ขอเชิญร่วมลงนามคัดค้านกฎหมายการทําแท้ง (มาตรา 301 และมาตรา 305)

เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามคัดค้านกฎหมายการทําแท้ง (มาตรา 301 และมาตรา 305)

ทางมิสซัง​ ขอรบกวนคุณพ่อ​ทุกท่านได้ปริ้นเอกสาร​ ที่เป็นรายชื่อ​ พร้อมกับให้พี่น้องสัตบุรุษทำการเซนต์​ เพื่อต่อต้านการทำแท้ง​ และส่งคืนให้มิสซังฯ ​(ชื่อคพ.ศราวุธ​ แฮทู)​ ภายในวันที่​ 21​ มกราคม​ 2021​ นี้​ และผมจะรวบรวมส่งต่อให้สภาพระสังฆราช

ขอบคุณ​ คุณพ่อทุกท่านครับ
(ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์)

ที่ สสท. 06/2021
วันที่ 14 มกราคม 2021

เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามคัดค้านกฎหมายการทําแท้ง (มาตรา 301 และมาตรา 305)
เรียน พระคุณเจ้าประมุขศาสนปกครองและประธานสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย
เอกสารแนบ แบบฟอร์มลงนามคัดค้านกฎหมายการทําแท้ง

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการทําแท้ง ในขั้นต้นสภาพระสังฆราชฯ ได้ยื่นจุดยืนและคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก เกี่ยวกับกฎหมายการทําแท้ง ถึงประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแล้ว หลังจากนี้จะรวบรวมรายชื่อคริสตชนเพื่อคัดค้านกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือจากท่านได้เชิญชวนคริสตชนหรือสมาชิกใน สังกัดได้ร่วมลงนามตามแบบฟอร์มที่ส่งมา ณ ที่นี้

          และส่งกลับมายังสํานักเลขาธิการ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 (ซอยนาคสุวรรณ) ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) ภายในวันที่ 25 มกราคม ศกนี้ เพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไป

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ ขอพระเจ้าประทานพระพร ปรีชาญาณ และทรงนําในชีวิตและภารกิจของท่านเสมอ

          รักในพระคริสตเจ้า

(บิชอบฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ

ที่ชม. 004/2021
เรื่อง การปรับตัวในช่วงการระบาดของโรค Covid-19

ที่ชม. 004/2021 วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.2021

เรื่อง การปรับตัวในช่วงการระบาดของโรค Covid-19

ที่ชม. 004/2021

วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.2021

เรื่อง การปรับตัวในช่วงการระบาดของโรค Covid-19
เรียน คุณพ่อ นักบวชซาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษ ทุกท่าน

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่นับวันยิ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้น และมีผลกระทบต่อ การดํารงชีวิตของคนทั่วไป ทางสังฆมณฑลเองก็ได้รับผลกระทบด้วย โดยเฉพาะทางโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุน ที่สนับสนุนการดําเนินงานของสังฆมณฑล เพื่อให้เห็นถึงความจําเป็นในการช่วยเหลือกันและกัน ทางสังฆมณฑล ผ่านทางคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการที่ปรึกษาได้มติและมีความเห็นว่า

1. ควรจะต้องให้เขตวัดต่างๆ เหล่านี้ได้รับผิดชอบตัวเองมากขึ้น โดยทางสังฆมณฑลจะตัดเงินช่วยเหลือค่ากินอยู่ของคุณพ่อและซิสเตอร์ (ให้ใช้เงินของวัด) แต่ยังคงให้เงินประจําแก่คุณพ่อ/เงินเดือนครูคําสอน และเงินสําหรับเขตวัดที่มีเด็กมาพักอยู่ที่ศูนย์ตามความเหมาะสม ดังมีรายชื่อวัดต่อไปนี้

1) วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น
2) วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย
3) วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา
4) วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ
5) วัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง
6) วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม
7) วัดแม่พระลูกประคํา ขุนยวม
8) วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง
9) วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ
10) วัดนักบุญโยเซฟ สะเมิง
11) วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง
12) วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง

**หากเขตวัดใด มีความจําเป็นจริงๆ ก็ให้เสนอทางสังฆมณฑล เพื่อทําการพิจารณา

2. ค่ายคําสอนภาคฤดูร้อน จะมีงบประมาณจํานวนหนึ่ง หากเขตวัดใดต้องการให้นําเสนอ และคณะกรรมการบริหาร จะทําการพิจารณาจัดให้ตามความเหมาะสม

3. ขอให้ทุกวัดส่งเงินซองมิสซาและถุงทาน ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.2021 ให้ทางสังฆมณฑล

4. ปีนี้จะไม่มีการเพิ่มเงินเดือนทั้งที่โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของสังฆมณฑล
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.2021 เป็นต้นไป

หวังในความร่วมมือและขอขอบคุณทุกท่านด้วย

(บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
มุขนายกศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวงยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

ประกาศ ที่ ชม.226/2020 ปีนักบุญโยเซฟ

ประกาศ ที่ ชม.226/2020 ปีนักบุญโยเซฟ

ที่ ชม.226/2020

ปีนักบุญโยเซฟ

           เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ” ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.2020 ถึง 8 ธันวาคม ค.ศ.2021 ในสมณลิขิต ชื่อ ด้วยหัวใจของบิดา (Patris Corde) เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 150 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 (วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1870) ได้ ประกาศให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ได้เสนอให้ท่าน เป็นผู้อุปถัมภ์คนงาน และนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอลที่ 2 เสนอให้เป็น ผู้ปกป้องดูแล พระผู้ไถ่

           ในประเพณีของเรามีการฉลองนักบุญดังนี้
1. วันที่ 19 มีนาคม สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์
2. วันที่ 1 พฤษภาคม นักบุญโยเซฟ กรรมกร
3. ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2021
4. ธรรมเนียมระลึกถึงนักบุญโยเซฟ ทุกวันพุธ มีบทวิงวอนต่อนักบุญโยเซฟ บทภาวนาต่อนักบุญโย เซฟ บทเยซู มารีย์ โยเซฟ

           ดังนั้น พ่อจึงขอพี่น้องพระสงฆ์ นักบวช ครูคําสอน และสภาภิบาลดําเนินการฉลองปีนักบุญ โยเซฟ ในเขตต่างๆ เช่น

1. จัดอบรม พ่อบ้าน เยาวชน ผู้มีนามนักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ และผู้สนใจให้รู้จักประวัติ และ คุณธรรมของนักบุญโยเซฟ ในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปา
2. จัดฉลองนักบุญโยเซฟในเขตวัด ตามโอกาสที่สมควร
3. เชิญชวนให้เยี่ยมเยียน ให้กําลังใจ และช่วยเหลือครอบครัวที่มีความยากลําบากมากที่สุดในชุมชน

           หวังในความร่วมมือร่วมใจของเราในโอกาสพิเศษนี้ ทั้ง “ปีเยาวชนของพระศาสนจักรไทย และปีนักบุญโยเซฟของพระศาสนจักรสากล” ให้เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแก่เรา

“จงไปหาโยเซฟเถิด และทําตามที่เขาสั่ง” (ปฐก. 41:55 )

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2020
(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)
บิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่

(บาทหลวงศราวุธ แฮทู )
เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม่

จดหมายเปิดผนึก
9 ธันวาคม 2020

จดหมายเปิดผนึก

9 ธันวาคม 2020

พ่อได้รับเมลจดหมายของพระคาร์ดินัล อันโตนีโอ หลุยส์ ตากเล สมณมณตรีกระทรวงการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน (ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2020) กล่าวว่า “ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสนี้ วิกฤติยังคงต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อชีวิตของพระศาสนจักรทุกระดับ สมณองค์กรการสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ได้พยายามช่วยเหลือสนับสนุนสังฆมณฑลที่ยากจน โดยผ่านกองทุนพิเศษ

