านกตัวหนึ่งที่ชอบเลียนเสียงของนกอื่น (Mockingbird) ได้สอนเขาว่า ชีวิตมิใช่เกี่ยวกับการเอาชนะทุกสิ่ง แต่อยู่ทีการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อคนอื่น

บทเรียนนี้สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเหตุว่าการหลั่งไหลสู่ “ชีวิตวิถีใหม่ (New normal ) อาจทำลายสิทธิ และสวัสดิการของประชาชน “
ในวันสมโภชพระจิต สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ตรัสถึงความจำเป็นต้องสนใจประชาชนเป็นอันดับแรก ก่อนเรื่องเงิน และเศรษฐศาสตร์มหาภาค พระองค์ทรงเตือนเรื่องการมองโลกแง่ร้ายแบบปลอม โดยมุ่งการทำให้ประชาชนยอมรับความอยุติธรรม ในฐานะ “ชีวิตวิถีใหม่” ของการยับยั้งการแพร่ระบาดโรค โดยอ้างว่า “เราไม่สามารถกลับไปแบบเดิม” ทำลายความหวัง… ในชีวิตความเป็นอยู่และอิสรภาพ

สมเด็จพระสันตะปาปาได้บอกบรรดาพระสงฆ์ด้วย ในสมณลิขิตฉบับหนึ่งว่า “จงรักษาเปลวเพลิงแห่งความเชื่อ และ ความหวังที่ส่งต่อไปยังผู้อื่น” คำพูดของสมเด็จพระสันตะปาปาเข้ามาในใจ เมื่อผมเห็นประชาชนเป็นพันคนเดินขบวนไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐ และชูป้ายประท้วงกฎหมายที่อาจปล้นประเทศฟิลิปปินส์ ที่แสร้งอ้างประชาธิปไตย

กฎหมาย ซึ่งได้ผ่านสภาสัปดาห์นี้ เป็นสิ่งสุดท้ายที่ประเทศต้องการ ความสำคัญอันดับแรกของรัฐบาล (ฟิลิปปินส์) ที่พยายามแจกความช่วยเหลือสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 จากการปิดเมืองในสองเดือนที่ผ่านมา… คนตกงานหลายล้านคน หรือว่างงานระยะยาว หรือทำงานแต่ได้รับค่าจ้างต่ำ

ความอยุติธรรมมักเกิดขึ้นในประเทศจนๆ เป็นพิเศษสี่ปีที่ผ่านมาสำหรับชาวฟิลิปปินส์ สำนักงานสหประชาชาติ ด้านสิทธิมนุษยชนรับรู้ ตัวอย่าง เช่น อย่างน้อย ผู้ถูกสงสัยว่าพัวพันเรื่องยาเสพติด 8663 คนถูกฆ่า นักสิทธิมนุษย์ นักหนังสือพิมพ์ สหภาพแรงงาน อย่างน้อย 248 คน ถูกฆ่า… ใครร้องขอความยุติธรรม ก็ถูกขู่ และถูกจับ

ในช่วงปิดเมืองสองเดือน เพราะโควิด 19 ประธานาธิบดีมองกลุ่มเดิม รวมทั้ง นักกฎหมาย นักหนังสือพิมพ์ คนงานของพระศาสนจักร ผู้นำชาวบ้าน ผู้นำชนเผ่าพื้นเมือง และนักศึกษาเด่นๆ เป็นผู้ขัดขวางการพัฒนาประเทศ… กฎหมายใหม่ให้อำนาจแก่สมาชิกรัฐบาลกลุ่มเล็กๆให้ ออกคำสั่งจับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้าย คุมขังได้24 วัน…

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้สัมผัสเรื่องจำเป็นเร่งด่วนนี้ และสอนบรรดาพระสงฆ์ ให้ “ระวัง กิจกรรมที่มาแทน หรือ ที่ผ่อนคลาย การรอคอยให้ทุกสิ่งกลับไปสู่ ภาวะปกติ (และ) เพิกเฉยบาดแผลลึก และประชาชน จำนวนมากที่ได้หกล้มแล้วในระหว่างนั้น”

