สมณกระทรวงเพื่อการนมัสการพระเจ้าและศีลศักดิ์สิทธิ์
วาติกันเปลี่ยนวิธีการเจิมเถ้าในวันพุธรับเถ้า 17 กุมภาพันธ์ 2021

สมณกระทรงเพื่อการนมัสการพระเจ้าและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับพิธีเจิมเถ้าเริ่มต้นเทศกาลมหาพรตที่ศาสนบริกรทั่วโลกต้องปฏิบัติ 

โดย สำนักข่าววาติกัน 

สถานการณ์เรื่องสุขภาพจากโรคระบาด โควิด19 ยังคงบังคับให้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ซึ่งมีผลกระทบลต่อโลกของพระศาสนจักรด้วย 

ก่อนถึงเทศกาลมหาพรต ซึ่งในปี ค.ศ. 2021 เป็นวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ สมณกระทรวงเพื่อการนมัสการพระเจ้าและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้จัดพิมพ์คำชี้แจงรายละเอียดถึงวิธีที่พระสงฆ์จะต้องทำพิธีเจิมเถ้าอย่างไร

คำแนะนำ 

หลังจากเสกเถ้าและพรมน้ำเสกในความเงียบแล้ว ศาสนบริกร (พระสงฆ์จะกล่าวกับผู้ร่วมพิธีโดยพูดอีกครั้งหนึ่งถึงรูปแบบการกล่าวในหนังสือคู่มือมิสซาโรมัน “จงเป็นทุกข์ถึงบาปและมีความเชื่อในพระวรสาร” หรือ “จงระลึกว่าท่านเป็นฝุ่นดินและท่านจะกลับเป็นฝุ่นดิน” 

ณ จุดนี้ คู่มือบอกต่อไปว่าพระสงฆ์ “จะล้างมือ สวมหน้ากาก และเจิมเถ้าให้กับผู้ที่เข้ามารัเถ้า หรือหากเหมาะสมพระสงฆ์จะเดินไปหาสัตบุรุษที่ยืนอยู่ในที่ของตน” 

จากนั้นพระสงฆ์จะเจิมเถ้าบนศีรษะของแต่ละคน “โดยไม่ต้องกล่าวอะไร” 

(วิษณุ ธัญญอนันต์) 

Recommended Posts