คุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน  รู้จริง  ทำได้  แก้ปัญหาเป็น

หลักสูตรการศึกษา

รับนักเรียนจบ ม.3, ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่า
ศึกษาต่อระดับ ปวช.- ปวส.

สาขาช่างก่อสร้าง
สาขาเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสำนักงาน
สาขาการตลาด

Recommended Posts