บิชอปแห่งวีเชนซ่ามาเยี่ยมเชียงใหม่

Vescovo_Benaimino_Pizziol

วัน เสาร์ที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 คุณพ่อเปโตร เมลอตตอ นำบิชอปเบนีอามีโน ปิซซีออล พร้อมกับบาดหลวงอีก 2 องค์ มาเยี่ยมบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ เวลา 16.00 น.

สมเด็จพระสันตะปาปาได้แต่งตั้งพระคุณเจ้าเบนีอามีโน ปิซซีออล เป็นบิชอปผู้ช่วยที่เวนีซ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 2008 และวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2011 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบิชอปแห่งวีเชนซ่า

สังฆมณฑลวีเชนซ่าเป็น 1 ใน 15 สังฆมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตรีเวเนโต) ของประเทศอิตาลี ที่ส่งบาดหลวง (Fidei donum) มาช่วยงานอภิบาลที่ จ.ลำพูน คือ คุณพ่อปีเอโตร เมลอตตอ วีเชนซ่ามีประชากร 859,321 คน เป็นคาทอลิก 792,154 คน (92%) มีวัด 354 แห่ง วัดสาขา 21 แห่ง บาดหลวง 510 องค์ ภคินี 189 ท่าน พระคุณเจ้ามาเยี่ยมลำพูน และ อ.งาว (จ.ลำปาง) และเดินทางกลับอิตาลีวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม นี้

เด็กมูลนิธิพรสวรรค์มาเยี่ยมมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 1  มิถุนายน 2014  ซิสเตอร์พิรุณพร เดชาเลิศ และซิสเตอร์ศิริยาภรณ์ ผิวชัย คณะรักกางเขนท่าแร่ ที่มาทำงานที่บ้านพรสวรรค์ ได้มาคำนับพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  พร้อมกับนำบรรดาเด็กที่อยู่ในความดูแล ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าจำนวน 45 คน  จาก 7 เผ่า โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้เลี้ยงอาหารเย็นพร้อมกับไอศครีม เป็นที่ถูกใจบรรดาลูก ๆ ทั้งหลาย

สามเณรเชียงใหม่พบปะกันก่อนเตรียมเดินทางเข้าบ้านเณร

แผนก งานกระแสเรียกและสามเณรสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำโดยคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา, คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมพบปะสามเณรของสังฆมณฑลเชียงใหม่ก่อนกลับเข้าบ้านเณร ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2014 ที่ศูนย์สังฆมณฑลฯ สำหรับเนื้อหาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการพบปะเตรียมสามเณรเพื่อกลับเข้าบ้านเณรแล้ว มีจุดประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้สามเณรได้พิจารณาไตร่ตรองถึงการเป็นสงฆ์สังฆมณฑลฯ โดยได้เชิญคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ไตร่ตรองถึงแก่นแท้ของความเป็นเณรและเป็นสงฆ์สังฆมณฑลฯ การเป็นสงฆ์ไม่ใช่เป็นการเลื่อนชั้นทางสังคม และการที่เราได้ออกไปเรียนรู้รับเอาวัฒนธรรมที่เป็นสังคมเมืองที่มีการพัฒนาอีกระดับหนึ่งบางทีจะทำให้เราติดกับค่านิยมที่ไม่ใช่แก่นแท้ของความเป็นจริงของสังคมจริงของเรา ในที่สุดถ้าเราไม่ระวังจะทำให้เราแม้จะอยู่ในสังคมของชุมชนหมู่บ้านกับชาวบ้าน แต่ตัวค่านิยมที่เราไปรับเอามาโดยไม่รู้ตัวนั้นจะติดตัวเรา เราต้องล้างออกโดยการยึดเอาจิตตารมณ์ของพระเยซูเจ้าที่ว่า เราจะต้องเป็นมือเป็นไม้ของพระเยซูเจ้าในท่ามกลางสังคมปัจจุบัน และปีการศึกษา 2014 นี้ มีสามเณรใหญ่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 18 คน เณรกลาง 2 คน และเณรเล็ก 40 คน

