ประชาสัมพันธ์ : สัมมนาการจัดค่ายคําสอน 2014

กําหนดการสัมมนา

การจัดค่ายคําสอน 2014

วันที่ 20-21 มีนาคม 2014
ณ มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014

08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.15 น. วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา (ศูนย์คําสอนแม่ริม)
09.15 น. – 10.30 น. การจัดค่ายคําสอน (คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร)
10.30 น. – 11.00 น. ถ่ายภาพหมู่ – อาหารว่าง
11.00 น. – 12.00 น. การสอนคําสอนผู้ใหญ่ RCIA (บิชอปวีระ อาภรณ์ รัตน์)
12.00 น. – 13.30 น. พักอาหารกลางวัน
13.30 น. – 15.30 น. การสอนคําสอนผู้ใหญ่ RCIA (ต่อ)
15.30 น. – 16.00 น. อาหารว่าง
16.00 น. – 17.00 น. สื่อและอุปกรณ์การสอนคําสอน 1 แบ่งกลุ่มศีลมหาสนิทและศีลกําลัง (คุณสมบัติ งามวงศ์ และทีมงาน)
17.15 น. – 18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร)
18.00 น.    อาหารเย็น
19.30 น. – 21.00 น. สื่อและอุปกรณ์การสอนคําสอน 2 (คุณสมบัติ งามวงศ์ และทีมงาน)
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2014

07.30 น.    อาหารเช้า
08.30 น. – 10.00 น. ภาวนาเช้า (ศูนย์คําสอนแม่ริม) สื่อและอุปกรณ์การสอนคําสอน 3 (คุณสมบัติ งามวงศ์ และทีมงาน)
10.00 น. – 10.30 น. พักอาหารว่าง
10.30 น. – 11.15 น. สื่อและอุปกรณ์การสอนคําสอน 4 (คุณสมบัติ งามวงศ์ และทีมงาน)
11.15 น. – 11.30 น. ขอบคุณวิทยากรและประเมินผล
11.30 น. – 12.15 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (บิชอปเป็นประธาน)
12.15 น.     อาหารกลางวัน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

จากเดิมคือในวันที่ 25-26 มีนาคม จึงขอเปลี่ยนเป็น วันที่ 20-21 มีนาคม 2014 เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ

ที่ คสช. 04/2014
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014

เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนวันสัมมนาเตรียมค่ายคำสอน 2014
เรียน คุณพ่อ, ซิสเตอร์, ครูคำสอน และผู้รับผิดชอบในค่ายคำสอน

เนื่องด้วยศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ทำการส่งจดหมายวันสัมมนาเตรียมค่ายคำสอน 2014 ให้กับทุกท่าน ซึ่งจากเดิมคือในวันที่ 25-26 มีนาคม จึงขอเปลี่ยนเป็น วันที่ 20-21 มีนาคม 2014 เพื่อแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบ

อนึ่ง ในการสัมมนาครั้งนี้จะมีการบรรยายในหัวข้อ “การสอนคำสอนผู้ใหญ่” ซึ่งตรงกับหัวข้อที่รณรงค์ของปี 2014 ตามแผนอภิบาลของสังฆมณฑลเชียงใหม่ 2010 – 2015 คือ “ปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อ” นอกนั้นผู้สัมมนาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเลือกฝึกปฎิบัติการใช้อุปกรณ์และสื่อประดิษฐ์ทำมือ โดยเน้น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มศีลอภัยบาป และศีลมหาสนิท
2. กลุ่มศีลกำลัง

จึงขอความกรุณาท่านเลือกกลุ่มย่อยที่เหมาะกับท่าน และส่งใบตอบรับกลับมาที่ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2014 และต้องขออภัยทุกท่านสำหรับการปรับเปลี่ยนเวลาดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอพระเป็นเจ้าพระมารดาองค์อุปภัมภ์ ได้อวยพรกิจการงานของท่าน ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อรับใช้พระเป็นเจ้าและพระศาสนจักรสืบไป

คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร
ผู้อำนวยการศูนย์คำสอน สังฆมณฑลเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้สนใจเป็นครูคำสอน

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเป็นครูคำสอน รุ่นที่ 20

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเป็นครูคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ รุ่นที่ 20 หลักสูตร 2 ปี (ปี 2014-2016)
ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจ

แจ้งข่าวมรณภาพ : ของภราดาฟิลิป เนรี Bro. Philip Neri

Philip Neri

แจ้งข่าวการจากไปของภราดาฟิลิป เนรี Bro. Philip Neri
เมื่อคืนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ สาทร

กำหนดการ

พิธีรับร่าง – พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพ
ภราดาฟิลิป เนรี ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
ณ โบสถ์ เดล โรซาริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014

 • 11.30 น. คณะภราดา คณะครู พนักงาน คณะผู้ฝึกหัด
  และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณ หน้าโบสถ์ เดล โรซาริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 • 12.00 น. ร่าง ภราดาฟิลิป เนรี มาถึงโบสถ์ เดล โรซาริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
  ประธานในพิธี คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิรยกุล เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา และบาดหลวงผู้ร่วมพิธี
  – กระทำพิธีรับร่างของ ภราดาฟิลิป เนรี
  – พิธีเสกหีบบรรจุร่างของ ภราดาฟิลิป เนรี และบรรจุร่างลงในหีบ
  ประธานในพิธีเชิญหีบบรรจุร่างของ ภราดาฟิลิป เนรี เข้าในโบสถ์ เดล โรซาริโอ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมสวดภาวนาพร้อมกัน
 • 19.00 น. วจนพิธีกรรม

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014

 • 19.00 น. วจนพิธีกรรม
 • 19.20 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
  – ประธานในพิธี คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยฯ

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014

 • 19.00 น. วจนพิธีกรรม
 • 19.20 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
  – ประธานในพิธี คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปมุขนายก สังฆมณฑลจันทบุรี

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014

 • 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
  – ประธานในพิธี คุณพ่ออำนวย ยุ่นประยงค์ ภราดาสงฆ์คณะเซนต์คาเบรียล
  – พิธีปลงศพ ณ สุสานคณะภราดาเซนต์คาเบรียล

งานอภิบาล ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประชาสัมพันธ์ : ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง 2014

ประชาสัมพันธ์ : ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง 2014

คุณพ่อเจมส์ ธนู กระทอง มีความยินดีเรียนเชิญทุกท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาส
ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง

ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014

พิธีเสก-เปิดอาคารอนุสรณ์ 50 ปี ร.ร.อรุโณทัย เวลา 09.30 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

โดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี