ประกาศผลการประกวดวาดภาพพระคัมภีร์ ประจำปี 2563

ประกาศผลการประกวดวาดภาพพระคัมภีร์ ประจำปี 2563

แผนกพระคัมภีร์ โดยการนำของคุณพ่อโบ้ สิริชัย บุหงาสวรรค์ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพพระคัมภีร์ในประเด็นเกี่ยวกับสมณสาส์นลอดาโตซี ซึ่งมีการตัดสินแล้วผลปรากฏดังต่อไปนี้

  • รางวัลที่ 1 ศูนย์คาทอลิกวัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง
  • รางวัลที่ 2 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ
  • รางวัลที่ 3 มูลนิธินาโกลี จอมทอง

ส่วนงานอื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเป็นรางวัลชมเชย สำหรับรางวัลจะติดต่อมอบให้ภายหลัง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

(Cauhpoqai Pgama-e)

แผนกแพร่ธรรม แผนกสังคมพัฒนาฯ อบรมแก่เด็กและเยาวชนศูนย์คาทอลิกพระเมตตา อมก๋อย

แผนกแพร่ธรรม แผนกสังคมพัฒนาฯ อบรมแก่เด็กและเยาวชนศูนย์คาทอลิกพระเมตตา อมก๋อย

แผนกแพร่ธรรม แผนกสังคมพัฒนาร่วมกับเขตวัดอมก๋อยจัดการอบรมแก่เด็กและเยาวชนศูนย์คาทอลิกพระเมตตา อมก๋อย เรื่อง “การดูแลรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า” เพื่อเป็นการเติมเต็มพระสมณสาส์น Laudato Si’ (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า) และ “สื่อสร้างสรรค์” เพื่อเป็นการรู้เท่าทันสื่อที่มีความเจริญอย่างรวดเเร็ว และมีอิทธิพลต่อคนทั้งด้านบวกและลบ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคมและวันอาทิตย์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โบสถ์แม่พระบังเกิด อมก๋อย มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๓๗ คน

WORLD MISSION SUNDAY
วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 18 ตุลาคม 2020

WORLD MISSION SUNDAY
วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 18 ตุลาคม 2020

WORLD MISSION SUNDAY
วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล
18 ตุลาคม 2020

สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ได้ตั้งวันอาทิตย์แพร่ธรรม ใน ค.ศ. 1926 และในพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก ฉลองวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลครั้งแรกในเดือนตุลาคม ค.ศ.1927 ให้ทุกสังฆมณฑลแสดงความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน รับผิดชอบ ร่วมกันในการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า “ในปีนี้ที่เต็มไปด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า…ท้าทายต่อพันธกิจ ของพระศาสนจักรด้วยความเจ็บป่วย ความทุกข์ ความหวาดกลัว การแยกจากกัน ความยากจนของผู้ที่ตายตามลําพัง ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูญเสียงานและรายได้ ผู้ไม่มีบ้าน และอาหาร คําถามของพระเจ้า

“แล้วเราจะส่งใครไป” “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย 6:8)

ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคํา
– วันสายประคําโลก: วันเสาร์แรกของเดือนตุลาคม
“ร่วมรณรงค์ส่งเสริมความศรัทธาต่อการสวดสายประคำ
“ลูกจงสวดสายประคําทุกวัน เพื่อนําสันติภาพมาสู่โลก”
( แม่พระตรัสเมื่อประจักษ์ที่ฟาติมา )

ดังนั้น เดือนตุลาคม นอกจากเป็นเดือนรณรงค์ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคําทําบุญ ช่วยงานแพร่ธรรมในวันอาทิตย์นี้ หลังมิสซาและ เชิญ ออกไป(เป็นคู่ๆ) เยี่ยมบุคคลที่ต้องการความ ช่วยเหลือ และกําลังใจคนยากจน เจ็บป่วย คนชรา ต่างความเชื่อที่อยู่ข้างวัด ในหมู่บ้าน ตามถนนในเขตวัด หรือชุมชนของเรา เป็นพิเศษเพื่อเป็นวันอาทิตย์แพร่ธรรมจริงๆ

การบริจาควันอาทิตย์แพร่ธรรมช่วยใคร สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน นําปัจจัยไปช่วยครูคําสอน สามเณร แดนมิสซัง งานของนักบวช การสร้างวัด วัด(น้อย) บ้านเด็ก กําพร้า และโรงเรียน ในดินแดนมิสซังทั่วโลก โรงเรียน สอนเด็กๆ ยากจนมากๆ หลายประเทศ 1200 โรงเรียน