นอกจากนั้นแล้วพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้พูดคุยให้กำลังใจกับบรรดาเณร โดยชี้แจงถึงความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงของสังฆมณฑล เช่นขั้นตอนการเตรียมตั้งสังฆมณฑลใหม่ (ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ หรือเขตด้านทิศตะวันออกของสังฆมณฑลเชียงใหม่) เป็นต้น เพื่อให้เณรเห็นถึงความก้าวหน้าและงานที่มีมากแต่จำนวนบุคลากรยังน้อยอยู่

อบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ

แผนก เยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดอบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2014 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดย คุณ อโนเชาว์ พจนาดำรงพงษ์ และทีมงานเป็นวิทยากร มีผู้นำเยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 52 คน

สัมมนาเตรียมค่ายคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ 2014

ศูนย์ คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดสัมมนาการเตรียมค่ายคำสอนขึ้นให้กับบุคคลากรผู้จัดค่ายคำสอนในสังฆมณฑลประจำปี 2014 โดยในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 แล้ว เพื่อจะได้มีแนวทางในการจัดค่ายอย่างเป็นระบบมากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดค่ายให้ดียิ่งขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร, คุณสมบัติ งามวงศ์และทีมงานเป็นวิทยากร ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2014 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 117 คน

อนึ่ง สังฆมณฑลเชียงใหม่มีการจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในปี 2013 ประมาณ 80 ค่าย และมีเด็กและเยาวชนร่วมค่ายคำสอนรวมประมาณ 7,000 คน ทั่วสังฆมณฑล

อบรมฟื้นฟูจิตใจ กลุ่มกิจกรรมคาทอลิกฆราวาส 2014

วัน เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014 ผู้แทนสภาภิบาลและกลุ่มกิจกรรมคาทอลิกฆราวาสระดับวัดและเจ้าหน้าที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูจิตใจ ณ มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ จุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความเชื่อ เรียนรู้ประวัติ แนวปฏิบัติ จิตตารมณ์และบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มฯ ในการแพร่ธรรม ฝึกทำงานแบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งเสริมปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อและวิถีชุมชนวัดให้เข้มแข็ง โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์, คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ และคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ชาย-หญิงจำนวน 35 คน

ประชาสัมพันธ์ : สัมมนาการจัดค่ายคําสอน 2014

กําหนดการสัมมนา

การจัดค่ายคําสอน 2014

วันที่ 20-21 มีนาคม 2014
ณ มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014

08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.15 น. วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา (ศูนย์คําสอนแม่ริม)
09.15 น. – 10.30 น. การจัดค่ายคําสอน (คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร)
10.30 น. – 11.00 น. ถ่ายภาพหมู่ – อาหารว่าง
11.00 น. – 12.00 น. การสอนคําสอนผู้ใหญ่ RCIA (บิชอปวีระ อาภรณ์ รัตน์)
12.00 น. – 13.30 น. พักอาหารกลางวัน
13.30 น. – 15.30 น. การสอนคําสอนผู้ใหญ่ RCIA (ต่อ)
15.30 น. – 16.00 น. อาหารว่าง
16.00 น. – 17.00 น. สื่อและอุปกรณ์การสอนคําสอน 1 แบ่งกลุ่มศีลมหาสนิทและศีลกําลัง (คุณสมบัติ งามวงศ์ และทีมงาน)
17.15 น. – 18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร)
18.00 น.    อาหารเย็น
19.30 น. – 21.00 น. สื่อและอุปกรณ์การสอนคําสอน 2 (คุณสมบัติ งามวงศ์ และทีมงาน)
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2014

07.30 น.    อาหารเช้า
08.30 น. – 10.00 น. ภาวนาเช้า (ศูนย์คําสอนแม่ริม) สื่อและอุปกรณ์การสอนคําสอน 3 (คุณสมบัติ งามวงศ์ และทีมงาน)
10.00 น. – 10.30 น. พักอาหารว่าง
10.30 น. – 11.15 น. สื่อและอุปกรณ์การสอนคําสอน 4 (คุณสมบัติ งามวงศ์ และทีมงาน)
11.15 น. – 11.30 น. ขอบคุณวิทยากรและประเมินผล
11.30 น. – 12.15 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (บิชอปเป็นประธาน)
12.15 น.     อาหารกลางวัน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

