ผลกระทบ แผ่นดินไหววัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี บ้านใหม่จัดสรร ม.18 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว

คุณ พ่ออัลแบร์โต เพนซา ได้ส่งข่าวรูปผลกระทบแผ่นดินไหววัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี บ้านใหม่จัดสรร ม.18 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 มาให้ดูครับ โดยเสาของวัดหลังนี้เป็นเสาปูนสำเร็จรูป เสาจึงเกิดการแยกออกจากตัวผนังวัด

และคุณพ่อเพนซายังเล่าให้ฟังอีกว่า มีชาวบ้านคนหนึ่งโดนบ้านทับ (ไม่รู้ว่าส่วนไหนของบ้าน) จึงทำให้เขาเป็นอัมพฤกต์ โดยขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ

รายงานผลกระทบแผ่นดินไหว ที่โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย

เรื่อง  รายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบแผ่นดินไหว
กราบเรียน  บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  วีระ อาภรณ์รัตน์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2014 ว่าโรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไร  ทางโรงเรียนได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ได้มาช่วยตรวจสอบเพื่อจะได้รู้เข้าใจสภาพความเป็นจริงจากผู้เชี่ยวชาญว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

ดังนั้น ทางโรงเรียนได้เชิญ  รศ.ดร.ไพบูลย์  ปัญญาคะโป  ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงานได้มาสำรวจสภาพตึกพระแม่มารีย์โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ที่เห็นรอยร้าวปรากฏอยู่บางจุด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2014 ลงความเห็นเบื้องต้นว่า  จากการดูร่องรอยจากตัวอาคารและดูแบบแปลนประกอบคร่าวๆ ยังไม่มีอะไรกระทบโครงสร้าง เช่น แนวดิ่ง เป็นต้น เพราะตึกพระแม่มารีย์นี้สร้างด้วยเสาหลักทั้งหมด (ไม่ใช่เสาเอน) สำหรับรอยร้าวบางจุดที่ปรากฏให้เห็น  เป็นเพียงส่วนภายนอกที่ฉาบปูนซีเมนต์ปิด เพื่อความสวยงามเรียบร้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้เอาสำเนาแบบแปลนไปวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วจะเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการซ่อมบำรุงอีกทั้งประมาณการใช้จ่ายต่อไป

คุณพ่อ ดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ
บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