คลินิกดูแลผู้ป่วย ผู้กําลังสิ้นใจ 9,000 คน
นักบวชชายหญิง ด้านการอบรม 9,000 คน
เด็กกําพร้า ให้มีที่พักปลอดภัย 10,000 คน
สามเณร เตรียมเป็นพระสงฆ์ 30,000 คน

ทุกปี ความจําเป็นของพระศาสนจักรเพิ่มมากขึ้น มีสังฆมณฑลใหม่ บ้านเณรใหม่ เพราะมีเยาวชน ต้องการติดตามกระแสเรียก อีกทั้งมีสงคราม และภัยพิบัติธรรมชาติ ผู้อพยพที่ฟื้นฟูที่พักพิง ฯลฯ จึงต้องขอความช่วยเหลือจากเรา เป็นเรื่องด่วน

Pope’s message for World Mission Sunday 2020
Here am I. Send me(Is 6:8)

การเฉลิมฉลองวันแพร่ธรรมสากลเป็นโอกาสให้เรา
– อธิษฐานภาวนา สวดสายประคํา
– ไตร่ตรอง
– ให้ความช่วยเหลือด้านวัตถุ เงินบริจาค เพื่อสนับสนุนงานธรรมทูตที่ดําเนินการโดยสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)

ขอพระแม่มารีย์…โปรดทรงวอนขอเพื่อเรา และทรงอุปถัมภ์ค้ำชูเราตลอดไปด้วยเทอญ”

ธนาคารทหารไทย สาขาช้างคลาน สาขาถนนช้างเผือก
ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 527-2-00210-5

ธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างคลาน
ชื่อบัญชี มิซซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ (สํานักงาน)
เลขที่บัญชี 423-070162-7

จัดพิมพ์โดย มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
1 ตุลาคม 2020

การจัดอบรมผู้นำคริสตชนเพื่อการสอนคำสอนและการอภิบาล

วันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้นักบุญฟรังซิสห้วยซอตือ ขุนยวม ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมฯ ร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัด เขต ๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดการอบรมผู้นำคริสตชนเพื่อการสอนคำสอนและการอภิบาล มีผู้นำคริสตชนทั้งชายและหญิงเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๖๕ คน

อบรมเยาวชนศูนย์คาทอลิกแม่ลาน้อย เรื่องสมณสาส์นพระสันตะปาปา

เมื่อ วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์แพร่ธรรมได้ให้การอบรมเยาวชนศูนย์คาทอลิกแม่ลาน้อย เรื่องสมณสาส์นพระสันตะปาปา “จงสรรเสริญพระเจ้า” (ลอดาโตซี) เพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งสร้างของพระเจ้า รักษาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และเรื่อง “สื่อสร้างสรรค์” เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารปัจจุบันที่ทันสมัยให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตมากกว่าการใช้เพื่อทำลายชีวิต มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรม ๒๕ คน

ศูนย์คาทอลิกแม่โถ แม่ฮ่องสอน

วัน ที่ 7-8 มกราคม 2560
ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมได้จัดการศึกษาอบรมแก่น้องๆเยาวชน ศูนย์คาทอลิกแม่โถ จำนวน 35 คน เนื้อหาเรื่องความใฝ่ฝันหรือมุ่งหวังในชีวิตการเรียน สังคมที่เปลี่ยนใหม่ทุกวัน แนวคิดและค่านิยม (สังคมก้มหน้า) พระเยซูเจ้าพูดอะไรในเหตุการณ์เหล่านี้ (การอ่านเครื่องหมายแห่งกาลเวลา ลก.21:34-36) จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า Laidato si และคำสอนของบรรพชนพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างไร

15874644_1392643640747727_7453122618237578683_o

อบรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชนเขตวัดเมืองงาม

วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านเมืองงาม อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ ศูนย์ฯแพร่ธรรม ร่วมกับคุณพ่อศศิน โหม่โพ เจ้าอาวาสเขตวัดเมืองงาม ครูคำสอน และหัวหน้าคริสตชนและเขตวัดเมืองงามได้จัดการอบรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชนประจำปี โดยมีเนื้อหา ๑. ประวัติศาสตร์ความเชื่อคริสตชนเขตวัดเมืองงาม แบ่งปันโดยครูสนอง เจริญธรรม ๒. ชีวิตของโยบ ผู้ได้รับการทดลองและผู้มีความเชื่อที่มั่นคงในพระเป็นเจ้า แบ่งปันโดยครูถาวร กัมพลกูล ๓. พระเจ้าทรงเตือนมนุษย์เรื่องสิ่งสร้างของพระองค์ในสถานการณ์ปัจจุบัน (Laudato Si’) แบ่งปันโดยครูสุนทร วงศ์จอมพร และ ๔. กิจกรรมช่วยฟื้นฟูชีวิตคริสตชน นำโดยครูจงดี วงศ์จอมพร มีคริสตชนเข้าร่วมการสัมมนาทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ทั้งสิ้น ๒๕๗ คน

13640959_1227914273887332_2426145687266192536_o
13640959_1227914273887332_2426145687266192536_o

สัมมนาครูคำสอน จังหวั แม่ฮ่องสอน

วัน ที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่วัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง ศูนย์แพร่ธรรมฯ ร่วมกับบาดหลวงเขต ๕ ได้จัดการสัมมนาประจำปีครูคำสอนเขต ๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีครูคำสอนและบาดหลวงเข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๖ คน ได้ให้ครูคำสอนศึกษาเรื่อง “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” นำการแบ่งปันโดยคุณพ่อเจริญนันทการ สมณสาส์นเรื่อง “จงชื่นชมยินดีในความรัก” นำการแบ่งปันโดยคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล สมณสาส์นจงสรรเสริญพระเจ้า (Laudato Si’) นำการแบ่งปันโดยคุณพ่อแลร์รี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่เน้นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระสมณสาส์นจงชื่นชมยินดีในความรัก นำการแบ่งปันโดยครูสุนทร วงศ์จอมพร และโอกาสนี้มีการเข้าเงียบอบรมฟื้นฟูจิตใจด้วย โดยมีคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูลเป็นผู้นำการเข้าเงียบ ซึ่งได้เทศน์ถึงเรื่อง “บาปโกหก” จากหนังสือปฐมกาลตอนปิศาจล่อลวงเอวาให้กินผลไม้ต้องห้าม นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ครูคำสอนได้ทำกิจกรรมสะท้อนชีวิตให้แก่กันและกัน เพื่อให้เกิดการพิจารณาไตร่ตรองตัวเองในสิ่งที่บกพร่อง และได้รับกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานในการทำงานประกาศข่าวดีต่อไป……..

13652952_1219445498067543_367500936715335445_o

วันครูคำสอนไทยสังฆมณฑลเชียงใหม่

เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2015 แผนกคำสอนได้จัดงานวันครูคำสอนไทยที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากครูโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถมและมัธยม) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เจ้าหน้าที่แพร่ธรรมและจากศูนย์คำสอนแม่ริมรวม 90 คน มีกิจกรรมต่างๆ เริ่มในช่วงบ่ายเวลา 16.00 น ด้วยวจนพิธีกรรมเปิดงานวันครูคำสอน จากนั้นคุณครูร่วมกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “ครูคำสอนกับความท้าทายในการเป็นเครื่องหมายแห่งความเมตตาของพระเจ้าในโลกปัจจุบัน” ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธานในพิธี จากนั้นทุกคนรับประทานอาหารเย็นด้วยกันในบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมกับมีการจับฉลากแจกรางวัลในโอกาสพิเศษนี้. ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้งานในวันนี้ดำเนินไปด้วยดี

อบรมเยาวชนศูนย์ขุนยวม “ฉันจะสร้างพระวิหารในตัวฉันอย่างไร”

เมื่อ วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ศูนย์แพร่ธรรมได้จัดการอบรมเยาวชนศูนย์คาทอลิกขุนยวม หัวข้อ “ฉันจะสร้างพระวิหารในตัวฉันอย่างไร” และพระสมณสาส์นพระสันตะปาปาฟรังซิสเรื่อง “Laudato Si” รวมถึงคำสอนบรรพชนว่าด้วยเรื่องการอนุรักษ์สิ่งสร้างของพระเจ้า เพื่อให้เยาวชนได้เชื่อและตระหนักถึงคุณค่าของพระวิหารที่อยู่ในตัวเราแต่ละคน ให้ธำรงรักษาและเสริมสร้างพระวิหารในตัวเราให้งดงามยิ่งๆขึ้น พร้อมกับขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆในตัวเราออกไป ดั่งพระเยซูเจ้าทรงขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากพระวิหาร โดยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน ใช้ประโยชน์จากสิ่งสร้างของพระองค์ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีความยั่งยืนตลอดไป มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๘ คน