“ข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามีใคร… ฟังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบ้าง แต่แน่ใจได้ว่าหลายคน (ในฟิลิปปินส์) กำลังทำตามคำสอนนี้”

(หมายเหตุ: Inday Espina- Varona เป็นนักข่าวในฟิลิปปินส์ ที่ได้รับรางวัล ใน ค.ศ. 2018 )

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
7 มิถุนายน 2020

https://www.licas.news/2020/06/05/resistance-is-a-moral-choice-in-the-philippines

วันแห่งการชำระให้บริสุทธิ์สำหรับพระสงฆ์

วันแห่งการชำระให้บริสุทธิ์สำหรับพระสงฆ์

วันสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020 ถือเป็นวันภาวนา และไตร่ตรองสำหรับสมณะ( Day of Sanctification for Clergy )เป็นโอกาสให้บรรดาบาทหลวงไตร่ตรองรำพึงถึงชีวิต และงานอภิบาลของพระสงฆ์ ที่พระเจ้าทรงเรียกให้มาทำพันธกิจในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

สมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์ จึงนำสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2019 ในโอกาสครบ 160 ปีมรณกรรมของ นักบุญ ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ แห่ง อาร์ส ฝรั่งเศส บางหัวข้อมาเสนอในโอกาสนี้

ความกตัญญู (gratitude) “ขอบใจสำหรับการที่ท่านถวายชีวิตด้วยความ ปิติยินดีด้วยการเผยแสดงหัวใจ …ให้เติบโตทุกวันในความรักพระเจ้า และประชากรของพระองค์… “เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ”

…ความกตัญญูเป็นคุณธรรมคริสตชน นักบุญเปาโลสอนเราว่า “จงร่าเริงยินดีเสมอ จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี “(1 ธส 5:16-18) พระสงฆ์ขอบคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ… สัตบุรุษควรกตัญญูต่อพระสงฆ์ที่รับใช้ถวายชีวิตด้วยใจกว้าง

เมตตาธรรม (Mercy) “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด” (ลก 6:36) เราสามารถทำให้สัตบุรุษ “อุ่นใจ” ด้วยการเดินเคียงข้างในยามพวกเขาลำบาก พูดกับพวกเขาในยามมืด โดยมิให้หลงทาง

พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามหมู่บ้าน และเมืองต่างๆ ทรงรักษาผู้ป่วยโดยมิได้กลัวความอ่อนแอภาษามนุษย์..พระสงฆ์เป็นรูปแบบของพระคริสตเจ้าด้วยศีลอภัยบาป… เป็นเครื่องหมายความรักของพระเจ้าต่อทุกคน พระสงฆ์ต้องมีใจเมตตา รู้จักต้อนรับ รู้จักฟัง ร่วมก้าวเดินกับพี่น้อง เป็นพิเศษในศีลแห่งการให้อภัย

ความสงสาร (Compassion) ในพระวรสาร “เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อย และท้อแท้ประดุจฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง “(มธ 9:36)เมื่อพระองค์เห็นประชาชนเจ็บป่วย ถูกทอดทิ้ง ยากจนทั้งฝ่ายร่างกาย และจิตใจ เหมือนชาวสะมาเรียผู้ใจดี ช่วยรักษาบาดแผล และเอาใจใส่ดูแล

พระสงฆ์ต้องอยู่ใกล้ประชาชนที่มีความทุกข์ยากลำบาก ให้ความหวัง และเอาใจใส่โดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธ์ต่างๆ

ความระมัดระวัง (Vigilance) เมื่อคนผิดหวังในชีวิต ในพระศาสนจักร เขาจะมีความทุกข์เศร้า แค้นใจ และเป็นศัตรู… เราต้องขอพระจิตเจ้า… เปิดหู เปิดตา เปิดใจของเรา…

พระสงฆ์ต้องมีใจคอยเฝ้าระมัดระวัง ไตร่ตรอง ฟังพระวาจาพระเจ้า กระตือรือร้น แม้บางครั้งอาจจะ “แห้งแล้ง” จนอยากละทิ้งหน้าที่… เราก็ต้องตื่นตัว อาศัยพระวาจาของพระเจ้า และฟังเสียงร้องคร่ำครวญของสัตบุรุษ

