พระสัญญา 12 ข้อ ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พระสัญญา 12 ข้อ
ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 1. เราจะประทานพระคุณทุกๆ ประการที่จำเป็นตามสถานภาพแห่งชีวิตของเขา
 2. เราจะนำสันติสุขมาสู่ครอบครัวของเขา
 3. เราจะปลอบบรรเทาใจเขา ในความทุกข์ยากต่างๆ
 4. เราจะเป็นที่ลี้ภัยอันปลอดภัย ของผู้ที่อยู่ในภยันตรายของศัตรูแห่งชีวิต  และเป็นต้นเมื่อใกล้จะตาย
 5. เราจะประทานพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์มายังกิจการงานทุกอย่างของเขา
 6. คนบาปจะพบท่อธารและมหาสมุทรแห่งความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตในพระหฤทัยของเรา
 7. วิญญาณที่ศรัทธาร้อนรน จะก้าวไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงขึ้น
 8. เราจะอวยพรทุกบ้านที่มีรูปพระหฤทัยของเราตั้งไว้เป็นที่เคารพบูชา
 9. วิญญาณที่เย็นเฉยจะกลับเป็นวิญญาณที่ร้อนรน
 10. เราจะประทานพระพรให้บาดหลวงสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้มีใจแข็งกระด้าง
 11. เราจะจารึกชื่อของผู้ที่เผยแผ่ความศรัทธานี้ไว้ในพระหฤทัยของเราตลอดไป
 12. ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน 9 ครั้ง ต่อเนื่องกัน จะได้รับพระหรรษทานความเป็นทุกข์ถึงบาปในวาระสุดท้าย

สาส์นอภิบาล เลขที่ ชม. 037/2020 เรื่อง แนวปฏิบัติและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สาส์นอภิบาล เลขที่ ชม. 037/2020

ของบิชอปฟรังชิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

เรื่อง แนวปฏิบัติและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ถึง บาดหลวง นักบวชชาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษ ศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

“ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ ความทุกข์ลำเค็ญหรือ ความคับแค้นใจหรือ การเบียดเบียนข่มเหงหรือ การขาดอาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือ ภยันตรายและคมดาบหรือ … แต่ในการทดลอง ทั้งหมดนี้ เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรา” (รม 8:35-37)

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค C0VID-19 ในประเทศของเราได้ทวีความรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนจำนวนมาก และเพี่อตอบรับมติของคณะรัฐมนตรี เมี่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม ค.ศ.2020 รวมถึงการตอบรับสาส์นอภิบาลเลขที่ สสท. 032/2020 จากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

ดังนั้น เพื่อเราจะได้ผ่านพ้นมหันตภัยครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็วและการสูญเสียน้อยที่สุด ศาสนปกครอง เขตเชียงใหม่ จึงประกาศแนวปฏิบัติและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค C0VID-19 ดังนี้

1. มีความเชื่อ และวางใจในความรักของพระเป็นเจ้า ด้วยการสวดภาวนาทั้งส่วนตัวและภายในครอบครัว เพี่อพี่น้องของเราที่ป่วย เพี่อชุมชนของเราและชุมชนโลก

2. การปฏิบัติตนและร่วมมืออย่างจริงจัง ตามคำแนะนำของรัฐบาลทั้งจากส่วนกลาง/ท้องถิ่น และพระศาสนจักร

3. ธรรมเนียมการทักทายของพี่น้องชนเผ่า ขอให้ใช้การไหว้แทน

4. สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ในเขตศาสนปกครองของเรา ให้ถือปฏิบัติดังนี้

4.1. งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ ทั้งในวันอาทิตย์รวมถึงวันธรรมดา (ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม ค.ศ.2020 ถึงวันเสาร์ที่ 4 เมษายน ค.ศ.2020) รวมถึงให้งดหรือเลื่อน การอบรมสัมมนาต่างๆ เป็นต้น ค่ายคำสอน การประชุม ฯลฯ จนกว่าจะมีการประกาศหรือแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น

4.2. ขอคุณพ่อเจ้าอาวาสได้เปิดวัด เพี่อให้นักบวชและบรรดาสัตบุรุษสามารถสวดภาวนาเป็นการส่วนตัวได้ สำหรับพิธีกรรมในวัด นอกเหนือจากการงดการจุ่มน้ำเสกแล้ว ยังขอให้งดเว้นใช้มือสัมผัส แตะ หรือจูบ รูปพระและรูปนักบุญต่างๆ โดยให้แสดงความเคารพต่อรูปพระด้วยการไหว้