จากเดิมคือในวันที่ 25-26 มีนาคม จึงขอเปลี่ยนเป็น วันที่ 20-21 มีนาคม 2014 เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ

ที่ คสช. 04/2014
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014

เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนวันสัมมนาเตรียมค่ายคำสอน 2014
เรียน คุณพ่อ, ซิสเตอร์, ครูคำสอน และผู้รับผิดชอบในค่ายคำสอน

เนื่องด้วยศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ทำการส่งจดหมายวันสัมมนาเตรียมค่ายคำสอน 2014 ให้กับทุกท่าน ซึ่งจากเดิมคือในวันที่ 25-26 มีนาคม จึงขอเปลี่ยนเป็น วันที่ 20-21 มีนาคม 2014 เพื่อแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบ

อนึ่ง ในการสัมมนาครั้งนี้จะมีการบรรยายในหัวข้อ “การสอนคำสอนผู้ใหญ่” ซึ่งตรงกับหัวข้อที่รณรงค์ของปี 2014 ตามแผนอภิบาลของสังฆมณฑลเชียงใหม่ 2010 – 2015 คือ “ปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อ” นอกนั้นผู้สัมมนาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเลือกฝึกปฎิบัติการใช้อุปกรณ์และสื่อประดิษฐ์ทำมือ โดยเน้น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มศีลอภัยบาป และศีลมหาสนิท
2. กลุ่มศีลกำลัง

จึงขอความกรุณาท่านเลือกกลุ่มย่อยที่เหมาะกับท่าน และส่งใบตอบรับกลับมาที่ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2014 และต้องขออภัยทุกท่านสำหรับการปรับเปลี่ยนเวลาดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอพระเป็นเจ้าพระมารดาองค์อุปภัมภ์ ได้อวยพรกิจการงานของท่าน ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อรับใช้พระเป็นเจ้าและพระศาสนจักรสืบไป

คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร
ผู้อำนวยการศูนย์คำสอน สังฆมณฑลเชียงใหม่

พระสมณทูตเยือนสังฆมณฑลเชียงใหม่ และร่วมพิธีบวชสังฆานุกร เบธาราม

พระ อาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน – นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา และพระสมณทูตประจำประเทศพม่าและลาว พร้อมกับมงซินญอร์ เจอร์มาโน เปเนโมเต้ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครสมณทูตรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้มาเยือนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม ค.ศ. 2013

เย็นวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 16.40 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ และได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ ในวันนี้เองได้มีงานชุมนุมครูคำสอนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงมีเหล่าครูคำสอนและผู้นำสวดประจำหมู่บ้าน จำนวนกว่า 240 คน ร่วมต้อนรับพระสมณทูตร่วมพิธีบวชสังฆานุกรเบธาราม 5 องค์

วัน เสาร์ที่ 14 ธันวาคม เวลา 09.30 น. มีพิธีต้อนรับพระสมณทูต ณ อาสนวิหาร จากนั้นเวลา 10.00 น. เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีแห่งความเชื่อ และพิธีบวชสังฆานุกร คณะเบธาราม 5 องค์ โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน มีบรรดาบาดหลวงทั้งในสังฆมณฑลเชียงใหม่ และต่างสังฆมณฑลมาร่วมกันอย่างอบอุ่น

เริ่มพิธีมีขบวนบรรดาบาดหลวง บิชอป นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่ของตัวแทนทั้ง 8 ชนเผ่า เผ่าละ 20 คน ถือตะเกียงและธงปีแห่งความเชื่อ แห่เข้าภายในอาสนวิหาร และร่วมกันร้องเพลงข้าพเจ้าเชื่อ จากนั้นมีพิธีบวชสังฆานุกร 5 องค์ คือ

1. สังฆานุกรเปโตร นนทพัทธ์ มาเยอะ
สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านป่าเกี๊ยะ (เขตวัดพระวิสุทธิวงศ์ แม่สาย) จ.เชียงราย
บิดาชื่อ นายหล่อชู มาเยอะ มารดาชื่อ นางบูยูม มาเยอะ มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นบุตรคนที่ 1
คติพจน์ “Here I am Lord, Ready to do your will” – “ข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์” (ฮบ 10: 9)

