นักเรียนพระหฤทัย ชนะเลิศแข่งขัน Science Show ระดับประเทศ

เมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2013  โรงเรียนพระหฤทัย เข้าร่วมการแข่งขัน “การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ”  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2013 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลปรากฏว่า เด็กหญิงฐิติพร  ศศานนท์ ม.3/6 , เด็กหญิงฐิติวรดา  กัลยา ม.3/6   และเด็กหญิงษิญาภา  เอมะสุวรรณ ม.3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา ของ ฯพณฯ จาตุรณต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมมัคคุเทศน์คาทอลิกเชียงใหม่ ครั้งที่ 1

วามสำคัญของการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือเพิ่มทวีขึ้นทุกวัน พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ได้ตระหนักถึงบทบาทของคริสตชนคาทอลิกที่ทำงานในด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่องานแพร่ธรรม และการอภิบาลคริสตชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตจังหวัดต่างๆ ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงได้นัดพบปะมัคคุเทศน์คาทอลิกและผู้ทำงานในด้านการท่องเที่ยว ในเช้าวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา

พระคุณเจ้าได้มอบเอกสารของพระศาสนจักรที่กล่าวถึงการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และศักดิ์ศรีของคน เป็นที่ตั้ง โดยผู้เข้าร่วมทุกคนได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อว่าพระศาสนจักรจะสามารถก้าวทันพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมตัวสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่ายของผู้ที่ทำงานในด้านเดียวกัน จึงได้ตกลงร่วมกันโดยนัดหมายจะพบปะกันอีกปีละ 2 ครั้ง

เยี่ยมภูเก็ต

โอกาสฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.ภูเก็ต

คุณพ่อกฤตภาส จูมจันทร์ คณะสติกมาติน เป็นเจ้าอาวาส วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013 พ่อได้รับเชิญให้ไปเป็นประธานฉลองวัด และโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนและผู้ใหญ่รวม 10 คน จึงถือโอกาสให้คุณพ่อวศิน ฌานอรุณ ซิสเตอร์ลำดวน ศรีเจริญตระกูล และซิสเตอร์ศรีจันทร์ คงสัจจะเสรี เดินทางไปด้วยกัน เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องคาทอลิกชาวปกาเกอะญอที่ทำงานที่นั่น

เราเดินทางไปถึงราวเที่ยงวันเสาร์ คุณแม่วิไลวรรณ ยนต์ปลัดยศ ซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ (โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต) และซิสเตอร์นิตวดา อ่อนเทศ มาต้อนรับพาเยี่ยมสถานที่ต่างๆ และพักที่บ้านนวกคณะสติกมาติน ภายในบริเวณโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต เวลาหกโมงเย็นพบพี่น้องปกาเกอะญอ 16 คน มาสนทนากัน รับศีลอภัยบาป และพิธีมิสซา โดยการประสานงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม 2 คน พาพวกเขามา และรอรับกลับบ้านเวลาเกือบสามทุ่ม ต้องขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ร่วมฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จากนั้นเรามีโอกาสไปชมความงามทิวทิศน์ของภูเก็ต ซิสเตอร์สุมิตรา โจสวรรค์นุสนธ์ ศูนย์อภิบาลสังคม ตะกั่วป่า มาร่วมทีม

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ถวายมิสซาเช้า 6.30 น. ที่วัดน้อย ของโรงเรียนดาราสมุทร นักเรียนให้การต้อนรับ และมีโอกาสไปเยี่ยมศูนย์พัฒนาผู้หญิงและเด็ก ที่คณะศรีชุมพาบาลดูแล ช่วยเหลือเด็กชาวพม่าจำนวนหนึ่ง และกำลังมีที่พักและที่ทำงานใหม่ โดยอาศัยพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าช่วยเหลือ

เราเดินทางกลับตอนบ่าย มาถึงเชียงใหม่เวลาประมาณสี่โมงเย็น พ่อดีใจที่ปัจจุบันมีสัตบุรุษของเราย้ายถิ่นไปทำงานที่ภูเก็ต ทราบว่าประมาณ 60 คน ส่วนใหญ่มาจากเขตวัดแม่ลาน้อยและเขตวัดแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เราเยี่ยมได้ 16 คน ก็ดีใจแล้ว ขอบคุณการต้อนรับของซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ และคุณแม่วิไลวรรณ ยนต์ปลัดยศ เป็นอย่างยิ่งครับ