            ในเวลาเดียวกัน การแพร่ระบาดนี้ก็ท้าทายพันธกิจของสมณองค์กรฯ PMS ด้วย ทำให้บรรดาผู้อำนวยการ PMS ของระดับชาติและผู้รับผิดชอบสังฆมณฑล ไม่สามารถทำหน้าที่เต็มที่ได้ มีผลต่อเงินบริจาควันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล (18 ตุลาคม 2020) จำกัดลง เพราะเหตุเรื่องความเคร่งครัดในการมีส่วนร่วมพิธีกรรมวันอาทิตย์ และบางกรณีต้องปิดวัด

            พี่น้องทราบแล้วว่า สมณองค์กร PMS ขึ้นอยู่กับความใจกว้างของผู้บริจาค ไม่มีรายได้จากแหล่งอื่น และเงินบริจาคต้องรอปีหน้า จำนวนสำหรับช่วยเหลือได้ในปี 2021 ก็ยังไม่ทราบ เพราะเหตุการณ์แพร่ระบาด จำนวนเงินปี 2020 สำหรับช่วยในปี 2021 จึงลดลงกว่าจำนวนที่ได้รับในปี 2019 และช่วยในปี 2020 นี้

            สมณองค์กร PMS ปรารถนาสนับสนุนพันธกิจเขตต่างๆด้วย การอธิษฐานภาวนา และความร่วมมือด้านวัตถุ อย่างไรก็ดีในปี 2021 จึงขัดข้องมาก ขอท่านโปรดเข้าใจ

            ในที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ผมขอพระคุณเจ้า ลดจำนวน หรือ ยกเลิก การขอสนับสนุนปกติ ต่อหน่วยงานแต่ละสังฆมณฑล และโปรดแจ้งการตัดสินใจต่อเลขาธิการ PMS คือ คุณพ่อทัดเดอุส โนวัค ความต้องการของพระศาสนจักรท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับการบริจาคที่ได้รับ ซึ่งมีพอสำหรับสังฆมณฑลที่จำเป็นต้องรับการสนับสนุนมากที่สุด เราจำเป็นต้องจำกัดโครงการในสังฆมณฑลของท่าน เพราะกองทุนลดลง

            วิกฤติระดับโลกครั้งนี้ ช่วยให้เรามีประสบการณ์ พิจารณามากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องรับความช่วยเหลือมากที่สุด ขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ และเห็นใจ

            ขอให้ช่วงเวลาเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ให้ท่านได้รับพระพร

ด้วยความเคารพในพระคริสตเจ้า

            พ่อจึงรีบแปล และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องพระสงฆ์ นักบวช และทุกท่านทราบ จะได้เข้าใจและช่วยกัน ประหยัด พึ่งตนเอง และช่วยเหลือกันในสังฆมณฑลของเรา

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
สังฆมณฑลเชียงใหม่

ที่ ชม.211/2020 เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมพระสงฆ์ ประจําเดือนธันวาคม ค.ศ.2020

เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมพระสงฆ์ ประจําเดือนธันวาคม ค.ศ.2020

ที่ ชม.211/2020
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมพระสงฆ์ ประจําเดือนธันวาคม ค.ศ.2020 และงานฉลองศาสนนามฯพณฯ วีระ

เรียน พระคุณเจ้า พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงและพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

          ด้วยจากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน การควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ เป็นหญิงวัย 29 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ จากการสอบสวนทราบว่าได้เดินทางกลับจากทํางานที่ประเทศเมียนมา ลักลอบเดินทางเข้าไทยผ่านพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงทั้งพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ รวม 326 ราย แบ่งเป็นเสี่ยงสูง 105 ราย เสี่ยงต่ำ 149 รายและผู้สัมผัสอื่นๆ 72 ราย ทั้งนี้อยู่ระหว่าง ดําเนินการติดตามผู้สัมผัสมาตรวจหาเชื้อต่อไป

           จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางสังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกการประชุมคณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา/การประชุมพระสงฆ์ ประจําเดือนธันวาคม ค.ศ. 2020 และงานฉลองศาสนนาม ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ


เคารพรักในพระคริสตเจ้า
(คุณพ่อยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม่


สําเนาเรียน
พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

คาทอลิกไทยน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี วันคล้ายวันสวรรคตฯ

คาทอลิกไทยน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี วันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

(ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย)

ประกาศที่ ชม. 193/2020 แต่งตั้งให้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

ประกาศที่ ชม. 193/2020 แต่งตั้งให้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

ที่ ชม. 193/2020
วันที่ 8 เดือนตุลาคม ค.ศ.2020

เรื่อง แต่งตั้งให้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย
เรียน พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงและพี่น้องสัตบุรุษ ทุกท่าน

เนื่องด้วย คุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย มีปัญหาด้านสุขภาพและเข้าโครงการฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การเป็นเจ้าอาวาสดังกล่าวได้

ด้วยเหตุผลประการดังกล่าวนี้ ทางสังฆมณฑลฯ จึงแต่งตั้งคุณพ่อเปาโล แสงชัย ไอ่จาง ให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.2020 เป็นต้นไป จนกว่าทางสังฆมณฑลจะมีคําสั่งแต่งตั้งคุณพ่อเจ้าอาวาสคนใหม่ โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยตําแหน่งพระสงฆ์ที่รักษาการแทนฯ และระเบียบการของสังฆมณฑลเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจและรับทราบ

ด้วยความนับถือ
(พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(คุณพ่อยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

A Letter to Our Brothers and Sisters
(25th September 2020)

A Letter to Our Brothers and Sisters (25th September 2020)

The video clip of the Rainbow Church for all Genders in Chiang Mai (All Saints Chiang Mai) published by Spectrum showed that their community has a priest and a married deacon, both British who came to stay in Chiang Mai. The priest and the deacon are shown wearing ceremonial garments and the images of the church are similar to what we have in our Catholic churches. This church welcomes Christians of all denominations and people of different religions and gender identities (LGBT). The interview in one section of the video clip was shot in a spot in front of the Sacred Heart Cathedral, Chiang Mai, which may mislead some people to think that we, Catholics, support this view or concept. For this reason we would like to clarify that:

1. This church does not belong to the Catholics.
2. The Catechism of the Catholic Church teaches that “homosexual acts are contrary to natural law. They close the sexual act to the gift of life…Under no circumstances can they be approved.” (CCC 2357)
3. People with homosexual tendencies “must be accepted with respect, compassion and sensitivity.” (CCC 2358)
4. “Homosexual persons are called to chastity. By the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection.” (CCC 2359)

We, Catholics, welcome homosexual people who come to church with respect and sympathy. However, we refuse to accept matters that pertain to “same-sex life partners”, which signifies that we do not accept such form of sexual activity and that same-sex wedding ceremonies are not allowed.

Please be informed accordingly.

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana
Chiang Mai Diocese

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

เนื่องจาก โบสถ์สีรุ้งสําหรับคนทุกเพศ…เชียงใหม่ (AII Saints Chiang Mai) ได้ออกคลิปเผยแพร่ โดย SPECTRUM ว่ามีบาทหลวง 1 คน และสังฆานุกร (แต่งงาน) ชาวอังกฤษ 1 คน มาอยู่ที่เชียงใหม่ บาทหลวงและสังฆานุกรใส่ชุดในพิธี และภาพในโบสถ์เหมือนของเรา ต้อนรับชาวคริสต์ ทุกนิกาย ทุกศาสนา ทุกเพศ (LGBT) บทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งได้ใช้บริเวณหน้าอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ด้วย ซึ่งอาจทําให้บางคนเข้าใจผิด คิดว่าเราคาทอลิก สนับสนุน แนวความคิดนี้ เราจึงขอชี้แจงว่า