2. สังฆานุกรมาร์ติน เดอ ตูร์ ธินากร ดำรงอุษาศีล
สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ (เขตวัดแม่พระรับเกียรติรับขึ้นสวรรค์ แม่ปอน) จ.เชียงใหม่
บิดาชื่อ นายเกะโพ ดำรงอุษาศีล มารดาชื่อ นางแต๊ะ ดำรงอุษาศีล มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นบุตรคนที่ 4
คติพจน์ “Do everything to the glory of God” – “กระทำทุกสิ่งเพื่อพระสิริของพระเจ้า” (1 Corinthians 10: 31)

3. สังฆานุกรดอมินิก อาทิตย์ เกษตรสุขใจ
สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง จ.เชียงใหม่
บิดาชื่อ นายเกลอะติ เกษตรสุขใจ มารดาชื่อ นางสุบุญ เกษตรสุขใจ มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรคนที่ 2
คติพจน์ “จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี” (1 ธส 5: 7)

4. สังฆานุกรอัลเบิร์ต สอาด ประทานสันติพงษ์
สัตบุรุษวัดนักบุญมัทธิว บ้านป่าบงเปียง (เขตวัดนักบุญปาตริก ป่าตึง) จ.เชียงใหม่
บิดาชื่อ นายนะตาเร ประทานสันติพงษ์ มารดาชื่อ นางสอน ประทานสันติพงษ์ มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรคนที่ 1
คติพจน์ “Here I am Lord” – “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” (ฮบ 10: 7)

5. สังฆานุกรเดวิด พิทักษ์ บีทู
สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง จ.เชียงใหม่
บิดาชื่อ นายวีระชัย บีทู มารดาชื่อ นางพรรณี บีทู มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรคนที่ 1
คติพจน์ “Here I am Lord, Ready to do your will” – “พระเจ้าทรงกระทำกิจกรรมอันยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (ลก 1: 49)

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสมณทูตได้กล่าวโอวาทแก่บรรดาบาดหลวง นักบวช และฆราวาส ที่มาร่วมงานกว่า 2,000 คน หลังจากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

เวลา 14.30 น. พระสมณทูตพร้อมด้วยบิชอป วีระ มงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้ และคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ อธิการเจ้าคณะแขวงเบธาราม เดินทางไปยังศูนย์เด็กชาวปกาเกอะญอ แม่ปอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบาดหลวงคณะเบธาราม ปัจจุบันคุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล เจ้าอาวาส และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ กิจสกุลวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และซิสเตอร์คณะแม่ปอน ปัจจุบันคือซิสเตอร์เซซีลีอา ลาวา ปูลือ คุณแม่อธิการเจ้าคณะ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยเด็กๆ ที่อยู่ภายในศูนย์ บรรดาสัตบุรุษ และคุณครูโรงเรียนแม่ปอน 3 คน

จากนั้นคุณพ่อสุธน ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโดยย่อของวัดแม่พระรับเกรียติยกขึ้นสวรรค์และศูนย์แม่ปอนเป็นภาษาอังกฤษ ซิสเตอร์เซซีลีอากล่าวต้อนรับเป็นภาษาฝรั่งเศส และเด็กนักเรียน ป.6 ศูนย์แม่ปอนกล่าวรายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วน่าประทับใจ และมีการแสดงของเด็กๆ เป็นกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์แม่ปอน ที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ควบคู่ไปกับประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การทำนา การทอผ้า ฯลฯ จากนั้นพระสมณทูตและพระคุณเจ้า วีระ กล่าวให้โอวาท และคุณพ่อติดคำ กล่าวขอบคุณ ต่อด้วยถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน และเดินทางกลับ

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม เวลา 08.15 น. พระสมณทูตพร้อมด้วยพระคุณเจ้า วีระ มงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้ และคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ ซึ่งเป็นผู้ขับรถพาไปเยี่ยมวัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ เชียงดาว มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จากบ้านมิตราทร และสัตบุรุษ เข้าแถวต้อนรับ เวลา 10.00 น. มีพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกัน ณ วัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ โดยบิชอป วีระ เป็นประธาน