4.3. สำหรับการรับศีลมหาสนิทในช่วงระยะนี้ นอกจากจะให้สัตบุรุษรับศีลมหาสนิทด้วยมือ ก่อนส่งศีลมหาสนิท ศาสนบริกรจะกล่าว ‘พระกายพระคริสตเจ้า” และทุกคนที่ปรารถนาจะรับศีลตอบพร้อมกันว่า ‘‘อาแมน’ หลังจากนั้นพระสงฆ์ใปส่งศีลโดยไม่ต้องกล่าวและผู้รับก็จะไม่ตอบอะไรด้วยเช่นกัน

4.4. ติดตามพิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น พิธีบูชาขอบพระคุณทั้งวันธรรมดาและวันอาทิตย์ ทางสื่อออนไลน์ของพระศาสนจักร(เช่น www.csct.or.th www.thaicatholicmedia.com www.catholic.or.th www.ratchaburidio.or.th www.chandiocese.org เป็นต้น)

4.5. สำหรับการรับศีลมหาสนิทในช่วงนี้ ขอให้รับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา

4.6. ในกรณีของพิธีกรรมที่เลี่ยงไม่ได้

ก. พิธีปลงศพ ควรหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และควรมีช่องว่างระหว่างกันอย่างน้อยเป็นระยะ 1 เมตร

ข. การโปรดศีลเจิมผู้ป่วยในวาระใกล้สิ้นชีวิต ขอให้กระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยการใช้หน้ากากอนามัยและถุงมือ

ค. การโปรดศีลอภัยบาป สามารถใช้แบบที่ 3 ได้ คือการสารภาพบาปและรับการอภัยร่วมกัน โดยแนะนำให้ทั้งศาสนบริกรและผู้สารภาพบาปอยู่ในที่โล่ง ใส่หน้ากากอนามัย และมีช่องว่าง ระหว่างกัน ตามข้อ ก

4.7. ระหว่างที่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกตินั้น ขอให้ทุกคนได้ให้ความสำคัญกับการภาวนาส่วนตัว หรือในครอบครัวเป็นหลัก

4.8. ขอให้คุณพ่อทุกท่าน ทำความเข้าใจในเอกสาร เพื่ออธิบาย/ตอบข้อสงสัยต่างๆ และติดบอร์ดคำประกาศ ฉบับนี้และจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย แก่พี่น้องสัตบุรุษด้วย

ขอพระเจ้าโดยผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์และนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โปรดปกป้องทุกท่าน และบรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรคให้คลี่คลายโดยเร็ววัน

(บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

สัมมนาสตรีระดับชาติ 11 สังฆมณฑล

บรรยากาศ:คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒาสังคม แผนกสตรี(คคส.)20 ปีแผนกสตรี:ไตร่ตรอง บททวน พันธกิจสตรีคาทอลิก พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาโดยบาดหลวงพิเชฐ แสงเทียน -นำเสนอ “20 ปี คคส.:ไตรตรองทบทวน พันธกิจสตรีคาทอลิก”โดยซิวเตอร์วรนุช ประนอมมิตร
– หัวข้อ “สตรีกับการพัฒนาสังคมและการประกาศข่าวดี” โดยบาดหลวงนิพจน์ เทียนวิหาร
-แบ่งกลุ่มไตร่ตรอง “20 ปีสตรีกับการพัฒนาและการดูแลสิ่งสร้างของพระ”โดยดร.สุนทร วงศ์จอมพรและคณะ
…ช่วงบ่ายดูงานกิจกรรมและงานพัฒนาของสตรี
…ช่วงค่ำ กิจกรรมกลุ่มสรุปประเด็นการเรียนรู้จากการดูงาน. วันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ศูนย์มิสซัง สังฆมณฑลเชียงใหม่.
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

สัมมนาสตรีระดับชาติ 11 สังฆมณฑล

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ประจำปี

โอกาสเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ประจำปี 2019:18-19:Dec.
“_แม้เจ้าหน้าที่จะมีจำนวนน้อยแต่มีคุณภาพเป็นคนธรรมดามากๆแต่พวกเราสามารถทำงานได้
_พ่อเชื่อว่าพระอยู่กับเราเหมือนนักบุญยอแซฟเป็นแผนการของพระ
_ให้เราทำหน้าที่ให้ผู้อื่นรู้จักพระเยซูเจ้า ให้เราเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ดีของพระ และให้พระวาจาเป็นศูยน์กลางของชีวิต” บทเทศน์ส่วนหนึ่งของบาดหลวงสิริชัย บุหงาสวรรค์
…หัวข้อไตร่ตรอง:พระเจ้าและะเงินทอง มธ.6:24
“ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

ถ่ายทอดสดพิธีการต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อย่างเป็นทางการ

พิธีการต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อย่างเป็นทางการ

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีการต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง กรุงเทพฯ
ได้ที่ www.catholic.or.th/live/live20popefrancis1
หรือรับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://www.youtube.com/c/catholicbkkitbkk/live

สรุปรายงานการเบียดเบียนข่มเหงชาวคริสต์ในอาเซีย

นิวยอร์ค  25  ตุลาคม  2019 (Catholic  News   Agency)  โดย  Matt  Hadre

ขณะที่ชาวคริสต์ในประเทศอิรัค  และซีเรียกำลังทนทุกข์ยากหลังจากไอซิสพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  ก็มีการเบียดเบียนที่ใหม่ในเอเชียใต้  และตะวันออก  รายงานโดยกลุ่ม Aid  to the  Church in Need  (ACN = ความช่วยเหลือพระศาสนจักรที่ลำบาก)

ACN  รายงานการศึกษา  2 ปี  เรื่องการเบียดเบียนชาวคริสต์ หัวข้อ  “ถูกเบียดเบียน  และถูกลืม?”  ให้ข้อมูลการก่อกวน  ความรุนแรง  และการแบ่งแยกชาวคริสต์  ตั้งแต่  กรกฎาคม  2017  จนถึงกรกฎาคม  2019  (25 เดือน)

–  สตรีชาวคริสต์ทนทุกข์มากที่สุด  ถูกกระทำ  ถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนา  และได้รับความรุนแรงทางเพศ

–  มี 12  ประเทศที่รุนแรงมากที่สุด  คือ อิรัค  อียิปต์  ไนจีเรีย  สาธารณรัฐอาฟริกากลาง  ซูดาน  อินเดีย  ปากีสถาน  เมียนมาร์  ศรีลังกา  จีน  ฟิลิปปินส์  และ เกาหลีเหนือ

พระคาร์ดินัล  โยเซฟ  คุทท์  แห่ง  การาจี  (ปากีสถาน)  ได้เขียนในบทนำของรายงานนี้ว่า“คำที่พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์  เตือนใจเราผู้ติดตามพระองค์ว่า “ถ้าเขาเบียดเบียนข่มเหงเรา  เขาจะเบียดเบียนข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย (ยน 15:20)   …ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาผู้ทนทุกข์มากกว่าเรา  ให้พบกำลังใจในคำกล่าวของนักบุญเปาโลที่ว่า”เราทนทุกข์ทรมานรอบด้าน  แต่ไม่อับจน  เราจนปัญญา  แต่ไม่หมดหวัง  เราถูกเบียดเบียนแต่ไม่ถูกทอดทิ้ง  เราถูกตีล้มลง  แต่ไม่ถึงตาย  เราแบกความตายของพระเยซูเจ้าไว้ในร่างกายของเราอยู่เสมอ  เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูเจ้าจะปรากฏอยู่ในร่างกายของเราด้วย”  (2 คร.4:8-10)

ขณะที่พวกไอซิสทำร้ายชาวคริสต์ในประเทศอิรักและซีเรียตั้งแต่  ค.ศ.2014  นานาชาติได้ประณาม  ก็เริ่มมีการทำร้าย การฆาตกรรม  และก่อกวนชาวคริสต์ในอินเดีย  ศรีลังกา   เมียนมาร์  จีน  และเกาหลีเหนือ

หลังจากสงครามภายในประเทศศรีลังกาได้ยุติลงเมื่อ  10 ปีมาแล้ว  ชาวคริสต์ และชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ถูกกลุ่มชาตินิยมสิงหลพุทธโจมตีและใช้ความรุนแรง  กลายเป็นโศกนาฏกรรมในวันอาทิตย์ปัสกา  (21  เมษายน  2019) กลุ่มไอซิสประกาศรับผิดชอบการระเบิดวัดและโรงแรม  ในตรีวารปัสกา ทำให้เสียชีวิต 258  คน  และบาดเจ็บประมาณ  500 คน  พระคาร์ดินัล  มัลคอม  รันจิต  แห่งกรุงโคลัมโบได้แถลงขอให้รัฐบาลศรีลังกาออกแรงมากขึ้นเพื่อป้องกันการระเบิด  เพราะมีค่ายอบรมผู้ก่อการร้ายของกลุ่มจีฮัดถึง  5 แห่ง

ในประเทศอินเดีย  มีคนเตือนบรรดาผู้นำชาวคริสต์ให้ระวังกลุ่มชาตินิยมฮินดู  จะข่มขู่ศาสนิกชนกลุ่มน้อย  เพราะมีรายงานระยะ 2  ปีที่ผ่านมา  เกิดเรื่อง  24  ใน  29 รัฐในอินเดีย  ใน  ปี 2017  มี  440  เหตุการณ์ต่อต้านชาวคริสต์     ปี 2018  มากกว่า 470  ครั้ง  และ  4  เดือนแรกของ  2019 มีการโจมตีแล้ว  117  ครั้ง

ประเทศจีน  และเกาหลีเหนือ  ก็ยังเบียดเบียนชาวคริสต์ต่อเนื่อง  ชาวคริสต์ไนจเรียยังถูก กลุ่ม BoKo  Haram  และ Fuleni  เบียดเบียนเช่นกัน

 

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  สรุปข่าว

ฉลองวัดอัครเทวดา ราฟาแอล ขุนแปะ

อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019
คุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เจ้าอาวาส และคุณพ่ออรุณ กะโน๊ะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และสัตบุรุษ ที่บ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ จัดฉลองวัด มีสัตบุรุษมาร่วมฉลอง ประมาณ 400 คน
เป็นธรรมเนียมที่ดีที่จัดฉลองวัด เปิดโอกาสให้บิชอป บาดหลวง ซิสเตอร์ไปเยี่ยม และลูกวัด ก็กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ ญาติพี่น้อง
คุณวุฒิ พี่ชายของคุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล ก็มาถ่ายทอดวงจรปิด ช่วยให้สัตบุรุษใต้วัดได้ร่วมพิธีดีขึ้น
หลังมิสซาคุณพ่อติดคำ เชิญซิสเตอร์เชลียง (คณะพระหฤทัย) ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ (คณะอูร์สุลิน) โมโด่ะประทีป พออิโพ และคุณพ่อธินากร พูดกับสัตบุรุษถึงพันธกิจที่ทำ
คุณพ่อเจ้าวัดได้ซื้อระฆังใบใหม่ ราคา 130,000 บาท มาใช้ที่วัด แต่มีเงินเพียง 50,000 บาท
สัตบุรุษมาเต็มวัดชั้นบน ขับร้องภาษาปกาเกอะญอ ชวนศรัทธา มีสมาชิกพลมารีย์ ประมาณ 20 คน แต่งชุดมีสีฟ้ามาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง มีนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด มาชมดอกไม้ที่หมู่บ้าน
ขอพระอวยพรเราให้เชื่อมั่นคงว่า “ไม่มีใครเหมือนพระเจ้า (มีคาแอล) ให้เราเป็นทูตของพระเจ้าในการประกาศข่าวดี(คาเบรียล) และ”เป็นโอสถขอพระเจ้า “(ราฟาแอล) เมื่อพบผู้เจ็บป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

ขอต้อนรับบิชอป จูเซฟเป้ เปเลกรีนี

บิชอป จูเซฟเป้ เปเลกรีนี (Giuseppe Pellegrini ) ของสังฆมณทล Concordia – Pordenone ประเทศอิตาลี เป็นผู้แทนของบิชอป ตรีเวเนโต 15 สังฆมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี ส่งบาดหลวงมาช่วยมิสซังเชียงใหม่ คือ
1. คุณพ่อบรูโน รอสซี่ (แจ้ห่ม)
2. คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี ( ลำพูน )
3. คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซา ( ลำพูน )
4. คุณพ่อราฟาแอล ซันโดนา ( แจ้ห่ม )
5. คุณพ่อ เฟอร์ดินันโด ปิสตอเร กำลังเรียนภาษาไทย โดยอาศัยอยู่ที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) กรุงเทพฯ พระคุณเจ้ามาเยี่ยมคุณพ่อหนึ่งอาทิตย์โดยจะไปที่ แจ้ห่ม และลำพูน
มารดาของคุณพ่อบรูโน รอสซี่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม จ.ลำปาง อายุ 84 ปี ป่วยหนัก คุณพ่อจึงเดินทางเย็นวันอังคารที่ 10 นี้กลับปาดัว อิตาลี เพื่อไปเยี่ยมคุณแม่
ขอคำภาวนาด้วยนะครับ
ขอต้อนรับพระคุณเจ้าเปเลกรีนี และขอบคุณที่ส่งคุณพ่อทั้ง 5 ท่านมาอยู่เมืองไทย

ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ดลำปาง

วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2019
พ่อเดินทางไปลำปาง ตอนบ่ายวันเสาร์เพื่อร่วมงาน ACL ลำปาง โอกาส ครบ 61 ปี ของการสถาปนาโรงเรียน อัสสัมชัญ ลำปาง โอกาสครบ 61 ปีของการสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปางร่วมงาน 19.00 – 21.00 น. ชมการแสดงของนักเรียน เกี่ยวกับ การรักษาโลก (ค้างคืนที่วัด)
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ คุณพ่ออันเดรส ฟีลิปเป้ เจ้าอาวาส คุณพ่อเปาโล มาจากเชียงคำ คุณพ่ออนุพงศ์ มาร่วมฉลองวัด
มีซิสเตอร์คณะพระหฤทัยมาร่วมฉลองวัด 6-7 คน เด็กๆบ้านพระหฤทัย นำขับร้อง โนวิส คณะเซนต์คาเบรียล 6 คน มาร่วมฉลองโรงเรียน และฉลองวัดด้วย
พิธีเริ่ม 9.30 น. หลังบทเทศน์ มีเจิมน้ำมันแก่ผู้อาวุโส และผู้ป่วย ประมาณ 30 คน หลังรับศีลฯ มีแห่ไปโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอรุโณทัย
เสร็จพิธีเที่ยงพอดี รับประทานอาหาร มีการแสดง 3- 4 ราย จากแต่ละหมู่บ้านและกลุ่มครูฟิลิปปินส์ ประมาณ 30 คน ซึ่งคุณพ่ออภิบาลชาวต่างประเทศกลุ่มนี้ดีมาก มีชีวิตชีวา
บราเดอร์เยสุอิต ชาวเวียดนามพาตัวแทนนักศึกษาคาทอลิก 7- 8 คนมา เยี่ยมนักศึกษาคาทอลิกที่ลำปาง และอยู่ร่วมฉลองวัดด้วย
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดสภาภิบาล และโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ทำให้งานฉลองวัด ผ่านไปได้อย่างดีมีความสุข มีรอยยิ้ม คุณครูของโรงเรียนอรุโณทัย แม้มิใช่คาทอลิก ก็มาช่วยบริการด้วยรอยยิ้มครับ

พระสังราชวีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

อบรมเตรียมตัวสู่พิธีแต่งงาน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเตรียมตัวสู่การแต่งงาน ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ รับผิดชอบโดย คุณพ่อศราวุธ แฮทู ช่วงแรก

คุณพ่อสมยศ เทพสมุทร     -ความศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตสมรสตามหลักศีลธรรม
คุณพ่อ มาระโก โจงชอล์ แก้วมา       -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาคาทอลิก
คุณนิตยา ระวังพาน และคุณหทัยรัตน์ สามิบัต      -การควบคุมการเกิดตามวิธีธรรมชาติ
บร.เอนก ไมเกิ้ล + ซ.เชรีน ไมเกิ้ล และวิทยากรรับเชิญพิเศษ     -ชีวิตการครองเรือนและการอบรมเลี้ยงดูบุตร
คุณพ่อศราวุธ แฮทู     -กฏหมายพระศาสนจักรและกฎหมายไทยว่าด้วยการแต่งงาน
ต่อด้วย คุณพ่อประทีป กีรติพงพงศ์    -พิธีการว่าด้วยการแต่งงานแบบคาทอลิก

และช่วงท้าย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม “สิ่งที่พระเจ้ารวมกันไว้มนุษย์อย่าแยกออกจากกันเลย”

1