ความกล้าหาญ (Courage) ใจเราต้องกล้า เราไม่ควรละทิ้ง เอกลักษณ์ของเรา ประการแรก ความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า.. อย่าละเลยการมีผู้นำวิญญาณ คนที่คุณสามารถพูด ปรึกษา ไว้ใจได้ และความสัมพันธ์กับประชาชน กับพี่น้องพระสงฆ์ และชุมชน

เมื่อรำพึงถึงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พระองค์ผูกพันกับพระบิดา และประชาชน ในพระวรสาร พระองค์อธิษฐานภาวนา และทำหน้าที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

5 คำ ในวันชำระตนให้บริสุทธิ์สำหรับพระสงฆ์ มีรากฐานในความสัมพันธ์กับพระองค์

ขอพี่น้องพระสงฆ์ จงเลียนแบบพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า มีความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ ถือชีวิตโสด และดำเนินชีวิตให้บังเกิดผลยิ่งขึ้น

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป

การกักกัน

การกักกัน

QUARANTINE (กวารันติน) หมายถึงระบบการป้องการแพร่หลายของเชื้อโรค  ระยะเวลา  40  วัน เป็นคำมาจากภาษาละติน แปลว่า 40

ในพระคัมภีร์มีกล่าวถึง  40  อะไรบ้าง

 • น้ำท่วมโลก เป็นเวลา 40  วัน  (ปฐก 7:17)
 • โมเสส หนีไปอียีปต์ ตอนอายุ 40 ปี  (กจ 7:23)
 • โมเสสอยู่บนภูเขาซีนาย 40 วัน  เพื่อรับพระบัญญัติ 10 ประการ  (อพย 24:18)
 • การอพยพของชาวอิสราแอลออกจากอียิปต์ นาน  40 ปี (กดว 14:33; 32:13)
 • พระเยซูเจ้าทรงอดอาหาร 40  วัน  (มธ 4:2)
 • เทศกาลมหาพรต เป็นเวลา  40 วัน
 • สตรีหลังคลอดลูก ต้องพัก  40 วัน

นักเทววิทยากลุ่มหนึ่งคิดว่า  เลข 40  หมายถึง “การเปลี่ยนแปลง”  เป็นช่วงเวลาเตรียมคน  หรือประชาชน  ทำการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน  บางสิ่งจะเกิดขึ้นหลัง  40 วัน  เพียงขอให้เชื่อ  และภาวนา

โปรดจำไว้ว่า  เลข 40 ปรากฏในพระคัมภีร์  ก็มีการเปลี่ยนแปลง

 • ระหว่าง “กักกัน” นี้ แม่น้ำสายต่างๆสะอาดขึ้น
 • พืชผัก  เขียวขจี อากาศสะอาดขึ้น  เพราะมลภาวะ (การทำให้สกปรก) ลดลง
 • มีการปล้น  การขโมย  ลดจำนวนลง
 • มีการเยียวยารักษา  เกิดขึ้น
 • และที่สำคัญที่สุด  ประชาชน  กำลังหันมาหา  พระคริสตเจ้า
 • แผ่นดินโลกมีเวลาพักผ่อน  เป็นครั้งแรกในหลายปีที่ผ่านมา  และหัวใจของเรามนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงจริงๆ

            ดังนั้นในช่วงเวลานี้  ขอให้คุณพอใจกับคนที่คุณรัก กลับไปหาครอบครัว  การภาวนาพร้อมกันกับสมาชิกในครอบครัวเป็นพระพรยิ่งใหญ่  โดยอาศัยการภาวนา  คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่พระเจ้าสามารถช่วยคน  และในบ้าน  พระคริสตเจ้าทรงสัญญาเราว่า “ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่บรรดาผู้ที่รักพระเจ้า  “(เทียบ โรม 8:28)

            เราอยู่ในปี ค.ศ.2020  และ 20+20 = 40  ปี 2020  เป็นปีที่สหรัฐอเมริกาสำรวจสำมะโนประชากร  พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่โลก  ทรงบังเกิดในปีที่มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน (ลูก 2 : 1)