ข่าว “การอบรมฟื้นฟูความเชื่อคริสตชน”

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม  2013 ฝ่ายศาสนาและจริยธรรมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การอบรมฟื้นฟูความเชื่อคริสตชน” ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนคาทอลิก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 84 คน โดยมีบาดหลวงชูชาติ  ศรีวิชัยรัตน์  และซิสเตอร์เพ็ญศรี  ห่อเร  เป็นผู้ให้การอบรม  ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

17 สิงหาคม ลำปาง

งาน Bible Games เขต 3 (ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน) สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 ณ โรงเรียน อรุโณทัย ลำปาง

ผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดงานไบเบิลเกมส์ เขต 3 ณ โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 11 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน กิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม และการแห่พระคัมภีร์โดยมีนักเรียนฟ้อนรำถวายเกียรติแด่พระวาจาของพระเจ้า  ต่อด้วยกล่าวเปิดงานโดยอธิการคณะภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ซิสเตอร์ประทุม   สิงห์มัจฉา  คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นประธานในพิธี  และยังเป็นพิธีกรด้วยกันกับมาเซอร์ มารีอักเนส บัวทรัพย์ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มีการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน สลับกับการแข่งขันส่วนบุคคล ซึ่งในจำนวนเด็ก 40 คน ที่ได้สมัครแข่งขันรายบุคคล มี 16 คน ที่ได้คะแนนสูงสุด และอีกหลายคนที่ห่างแค่ 1-2 คะแนนเท่านั้น

การจัดงานในครั้งนี้คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยลำปาง อธิการคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า คุณพ่อเจ้าวัด และบุคคลกรครูจากโรงเรียนอรุโณทัยลำปางเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการจัดสถานที่จัดงาน อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขอบคุณคุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์ เขต 3 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หน่วยงานที่ชนะการแข่งขัน มีดังนี้
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มี 2 หน่วยงานดังนี้
  1.    โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง
  2.    บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 2 หน่วยงานดังนี้
  1.    ศูนย์สงเคราะห์เนเมเซีย (แจ้ห่ม)
  2.    วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก พะเยา
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มี 1 หน่วยงานดังนี้
  1.    ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพแจ้ห่ม
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 1 หน่วยงาน ดังนี้
  1. วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล งาว

24 สิงหาคม ขุนยวม
สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

งาน Bible Games เขต 5 แม่ฮ่องสอน สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2013 ณ ศูนย์คาทอลิกขุนยวม

ผนกเยาวชนได้ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดงานไบเบิลเกมส์ ในเขต 5 แม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์คาทอลิกขุนยวม มีคุณพ่อซิสเตอร์ และครูคำสอนจาก เขตวัดต่างๆ ได้นำนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน จาก 5 หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มแข่งขัน 8 กลุ่ม บรรยากาศของการจัดงานเต็มไปด้วยเนื้อหาพระคัมภีร์ ให้เด็กและเยาวชนตอบ ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล วิธีการนำเกมส์ของพิธีกรทำให้เด็กและเยาวชนสนุกกับการตอบคำถามและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน

ขอขอบคุณเซอร์มารีย์อักแนส บัวทรัพย์ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จอมทองที่มาเป็นพิธีกร คุณ ยุทธชัย เงินหล้า เจ้าหน้าที่แผนกงานเยาวชนที่มาเป็นผู้นำกิจกรรมตลอดทั้งวัน และ คุณสิริ เจริญธรรม ที่ได้อำนวยความสะดวกหลายอย่างในการจัดงานอีกด้วย ขอขอบคุณ คุณพ่อทูน   ประภาสสันต์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูกประคำ ขุนยวม และคุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและรับผิดชอบศูนย์ขุนยวม สำหรับความร่วมมือที่ดีเยี่ยม

ขอบคุณคุณพ่อจากเขตวัดต่างๆ ซิสเตอร์คณะแม่ปอน ครูคำสอน พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์ เขต 5 เป็นงานที่เด็กเยาวชนสนใจ และต้องการให้มีการจัดอีกต่อไป

31 สิงหาคม พาน
สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

งาน Bible Games เขต 4 เชียงราย สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2013 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน เชียงราย

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำโดยคุณพ่อ เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์ฯ จัดงานไบเบิลเกมส์ในเขต 4 ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อำเภอพาน ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2013 มีเด็ก เยาวชน มาร่วมกิจกรรม 261 คน จาก 13 หน่วยงาน และมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ พี่เลี้ยง รวมเป็นทั้งหมด 341 คน

โดยมีการแข่งขันเป็นกลุ่มระหว่าง 16 กลุ่ม และการแข่งขันรายบุคคล มีคนสมัครทั้งหมด 50 คน ทำให้มีบรรยากาศแห่งความกระตือรือร้นของเด็กในการร่วมกิจกรรม คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ประทับใจในความร่วมมือของ คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา และสามเณรเล็กสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่ได้เตรียมทุกอย่างอย่างดี เริ่มตั้งแต่การวางแผน เตรียมสถานที่ ซ้อมบทเพลงที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการสวดภาวนาในการแห่พระคัมภีร์และในพิธีมิสซา และยังคอยบริการทุกคนที่มาร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ และด้วยใจรัก

ขอบคุณคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถมภ์ พาน คุณพ่อสันติ ยอเปย ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง ที่พาเยาวชนมาร่วมงานทุกท่าน ทำให้เยาวชนสามารถร่วมงานอย่างมีความสุข

เกี่ยวกับโครงการ

“เพื่อท่านจะได้รู้ว่าคำสอนที่ได้รับมานั้นเป็นความจริง” (ลก1:4)

กิจกรรมปีแห่งความเชื่อจัดโดยแผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่

เกี่ยวกับโครงการ
แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ออกโครงการ Bible Games สัญจร ในพระวรสารนักบุญลุกา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภทและช่วงเวลาดังนี้

1. กิจกรรมภายในหน่วยงานที่ร่วมโครงการ

เป็นการศึกษาพระวรสารนักบุญลูกาตามเอกสารแนะนำที่คณะกรรมการฯจัดเตรียมให้ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อเคือน พ.ค. 2013

2. การจัดงาน Bible Games ทั้งรายบุคคลและระดับหน่วยงาน ทั้ง 5 เขตของสังฆมณฑลเชียงใหม่
ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานและมีลำดับการจัดงาน Bible Games ในแต่ละเขตดังนี้:

เขต 3: ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน     ในวันที่ 17 สิงหาคม 2013
เขต 5:  แม่ฮ่องสอน                      ในวันที่ 24 สิงหาคม 2013
เขต 4: เชียงราย                          ในวันที่ 31 สิงหาคม 2013
เขต 2: จอมทอง                         ในวันที่ 07 กันยายน 2013
เขต 1:  เชียงใหม่                       ในวันที่ 7 ธ.ค. 2013

3. การจัดงาน Bible Games รอบสุดท้าย ทั้งรายบุคคล และระหว่างหน่วยงานที่ได้คะแนนที่ดี    ที่สุดของทุกเขต ซึ่งจะจัดขึ้นตอนบ่ายในวันที่ 7 ธ.ค. 2013 ที่เชียงดาว

แสงธรรมจัดชุมนุมเยาวชนชาติพันธุ์ ครั้งที่ 23

รายงาน จากคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา ว่าเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2013 หน่วยงานอภิบาลเยาวชนชาติพันธุ์ วิทยาลัยแสงธรรม  ได้จัดชุมนุมเยาวชนชาติพันธุ์ครั้งที่ 23

เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อธวัช  สิงห์สา เป็นประธาน  หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีบรรยายในหัวข้อ “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และผลกระทบต่อพี่น้องชาติพันธุ์” โดยคุณ อัจฉรา  สมแสงสรวง  ผู้อำนวยการแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)  และหลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการแสดงบนเวที  ต่อด้วยอาหารเที่ยงแล้วจึงมีกิจกรรมสันทนาการ  โดยในช่วงเวลาอาหารเที่ยงพระคุณเจ้า ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พร้อมกับคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจแก่บรรดาเยาวชนด้วย โอกาสนี้ทีมงานขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าแล้วคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อมมา ณ ที่นี้ด้วยครับ สำหรับกิจกรรมชุมนุมเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมเกือบ 400 คน คณะกรรมการและทีมงานขอถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์และมาเซอร์ ที่อนุญาตให้เยาวชนที่อยู่ในความดูแล เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเสมอมาพร้อมสนับสนุนกิจกรรมในด้านอื่นๆ ด้วย ขอพระองค์ประทานพระพรแด่ทุกท่านครับ

รวมพลัง Y.C.S สังฆมณฑลเชียงใหม่

โรง เรียนนุชนาถอนุสรณ์ ซึ่งนำทีมโดย คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง ผู้รับลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานด้านองค์กร Y.C.S ในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรมผู้นำ Y.C.S ในโรงเรียนในวันที่ 8 สิงหาคม 2013 ที่โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล บาดหลวงจากสังฆมณฑลจันทบุรีและทีมงาน เป็นวิทยากรให้การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนต่างๆ ในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ และโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้ทำให้คณะครู นักเรียนได้รับความรู้เรื่อง “SEE , JUDGE, ACT” และแนวทางในการจัดกิจกรรม Y.C.S และสามารถนำไปประยุกต์ในโรงเรียนต่อไป

เขียนโดย ครูสมาน อวดคร่อง

พิธีนพวารและฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

08

เมื่อ วันที่ 5-13  สิงหาคม 2013 ได้มีพิธีนพวารเตรียมจิตใจให้กับครูและนักเรียน และในวันที่ 14 สิงหาคม  2013
คณะซิสเตอร์  ผู้บริหาร   ครู  นักเรียน และเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ   ฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  ซึ่งเป็นนามของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2013   โดยมีบาดหลวงชูชาติ  ศรีวิชัยรัตน์ มาเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เชียงใหม่

บริษัท EMC ได้บริจาคโต๊ะสำนักงาน ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์ก่อสร้างแก่มิสซังฯ

เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2013 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) http://www.emc.co.th ได้บริจาคโต๊ะสำนักงาน ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างเพื่องานของสำนักมิสซังเชียงใหม่

โดยคุณอนุสรณ์ ประภารักษ์วรกุล ตัวแทนของบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)ได้มอบสิ่งของต่างๆให้แก่สำนักมิสซังเชียงใหม่ อาทิเช่น โต๊ะสำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร แผ่นกระเบื้อง และ ไม้ยูคาลิปตัส ฯลฯ โดยมี คุณพ่อศิริพจน์ สกุลทอง เป็นตัวแทนศูนย์มิสซังในการรับมอบสิ่งของต่างๆในครั้งนี้  และทางสำนักมิสซังจะทำการแจกจ่ายสิ่งของไปยังศูนย์ต่างๆและวัดต่างตามความเหมาะสมและความจำเป็นต่อไป

ประชุมแผนกองค์กรฆราวาส ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่


เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2013 ณ ห้องประชุมบ้านพักอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ ฐานะหัวหน้าแผนกองค์กรฆราวาสในฝ่ายงานอภิบาลได้เป็นประธานการประชุมองค์กรฆราวาส ซึ่งประกอบด้วย คณะเซอร์ร่า คณะพลมารีย์ คณะโฟโคลาเร กลุ่มคูร์ซิลโล กลุ่มวินเซนต์เดอปอล และคณะพระเมตตาจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรู้จักกัน การประสานงานร่วมมือกัน และการวางแผนกิจกรรมที่สอดรับกันมากขึ้น โดยในเบื้องต้นจะจัดให้มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจร่วมกัน โอกาสปีแห่งการประกาศพระวาจา (ค.ศ. 2014) ในปลายปีนี้

เขียนโดย buhpau@hotmail.com