1. โบสถ์นี้ไม่ใช่ของชาวคริสต์คาทอลิก
2. ในหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก สอนว่า “ พฤติกรรมความใคร่ต่อเพศเดียวกัน เป็นพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ ไม่ยอมให้กิจกรรมทางเพศเป็นการให้ชีวิต…พฤติกรรมนี้จึงไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ” (CCC 2357)
3. “บุคคลเหล่านี้จึงควรได้รับความเคารพ ความเห็นใจ และความอ่อนโยน” (CCC 2358)
4. “บุคคลที่มีความใคร่เพศเดียวกัน ก็ได้รับเรียกให้มีความบริสุทธิ์ด้วย… อาศัยคุณธรรม การควบคุมตนเอง ซึ่งสอนเขาให้มีอิสรภาพภายใน และบางครั้งอาศัยความช่วยเหลือของมิตรภาพที่ไม่เห็นแก่ตัว อาศัยการอธิษฐานภาวนา และพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ก็อาจ และต้องตั้งใจจริง ค่อยๆเข้ามาถึงความครบครันแบบคริสตชนให้ได้ด้วย (CCC 2359)

เราคาทอลิกยินดีต้อนรับบุคคลที่มีความรักใคร่เพศเดียวกันเข้าวัด ด้วยความเคารพ เห็นใจ แต่ไม่ยอมรับเรื่อง”คู่ชีวิต” คือไม่ยอมรับกิจการทางเพศเช่นนี้ และไม่สามารถประกอบพิธีแต่งงานให้ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สังฆมณฑลเชียงใหม่

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

เนื่องจาก โบสถ์สีรุ้งสําหรับคนทุกเพศ…เชียงใหม่ (AII Saints Chiang Mai) ได้ออกคลิปเผยแพร่ โดย SPECTRUM ว่ามีบาทหลวง 1 คน และสังฆานุกร (แต่งงาน) ชาวอังกฤษ 1 คน มาอยู่ที่เชียงใหม่ บาทหลวงและสังฆานุกรใส่ชุดในพิธี และภาพในโบสถ์เหมือนของเรา ต้อนรับชาวคริสต์ ทุกนิกาย ทุกศาสนา ทุกเพศ (LGBT) บทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งได้ใช้บริเวณหน้าอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ด้วย ซึ่งอาจทําให้บางคนเข้าใจผิด คิดว่าเราคาทอลิก สนับสนุน แนวความคิดนี้ เราจึงขอชี้แจงว่า


1. โบสถ์นี้ไม่ใช่ของชาวคริสต์คาทอลิก
2. ในหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก สอนว่า “ พฤติกรรมความใคร่ต่อเพศเดียวกัน เป็นพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ ไม่ยอมให้กิจกรรมทางเพศเป็นการให้ชีวิต…พฤติกรรมนี้จึงไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ” (CCC 2357)
3. “บุคคลเหล่านี้จึงควรได้รับความเคารพ ความเห็นใจ และความอ่อนโยน” (CCC 2358)
4. “บุคคลที่มีความใคร่เพศเดียวกัน ก็ได้รับเรียกให้มีความบริสุทธิ์ด้วย… อาศัยคุณธรรม การควบคุมตนเอง ซึ่งสอนเขาให้มีอิสรภาพภายใน และบางครั้งอาศัยความช่วยเหลือของมิตรภาพที่ไม่เห็นแก่ตัว อาศัยการอธิษฐานภาวนา และพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ก็อาจ และต้องตั้งใจจริง ค่อยๆเข้ามาถึงความครบครันแบบคริสตชนให้ได้ด้วย (CCC 2359)

เราคาทอลิกยินดีต้อนรับบุคคลที่มีความรักใคร่เพศเดียวกันเข้าวัด ด้วยความเคารพ เห็นใจ แต่ไม่ยอมรับเรื่อง”คู่ชีวิต” คือไม่ยอมรับกิจการทางเพศเช่นนี้ และไม่สามารถประกอบพิธีแต่งงานให้ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สังฆมณฑลเชียงใหม่

A Letter to Our Brothers and Sisters (25th September 2020)

The video clip of the Rainbow Church for all Genders in Chiang Mai (All Saints Chiang Mai) published by Spectrum showed that their community has a priest and a married deacon, both British who came to stay in Chiang Mai. The priest and the deacon are shown wearing ceremonial garments and the images of the church are similar to what we have in our Catholic churches. This church welcomes Christians of all denominations and people of different religions and gender identities (LGBT). The interview in one section of the video clip was shot in a spot in front of the Sacred Heart Cathedral, Chiang Mai, which may mislead some people to think that we, Catholics, support this view or concept. For this reason we would like to clarify that:

1. This church does not belong to the Catholics.
2. The Catechism of the Catholic Church teaches that “homosexual acts are contrary to natural law. They close the sexual act to the gift of life…Under no circumstances can they be approved.” (CCC 2357)
3. People with homosexual tendencies “must be accepted with respect, compassion and sensitivity.” (CCC 2358)
4. “Homosexual persons are called to chastity. By the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection.” (CCC 2359)

We, Catholics, welcome homosexual people who come to church with respect and sympathy. However, we refuse to accept matters that pertain to “same-sex life partners”, which signifies that we do not accept such form of sexual activity and that same-sex wedding ceremonies are not allowed.

Please be informed accordingly.

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana
Chiang Mai Diocese

ที่ ชม.172/2020 เชิญร่วมสัมมนาเรื่องบทประจํามิสซา ภาษาโม้ง

ที่ ชม.172/2020 เชิญร่วมสัมมนาเรื่องบทประจํามิสซา ภาษาโม้ง

ที่ ชม.172/2020
28 สิงหาคม 2020

เรื่อง เชิญร่วมสัมมนาเรื่องบทประจํามิสซา ภาษาโม้ง
เรียน คุณพ่อ ครูคําสอน ชาวม้ง ที่นับถือ

         เนื่องจากคุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว (คณะมหาไถ่) ได้ให้พ่อรับรองหนังสือบทประจํามิสซาภาษาโม้ง เมื่อ พฤษภาคม ค.ศ. 2018 ก่อนที่จะไปสหรัฐอเมริกา สองปีที่ผ่านมา คุณพ่อ คณะ OMI ที่ทํางานกับชาวโม้งที่เขตแพร่ธรรมเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ (สังฆมณฑลนครสวรรค์) ได้เคยขอให้สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดการสัมมนาพระสงฆ์ นักบวช และครูคําสอนชาวม้ง เกี่ยวกับพิธีกรรมเพื่อให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น

         วันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาพ่อได้ประชุมกับ คุณพ่อ อาทิตย์ มิ่งขวัญเจริญกิจ ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระมหาไถ่ (ศูนย์โม้งคาทอลิก) จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเห็นสมควร เชิญพระสงฆ์ นักบวช ครูคําสอน และผู้เชี่ยวชาญภาษาวัฒนธรรมโม้ง มาสัมมนา วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 ที่ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. พิจารณาการใช้หนังสือบทประจํามิสซา ภาษาม้ง ให้เป็นที่ยอมรับในเขตสังฆมณฑลนครสวรรค์ เชียงใหม่ และเชียงราย

2. พิจารณาพิธีกรรม และบทสวดภาษาม้ง บางบทตามที่ประชุมเสนอ

         ผู้เข้าร่วมประชุม คือบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ครูคําสอนชาวม้ง และผู้เชี่ยวชาญภาษาวัฒนธรรมโม้ง ประมาณ 30 คน พ่อขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านานๆ และ เพิ่งจะเชิญคุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว ด้วย และกําหนดการจะตามมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอพระอวยพร

(ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
[email protected]