            สุดท้าย ค.ศ. 2020 เป็นวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์  ขอให้สายตาของเรามุ่งไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้า  และดำเนินชีวิตตามวิสัยทัศน์สมบูรณ์ของพระองค์เพื่อเรา  ตระหนักรู้ว่าพระองค์ทรงจับมือเรา (เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์)  ขอให้วันแห่งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่านี้  ช่วยให้เรามีจิตวิญญาณ ประเทศของเรา  และโลกของเราเป็นอิสระ  สิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาถึง  จงไว้วางใจในพระเจ้า  พระบิดา  พระบุตร  พระจิต

            อย่าลืมส่งบทความนี้แก่ครอบครัว  และเพื่อนๆของคุณ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

การสอนคำสอนชุมชนในอินโดนีเชีย

การสอนคำสอนชุมชนในอินโดนีเชีย

            ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า  ทำให้ผมหยิบหนังสือรายงานการประชุม คำสอนของเอเชีย

 ( ตุลาคม  ค.ศ. 1995 )  ผู้ร่วมประชุม 49 คน จาก  11 ประเทศเมื่อ  25 ปีมาแล้ว  หน้า  142 -173

            อินโดนีเซีย  มีพลเมือง 251 เมื่อ  25  ล้านคน  มีคาทอลิกร้อยละ 2.9  คือประมาณ  6.9  ล้านคน  แบ่งเป็น 38   สังฆมณฑล  (ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศที่ไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย  1- 6 สิงหาคม ค.ศ. 2017)  ที่  ยอร์คยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย )

            ในรายงานกล่าวถึงการประชุมคำสอน

 1. ครั้งแรก วันที่ 10 -16 กรกฎาคม  ค.ศ. 1977
 2. ครั้งที่ 2  วันที่ 29 มิถุนายน  ถึง 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1980
 3. ครั้งที่ 3 (กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1984)   กล่าวถึงการอบรมผู้นำคำสอนชุมชน  เริ่มกล่าวถึงการสอนคำ

สอนชุมชน  (Community  Catechesis)

 1. ครั้งที่ 4  การอบรมความเชื่อคริสตชนในด้านการมีส่วนด้านสังคม  (ตุลาคม ค.ศ. 1988)
 2. ครั้งที่ 5  เพื่อพัฒนาความเชื่อคริสตชนในการมีส่วนด้านสังคม (22-23  กันยายน  ค.ศ. 1992)

     ข้อไตร่ตรองของผู้รายงานเมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.  1995  เขียนว่า  แม้มีการประชุมต่อเนื่อง (ทุก 3-4 ปี ) แต่ก็ยังคงมีปัญหาให้แก้ไข  และพัฒนาสังคมต่อไป

–  คำสอนชุมชน  ต้องเป็นประสบการณ์ชีวิต  และพันธกิจของชุมชนคริสตชน  จึงต้องการผู้นำชุมชนที่เข้าใจชัดเจน
–  คำสอนชุมชน  มิใช่  การอบรมความเชื่อแบบเดียวเท่านั้น  ยังมีการแบ่งปันพระวรสาร  และการสอนนอกระบบ
–  การอบรมครูคำสอนสอน  และ หัวหน้าคริสตชน  ทั้งด้านข้อความเชื่อ  พระคัมภีร์  และการอภิบาล
–  การเสวนา กับผู้มีความเชื่อต่างกัน  เพราะเราเป็นคนกลุ่มน้อยในชุมชน

            คุณพ่อโรเบิร์ต  ฮาร์ดวิริยานะ  SJ  เห็นด้วยว่า  คำสอนชุมชนต้องสนใจวัฒธรรม  และเป็นวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนา  ชุมชนคริสตชนกลุ่มย่อย  (SCC)  หล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาพระเจ้า  ศีลศักดิ์สิทธิ์  ผู้นำต้องรับใช้ (บริการ) จึงเป็น  ศิษย์พระคริสต์  ที่สมบูรณ์ขึ้น  และสนใจคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรในชีวิตประจำ

            แม้เวลาจะผ่านไป  25 ปี แต่  “การสอนคำสอนเพื่อสร้างชุมชน” ยังเป็นหนึ่งในวิธีการสอนคำสอนสำหรับคนไทยในปัจจุบัน   ดังที่มีกล่าวถึงใน   “คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย” (ค.ศ. 2014) ว่า”  ลักษณะเฉพาะของงานคำสอนก็คือ  ชุมชนแห่งความเชื่อ เราจะต้องก้าวให้ไกลไปกว่าการสอนคำสอนในระบบโรงเรียน  โดยพัฒนาไปสู่การสอนคำสอนแบบ “ชุมชนแห่งความเชื่อที่อยู่ในวิถีชีวิตแบบไทย”  (หน้า 81)

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์   15/4/2020

ประชุมบิชอปนานาชาติ ที่เตรนโต

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2020

คณะโฟโคลาเร ได้จัดประชุมบิชอปคาทอลิกจาก 51 ประเทศ ทั้งอาฟริกา 35 คน อเมริกา 29 คน อาเซีย 19 คน ยุโรป 56 คน ตะวันออกกลาง 4 คน และโอเชียเนีย 1 คน รวม 140 คน มาพบกันที่ศูนย์มารีอาโปลี เมืองเตรนโต โอกาส 100 ปีเกิดของเคียร่า ลูบิค ไปร่วมมิสซา (22 มกราคม ค.ศ. 1920 -2020) หัวข้อ “พระพรพิเศษ เพื่อการรับใช้พระศาสนจักร และมนุษยชาติ”

พระพรพิเศษ (Charism) ในชีวิตพระศาสนจักร เคียร่า ผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเร ประทับใจในพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่า “เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน” (ยน 17.21)

พระศาสนจักรมีพันธกิจประกาศข่าวดี เราทุกคนทั้งพระสงฆ์ บิชอป นักบวชฆราวาส และเยาวชน มีหน้าที่ร่วมมือกันประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า ที่เราศรัทธา

โป๊ปฟรังซิส เน้นว่าเราต้องก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodal) และต้องกลับใจด้านการอภิบาล เพื่อพันธกิจนี้ (เทียบ EG 25-33)

เคียร่า เป็นเยาวชนผู้ใหญ่ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1940 -1945) เห็นความแตกแยก จึงเกิดแรงบันดาลใจ “ให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน” ไม่ว่านับถือศาสนาใด ชาติใด เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน

เมืองเตรนโต (Trento) มีความสำคัญในประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก มีประชุมสังคายนา ระหว่าง ค.ศ. 1545 -1563 พ่อมีโอกาสไปวัดที่ได้เป็นสถานที่ประชุม (475 ปีมาแล้ว) มีการแสดง 1 ชั่วโมง ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นว่าเป็นการฟื้นฟูพระศาสนจักรคาทอลิก หลังจากที่มีนิกายโปรแตสแตนท์… ไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน

เคียร่า ลูบิค เป็นชาวเตรนโต หลังสงครามก็มีความอดอยาก มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ต้องฟื้นฟูประเทศ เคียร่าได้แรงบันดาลใจตั้งคณะโฟโคลาเร เพื่อสร้างชุมชนโลก ด้วยความรักโดยพยายามดำเนินชีวิตตามพระวรสาร

***
กว่าจะได้รับการยอมรับ

เราไปดูพิพิธภัณฑ์ 100 ปีเกิดของเคียร่าไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์ที่อาสนวิหาร และตอนบ่ายมีนักประวัติศาสตร์ 2 คน มาบรรยายให้ฟัง

มีบิชอปของเตรนโต มาแบ่งปันประวัติศาสตร์ พระพรพิเศษของเคียร่า และคณะโฟโคลาเร มีช่วงเวลาแบ่งปันความประทับใจของบิชอปหลายองค์ที่รู้จักแนวทางชีวิต สร้างชุมชนโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยความรัก

วันที่ 10-12 มกราคม เราจะเดินทาง 4 ชั่วโมง จากเตรนโตไปเมืองลอบเปียโน่ โรงเรียนชีวิตของคณะโฟโคลาเร

