ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ 3 จังหวัด

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ 3 จังหวัด

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่
ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพบริการสาธารณสุขและคุ้มครองสิทธิ์ให้ดียิ่งขึ้น

Kingkeaw Chantip

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด งานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุข

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด งานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุข

วันที่ 10 ก.ค. 2020 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่
ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความคิด งานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุข ร่วมกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , เครือข่ายโรงพยาบาล 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ และวัดคาทอลิกฝาง ร่วมแบ่งปันแก่ชุมชน

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ และวัดคาทอลิกฝาง ร่วมแบ่งปันแก่ชุมชน

หลังจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ดีขึ้น แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้ฝ่ายงานสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย เพื่อติดตามกิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.สำนัก 5 ร่วมกับวัดคาทอลิกฝางและผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า ในช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2563 วัดคาทอลิกฝางและเครือข่ายชาติพันธุ์ได้นำผลผลิตที่เกิดในโครงการแบ่งปันให้กับชาวบ้านรอบๆ โบสถ์และในชุมชน รวมถึงได้วางแผนปฎิบัติการร่วมมือกันส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งระดับวัดและระดับชุมชนต่อไป

ประชุมแลกเปลี่ยนเรื่อง กลไกคุ้มครองสิทธิพื้นที่ชาติพันธุ์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรื่อง กลไกคุ้มครองสิทธิพื้นที่ชาติพันธุ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2020 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรื่องกลไกคุ้มครองสิทธิพื้นที่ชาติพันธุ์ ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง โดยมีนายกเทศบาลแม่ปูคาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันกำแพงร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันในครั้งนี้ด้วย

การประชุมเตรียมจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การประชุมเตรียมจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

18 มิถุนายน 2020

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยปีนี้ที่ประชุมได้มีความเห็นรูปแบบงานเรื่อง “ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที” ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นข้อเสนอต่อ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมด้วย

19 มิถุนายน 2020

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเสนอความเห็นต่อ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาข้อเสนอด้านคุณภาพมาตราฐานบริการสาธารณสุข ขอบเขตและประเภทสิทธิประโยชน์ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ ที่เอื้อต่อประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักมีส่วนร่วมจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาร่วมรับข้อเสนอการรับฟังความเห็นในครั้งนี้

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้นำศาสนิกสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้นำศาสนิกสัมพันธ์(ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์และฮินดู) เรื่อง “บทบาทของศาสนาต่อปัญหาการอพยพย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย มีคุณกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ แผนกชาติพันธ์ุ, คุณผ่องพิศ มีงาน บ้านเอื้ออารีเชียงใหม่, คุณประภา วงศ์จอมพร แผนกผู้สูงอายุและเวชบุคคล, คุณยุทธชัย เงินหล้า แผนกเยาวชน เป็นตัวแทนของศาสนคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ประเด็นสำคัญ

  • สถานการณ์และนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยคุณรุจิรา ชมภูพาน สำนักง่นจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
  • นิมิตและบทบาทของศาสนาเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติและการค้า
  • การท้าทายและองค์กรศาสนาต่อผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยอาจารย์กอเซ็ม นักวิจัย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สรุปแนวทางในอนาคตร่วมกัน

Reported by Togy Yuthachai Ngeanla