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสมณทูตให้ข้อคิดกับสัตบุรุษและรับประทานอาหารเที่ยง ณ หอประชุม โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ พร้อมชมการแสดง 10 รายการจากเด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ที่ดูแลเด็กถึง 350 คน และเด็กจากบ้านมิตราทร ซึ่งเป็นศูนย์เลี้ยงดูเด็กจากพ่อแม่ติดเชื้อเอช ไอวี ภายใต้การดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยมีแมร์ ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย และคณะเซอร์ผู้ให้การต้อนรับ

จากนั้นเวลา 13.30 น. ออกเดินทางจากเชียงดาว ไปสนามบินเชียงใหม่ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ เวลา 16.10 น. โดยสวัสดิภาพ

การเยือนของพระสมณทูต พอล ชาง อิน – นัม และมงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้ ทำให้บรรดาบาดหลวง นักบวช และสัตบุรุษ ได้รู้จักท่านมากขึ้นในความเรียบง่าย พร้อมรอยยิ้มตลอดเวลา อีกทั้งยังได้ใกล้ชิดท่านผู้เป็นตัวแทนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่นำคำอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปามาสู่ชาวสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำมาซึ่งความปีติยินดี

ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมจัดงานชุมนุมครูคำสอน โอกาสปีแห่งความเชื่อและปีแห่งผู้ประกาศข่าวดี ค.ศ. 2013

เมื่อ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2013 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการครูคำสอน และคุณพ่อเจ้าอาวาสเขตวัดต่างๆ จัดงานชุมนุมครูคำสอน เนื่องโอกาสปีแห่งความเชื่อตามประกาศพระศาสนจักรสากลและปีแห่งผู้ประกาศข่าวดีตามประกาศสังฆมณฑลเชียงใหม่

มีครูคำสอน อาสาสมัครครูคำสอน หัวหน้าคริสตชน ผู้นำสวด คุณพ่อและซิสเตอร์เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 312 คน โอกาสนี้บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พระสันตะปาปาพูดกับครูคำสอน” และคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธรเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิถีชุมชนวัด” ส่วนกิจกรรมของครูคำสอน มีการจัดทำ “นิทรรศการกิจกรรมของเขตวัด การแสดงเรื่องความเชื่อ การสวดสายประคำร่วมกัน และการสวดภาวนาแบบเทเซ่” บรรยากาศเต็มไปด้วยความความรัก ความอบอุ่น และความศรัทธา ซึ่งได้ช่วยให้ครูคำสอนมีความเชื่อและมีแรงบันดาลใจในการประกาศข่าวดีมากยิ่งขึ้น

โอกาสเดียวกันนี้ ครูคำสอนได้รับเกียรติต้อนรับการมาเยี่ยมของท่านสมทูตประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พอล จาง อิน-นัม ชาวเกาหลีใต้ ซึ่งท่านได้มาเยี่ยมสังฆมณฑลเชียงใหม่ครั้งแรกหลังจากได้รับการแต่งตั้ง พร้อมกับร่วมงานบวชสังฆนุกรคณะสงฆ์เบธารามจำนวน 5 องค์ด้วย

บริษัท EMC ได้บริจาคโต๊ะสำนักงาน ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์ก่อสร้างแก่มิสซังฯ

เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2013 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) http://www.emc.co.th ได้บริจาคโต๊ะสำนักงาน ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างเพื่องานของสำนักมิสซังเชียงใหม่

โดยคุณอนุสรณ์ ประภารักษ์วรกุล ตัวแทนของบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)ได้มอบสิ่งของต่างๆให้แก่สำนักมิสซังเชียงใหม่ อาทิเช่น โต๊ะสำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร แผ่นกระเบื้อง และ ไม้ยูคาลิปตัส ฯลฯ โดยมี คุณพ่อศิริพจน์ สกุลทอง เป็นตัวแทนศูนย์มิสซังในการรับมอบสิ่งของต่างๆในครั้งนี้  และทางสำนักมิสซังจะทำการแจกจ่ายสิ่งของไปยังศูนย์ต่างๆและวัดต่างตามความเหมาะสมและความจำเป็นต่อไป