++++++++++
พ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

ประชุมบิชอปนานาชาติ ที่เตรนโต

บิชอปปาโปรค์สกีห้ามผู้ออกกฎหมายรัฐอิลลินอยส์สนับสนุนการทำแท้งรับศีลมหาสนิท

สปริงฟิลด์ รัฐอิลลินอยส์ 6 มิถุนายน 2019 (CNA)

บิชอปปาโปรค์สกีแห่งสปริงฟิลด์ รัฐอิลลินอยส์ (สหรัฐอเมริกา) ได้ประกาศห้ามผู้นำออกกฎหมายของรัฐ มิให้รับศีลมหาสนิทในสังฆมฑล เพราะได้ออกเสียงสนับสนุนกฎหมายการทำแท้ง…จนกว่าไปสารภาพบาปก่อน

ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 915 “ต้องไม่แจกศีลมหาสนิทให้แก่… บุคคลที่ดื้อดึงอยู่ในบาปหนักอย่างเปิดเผย”

บิชอปกล่าวว่า” พวกเขาจะรับศีลมหาสนิทได้หลังจากเสียใจแท้จริงในบาปหนัก ไปสารภาพและต้องใช้โทษบาปอย่างเหมาะสม สำหรับความเสียหาย และการสะดุด”

ในรัฐอิลลินอยส์ไม่กี่วันมานี้ได้ผ่านกฎหมาย การทำแท้ง ให้คลินิก และบรรดานายแพทย์ทำแท้งได้โดยเสรี บิชอปปาโปรค์สกีได้ออกกฤษฎีกา แนะนำบรรดาบาดหลวง และสังฆานุกรในสังฆมณฑล สปริงฟิลด์ให้ระงับการส่งศีลมหาสนิทแก่นาย Cullerton และ Madigan ทั้งสองเป็นคาทอลิก

ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ม.916 ว่า “บุคคลที่สำนึกว่าตนอยู่ในบาปหนัก ต้องไม่ถวายมิสซา หรือ รับพระวรกายของพระเยซูเจ้า โดยมิได้รับศีลอภัยบาปก่อน เว้นแต่มีเหตุผลหนัก และไม่มีโอกาสสารภาพบาป ในกรณีเช่นนี้บุคคลนั้นต้องไม่ลืมว่า ตนต้องเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงความตั้งใจจะไปสารภาพบาปโดยเร็วที่สุด”

“ในกรณีละเมิดเด็กๆผู้บริสุทธิ์ เราจึงต่อต้านการฆาตกรรมเด็กผู้ไร้เดียงสาให้ถูกกฎหมาย.. การฆาตกรรมเด็กทารกผู้ไม่มีทางต่อสู้ป้องกัน ย่อมเป็นการกระทำที่เลวร้ายมาก”

“เราเข้าใจหลายคนตั้งครรภ์โดยมิได้วางแผนจึงรู้สึกกลัว และลำบากในสังคม เราต้องหาทางช่วยเหลือมารดาที่ตั้งครรภ์เหล่านี้ ด้วยวิธีที่เป็นไปได้… ต้องช่วยทั้งแม่และเด็กหลังจากคลอดแล้ว เด็กมิใช่ปัญหา เด็กเป็นของขวัญจากพระเจ้า”

กฤษฎีกาของบิชอปออกมา 5 เดือน หลังจากผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค Andrew Cuomo คาทอลิก ในเดือน มกราคม 2019 ได้เซนต์อนุมัติ กฎหมาย การทำแท้ง

“ทารกในครรภ์ มิใช่ทรัพย์สมบัติ ใครจะทำลายด้วยเหตุผลใดๆได้ พ่อภาวนาให้ผู้ออกกฎหมายเหล่านี้ กลับใจ เพื่อรับศีลมหาสนิท

พ่อต้องการขอบใจบรรดาผู้ออกกฎหมายที่ไม่โหวตให้ ขอบใจในความกล้าพูดความจริงเรื่องนี้ ที่เป็นสิทธิ์พื้นฐานที่สุด สิทธิมีชีวิตที่เราภูมิใจ

++++++++++

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป