โอกาสครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเจริญ คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์

โอ กาสครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล เจริญ นันทการ และ คุณพ่อยอแซฟ ดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ บรรดาญาติพี่น้องของคุณพ่อเจริญ ได้จัดให้มีพิธีฉลองเพื่อโมทนาคุณพระเจ้าที่ได้เลือกคุณพ่อทั้งสองเป็นสงฆ์ผู้รับใช้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2016 ที่วัดนักบุญอันตน ป่าหมาก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บ้านเกิดของคุณพ่อเจริญ โอกาสนี้บาดหลวงและพี่น้องสัตบุรุษได้ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ทั้งคริสตชนและศาสนิกอื่น พิธีเป็นไปด้วยความศรัทธายิ่ง

บาดหลวงใหม่คณะธรรมทูตไทย

คุ ณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา คณะธรรมทูตไทย ได้รับศีลบวชโดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนศิริมาตย์เทวี วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน จ.เชียงราย มีคุณพ่อดุรงฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาสวัด
งานในวันนี้มีบาดหลวงมาร่วม 49 องค์ นักบวช สามเณรและบรรดาพี่น้องสัตบุรุษกว่า 800 คน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับบาดหลวงใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1969
รับศีลล้างบาปที่ วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว จ.สกลนคร
บิดาชื่อ ยอห์น บัปติสต์ ศิริ สมเสน
มารดาชื่อ มารีอา ไสล เมาบุตรดา (เสียชีวิตแล้ว)
มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นบุตรคนที่ 2
การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อุดมศึกษา เทคโนโลยีศรีราชา จ.ชลบุรี
วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
และปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ.2009 – 2013
รับแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2010
โดยอาร์ชบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ณ สามเณราลัยแสงธรรม
รับแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2011
โดยบิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ณ สามเณราลัยแสงธรรม
รับศีลบวชสังฆานุกร วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2014
โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
คติพจน์ “พระเยซูเจ้าเท่านั้น” (มัทธิว 17:8)

ปัจจุบันคุณพ่อไวพจน์เป็นผู้ช่วยอธิการบ้านเณรเล็กของสังฆมณทลเชียงใหม่ ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน จ.เชียงราย

ฉลอง 30 ปี บ้านเปียงหลวง

2 5 ธันวาคม ค.ศ. 2014 หลังจากที่พระคุณเจ้าวีระฉลองคริสต์มาสที่บ้านแม่ลาย เขตแม่เหาะ ได้เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเปียงหลวง เขตวัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อฉลองคริสต์มาสพร้อมฉลอง 30 ปี บ้านเปียงหลวง มีคุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล เจ้าอาวาสวัดเขตห้วยต้นนุ่น เมื่อพระคุณเจ้าไปถึง คุณพ่อจตุพงษ์และขบวนชาวบ้านต้อนรับและนำพระคุณเจ้าไปเสกถ้ำแม่พระ และรับประทานอาหารเย็น
19.00 น. เริ่มด้วยการฉายภาพเกี่ยวกับประวัติของหมู่บ้าน ต่อจากนั้นพิธีมิสซาพระคริสตสมภพ โดยมีคุณพ่อดุรงฤทธิ์ กระบวนสิริ เป็นประธานมิสซา ร่วมกับบรรดาบาดหลวง ซิสเตอร์ และชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ ก่อนจบมิสซาพระคุณเจ้ากล่าวเปิดงานและถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานในค่ำคืนนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ร่วมกับคณะกรรมการวัดตำบลแม่กิ๊ มีการจัดสอยดาว การแสดงของเด็กๆ เยาวชน จากโรงเรียนและหมู่บ้านต่างๆ หลายรายการ
26 ธันวาคม เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีมิสซาฉลอง 30 ปี บ้านเปียงหลวง พระคุณเจ้าเป็นประธาน มีการกล่าวรายงานประวัติวัดพระแม่มารีย์ บ้านเปียงหลวง พระคุณเจ้ามอบของที่ระลึกให้กับผู้อาวุโสของหมู่บ้านที่ร่วมกับบุกเบิกพื้นที่แห่งนี้ จบพิธีรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และเดินทางต่อไปอำเภอแม่แจ่ม

รายงานผลกระทบแผ่นดินไหว ที่โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย

เรื่อง  รายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบแผ่นดินไหว
กราบเรียน  บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  วีระ อาภรณ์รัตน์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2014 ว่าโรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไร  ทางโรงเรียนได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ได้มาช่วยตรวจสอบเพื่อจะได้รู้เข้าใจสภาพความเป็นจริงจากผู้เชี่ยวชาญว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

ดังนั้น ทางโรงเรียนได้เชิญ  รศ.ดร.ไพบูลย์  ปัญญาคะโป  ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงานได้มาสำรวจสภาพตึกพระแม่มารีย์โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ที่เห็นรอยร้าวปรากฏอยู่บางจุด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2014 ลงความเห็นเบื้องต้นว่า  จากการดูร่องรอยจากตัวอาคารและดูแบบแปลนประกอบคร่าวๆ ยังไม่มีอะไรกระทบโครงสร้าง เช่น แนวดิ่ง เป็นต้น เพราะตึกพระแม่มารีย์นี้สร้างด้วยเสาหลักทั้งหมด (ไม่ใช่เสาเอน) สำหรับรอยร้าวบางจุดที่ปรากฏให้เห็น  เป็นเพียงส่วนภายนอกที่ฉาบปูนซีเมนต์ปิด เพื่อความสวยงามเรียบร้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้เอาสำเนาแบบแปลนไปวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วจะเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการซ่อมบำรุงอีกทั้งประมาณการใช้จ่ายต่อไป

คุณพ่อ ดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ
บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง 2014

เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อธนู กระทอง เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งลู ร์ด ลำปาง ได้จัดฉลองวัดประจำปี 2014 โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ คุณพ่อเปียร์ลุยจี ซีวีเอโร คณะบาดหลวง คณะซิสเตอร์และสัตบุรุษร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

Ampa Wannalert

สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

17 สิงหาคม ลำปาง

งาน Bible Games เขต 3 (ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน) สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 ณ โรงเรียน อรุโณทัย ลำปาง

ผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดงานไบเบิลเกมส์ เขต 3 ณ โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 11 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน กิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม และการแห่พระคัมภีร์โดยมีนักเรียนฟ้อนรำถวายเกียรติแด่พระวาจาของพระเจ้า  ต่อด้วยกล่าวเปิดงานโดยอธิการคณะภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ซิสเตอร์ประทุม   สิงห์มัจฉา  คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นประธานในพิธี  และยังเป็นพิธีกรด้วยกันกับมาเซอร์ มารีอักเนส บัวทรัพย์ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มีการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน สลับกับการแข่งขันส่วนบุคคล ซึ่งในจำนวนเด็ก 40 คน ที่ได้สมัครแข่งขันรายบุคคล มี 16 คน ที่ได้คะแนนสูงสุด และอีกหลายคนที่ห่างแค่ 1-2 คะแนนเท่านั้น

การจัดงานในครั้งนี้คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยลำปาง อธิการคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า คุณพ่อเจ้าวัด และบุคคลกรครูจากโรงเรียนอรุโณทัยลำปางเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการจัดสถานที่จัดงาน อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขอบคุณคุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์ เขต 3 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หน่วยงานที่ชนะการแข่งขัน มีดังนี้
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มี 2 หน่วยงานดังนี้
  1.    โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง
  2.    บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 2 หน่วยงานดังนี้
  1.    ศูนย์สงเคราะห์เนเมเซีย (แจ้ห่ม)
  2.    วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก พะเยา
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มี 1 หน่วยงานดังนี้
  1.    ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพแจ้ห่ม
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 1 หน่วยงาน ดังนี้
  1. วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล งาว

24 สิงหาคม ขุนยวม
สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

งาน Bible Games เขต 5 แม่ฮ่องสอน สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2013 ณ ศูนย์คาทอลิกขุนยวม

ผนกเยาวชนได้ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดงานไบเบิลเกมส์ ในเขต 5 แม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์คาทอลิกขุนยวม มีคุณพ่อซิสเตอร์ และครูคำสอนจาก เขตวัดต่างๆ ได้นำนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน จาก 5 หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มแข่งขัน 8 กลุ่ม บรรยากาศของการจัดงานเต็มไปด้วยเนื้อหาพระคัมภีร์ ให้เด็กและเยาวชนตอบ ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล วิธีการนำเกมส์ของพิธีกรทำให้เด็กและเยาวชนสนุกกับการตอบคำถามและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน

ขอขอบคุณเซอร์มารีย์อักแนส บัวทรัพย์ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จอมทองที่มาเป็นพิธีกร คุณ ยุทธชัย เงินหล้า เจ้าหน้าที่แผนกงานเยาวชนที่มาเป็นผู้นำกิจกรรมตลอดทั้งวัน และ คุณสิริ เจริญธรรม ที่ได้อำนวยความสะดวกหลายอย่างในการจัดงานอีกด้วย ขอขอบคุณ คุณพ่อทูน   ประภาสสันต์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูกประคำ ขุนยวม และคุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและรับผิดชอบศูนย์ขุนยวม สำหรับความร่วมมือที่ดีเยี่ยม

ขอบคุณคุณพ่อจากเขตวัดต่างๆ ซิสเตอร์คณะแม่ปอน ครูคำสอน พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์ เขต 5 เป็นงานที่เด็กเยาวชนสนใจ และต้องการให้มีการจัดอีกต่อไป

31 สิงหาคม พาน
สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

งาน Bible Games เขต 4 เชียงราย สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2013 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน เชียงราย

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำโดยคุณพ่อ เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์ฯ จัดงานไบเบิลเกมส์ในเขต 4 ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อำเภอพาน ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2013 มีเด็ก เยาวชน มาร่วมกิจกรรม 261 คน จาก 13 หน่วยงาน และมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ พี่เลี้ยง รวมเป็นทั้งหมด 341 คน

โดยมีการแข่งขันเป็นกลุ่มระหว่าง 16 กลุ่ม และการแข่งขันรายบุคคล มีคนสมัครทั้งหมด 50 คน ทำให้มีบรรยากาศแห่งความกระตือรือร้นของเด็กในการร่วมกิจกรรม คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ประทับใจในความร่วมมือของ คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา และสามเณรเล็กสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่ได้เตรียมทุกอย่างอย่างดี เริ่มตั้งแต่การวางแผน เตรียมสถานที่ ซ้อมบทเพลงที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการสวดภาวนาในการแห่พระคัมภีร์และในพิธีมิสซา และยังคอยบริการทุกคนที่มาร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ และด้วยใจรัก

ขอบคุณคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถมภ์ พาน คุณพ่อสันติ ยอเปย ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง ที่พาเยาวชนมาร่วมงานทุกท่าน ทำให้เยาวชนสามารถร่วมงานอย่างมีความสุข

เกี่ยวกับโครงการ

“เพื่อท่านจะได้รู้ว่าคำสอนที่ได้รับมานั้นเป็นความจริง” (ลก1:4)

กิจกรรมปีแห่งความเชื่อจัดโดยแผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่

เกี่ยวกับโครงการ
แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ออกโครงการ Bible Games สัญจร ในพระวรสารนักบุญลุกา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภทและช่วงเวลาดังนี้

1. กิจกรรมภายในหน่วยงานที่ร่วมโครงการ

เป็นการศึกษาพระวรสารนักบุญลูกาตามเอกสารแนะนำที่คณะกรรมการฯจัดเตรียมให้ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อเคือน พ.ค. 2013

2. การจัดงาน Bible Games ทั้งรายบุคคลและระดับหน่วยงาน ทั้ง 5 เขตของสังฆมณฑลเชียงใหม่
ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานและมีลำดับการจัดงาน Bible Games ในแต่ละเขตดังนี้:

เขต 3: ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน     ในวันที่ 17 สิงหาคม 2013
เขต 5:  แม่ฮ่องสอน                      ในวันที่ 24 สิงหาคม 2013
เขต 4: เชียงราย                          ในวันที่ 31 สิงหาคม 2013
เขต 2: จอมทอง                         ในวันที่ 07 กันยายน 2013
เขต 1:  เชียงใหม่                       ในวันที่ 7 ธ.ค. 2013

3. การจัดงาน Bible Games รอบสุดท้าย ทั้งรายบุคคล และระหว่างหน่วยงานที่ได้คะแนนที่ดี    ที่สุดของทุกเขต ซึ่งจะจัดขึ้นตอนบ่ายในวันที่ 7 ธ.ค. 2013 ที่เชียงดาว